Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Kvalita a bezpečí zdravotnických služeb

Kvalita a bezpečí zdravotnických služeb

V rámci kontinuálního zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb naším pacientům sleduje Nemocnice Na Bulovce tzv. „indikátory kvality“ v takových oblastech, jejichž výsledky ukazují, že v nemocnici je poskytována kvalitní a bezpečná péče.

Mezi sledované indikátory jsme zařadili:

  1. Průzkum sledování spokojenosti pacientů
  2. Sledování stížností
  3. Sledování odborného růstu zdravotnického personálu

 

  1. Průzkum sledování spokojenosti:

Hospitalizovaní pacienti

Anonymním dotazníkovým průzkumem je zjišťována míra spokojenosti pacientů, míra splnění jejich očekávání ohledně léčby a všech činností spojených s pobytem v nemocnici. Z celkového počtu 40.750 hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Na Bulovce bylo vyhodnoceno v období 1. 2. – 31. 8. 2016 v rámci projektu „Nemocnice ČR 2016“ 891 vyplněných dotazníků. V rámci tohoto projektu byla Nemocnice Na Bulovce hodnocena úspěšností 87,4 %, kdy NNB byla hodnocena jako velmi nadprůměrná a umístila se v rámci zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praha na 11. místě.

Graf č. 1 Průzkum sledování spokojenosti hospitalizovaných pacientů v Nemocnici Na Bulovce  za období 2010 – 2016

Ambulantní pacienti

Z celkového počtu 583.740 ošetřených ambulantních pacientů v Nemocnici Na Bulovce bylo vyhodnoceno v období 1. 2. – 31. 8. 2016 v rámci projektu „Nemocnice ČR 2016“ 157 vyplněných dotazníků. V rámci tohoto projektu byla Nemocnice Na Bulovce hodnocena úspěšností 80 %, kdy NNB byla hodnocena jako velmi nadprůměrná a umístila se v rámci zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praha na 10. místě.

Graf č. 2 Průzkum sledování spokojenosti ambulantních pacientů v Nemocnici Na Bulovce  za období 2010 – 2016

  1. Sledování stížností

Dalším důležitým ukazatelem kvality poskytovaných zdravotních služeb jsou podané stížnosti a jejich řešení včetně nápravných opatření u oprávněných stížností ze strany pacientů.

V roce 2016 Nemocnice Na Bulovce přijala 138 stížností a 308 pochval při 624.490 ošetřených pacientů. Každá podaná stížnost je individuálně řešena a vždy je pacient písemně obeznámen s výsledky šetření a při oprávněných stížnostech je i seznámen s nápravným opatřením.

Graf č. 1 Porovnání počtů stížností za období 2012 – 2016

 

Graf č. 2 Oprávněnost stížností

 

  1. Sledování odborného růstu zdravotnického personálu

Za důležité také považujeme, zda nemocnice má dostatek zdravotnického personálu se specializovanou a odbornou způsobilostí, a to z toho důvodu, aby bylo možno poskytovat pacientům vysoce kvalifikované ošetření a péče.

Z celkového počtu lékařů je v Nemocnici Na Bulovce zaměstnáno 64% lékařů, kteří mají specializovanou způsobilost ve svém oboru. Z celkového počtu sester je v Nemocnici Na Bulovce zaměstnáno 70% sester s registrací v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Graf č. 1 Procentuální vyjádření lékařů dle kvalifikace v roce 2016

Graf č. 2 Počet NLZP dle kvalifikace v roce 2016