Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Etická komise

Etická komise Nemocnice na Bulovce v nové podobě funguje od 1.8.1998. Členy EK jmenuje a odvolává ředitel nemocnice.
Etická komise Nemocnice Na Bulovce má v současné době 18 členů, z toho jsou 4 laici – 2 z nich pracují v NNB, 4 členy jsou bez vztahu k NNB.

Členy Etické komise jmenuje a odvolává ředitel NNB.

Seznam členů EK NNB – 2017

MUDr. Ferdinand Třebický – předseda EK NNB
doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. – místopředseda EK NNB
prim. MUDr. Daniel Driák, Ph.D.
MUDr. Alexandra Fajtová
MUDr. Eva Fridrichovská
prim. MUDr. Marek Krolupper
MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.
MUDr. Martin Pešta
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prim. MUDr. Ivan Peychl
MUDr. Jan Tesařík
Mgr. Jana Gregorová
ThDr. Martina V. Kopecká
Julie Městková
JUDr. Jaroslava Procházková
PhDr. Božena Zachovalová

Sekretářka: PhDr. Božena Zachovalová

Termíny zasedání EK NNB v roce 2016


10.1.2017
7.2.2017
7.3.2017
4.4.2017
2.5.2017
6.6.2017
1.8.2017
5.9.2017
3.10.2017
7.11.2017
5.12.2017

EK zasedá pravidelně jednou měsíčně, podle potřeby i v jiných termínech (grantové projekty a projekty IGA MZ ČR). Na zasedání se projednávají nové lékové studie. Garanti vypracují posudek na klinická hodnocení lékových studií. Hlasováním vyjadřují svá stanoviska ke grantovým projektům, dodatkům ke studiím již řešeným, jsou oznamovány závažné nežádoucí účinky, hlavně ty, které byly zjištěny v nemocnici.
Dokumentace k žádosti o zahájení lékové studie v nemocnici je doručena sekretářce EK, PhDr. Boženě Zachovalové, která ji zaeviduje v knize došlé pošty. Máme jednoho externího spolupracovníka EK, a to p. Vladimíra Ondrise, který posuzuje informovaný souhlas ke studiím týkajícím se AIDS/HIV pozitivních pacientů. Souhlasné stanovisko je přijímáno hlasováním nadpoloviční většiny přítomných.

EK je registrována v USA (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS) Federalwide Assurance (FWA) for the Protection of Human Subjects for International (Non-U.S.) Institutions) od 4.8.2005. V srpnu 2009 byla naše registrace aktualizovaná a prodloužená až do srpna 2011. Průběžně připravujeme i aktualizaci údajů naší registrace.
EK pracuje v souladu se zásadami ICH GCP (International Conference for Harmonization of Good Clinical Practice – E6) – správná klinická praxe.

Statistický přehled dokumentace dodané na Etickou komisi od roku 2003 do roku 2010

Rok Počet projednávaných klinických hodnocení Počet přijatých dokumentů Počet grantových a výzkumných projektů Počet dopisů za KH/za ost. dokumenty
2003 38 179 16
2004 35 320 14
2005 42 539 18
2006 7 792 15
2007 55 1065 0
2008 54 730 15 50/335
2009 41 762 41 65/452
2010 31 660 36 50/518

Další informace: