Etická komise

Etická komise Nemocnice Na Bulovce v nové podobě funguje od 1.8.1998. Členy EK jmenuje a odvolává ředitel nemocnice.

Sekretářka EK NNB připravuje podklady pro fakturaci pro finanční účtárnu, kde jsou uvedeny tyto údaje:
Hlavní řešitel studie z NNB
Adresa farmaceutické firmy
IČO
DIČ
u zahraniční firmy, kde se neúčtuje DPH, uvádí se číslo VAT

Kontakty:
MUDr. Ferdinand Třebický – předseda EK, e mail: ferdinand ferdinand.trebicky@bulovka.cz
PhDr. Božena Zachovalová – sekretářka a členka EK: e-mail: bozena.zachovalova@bulovka.cz Fax/Tel. 266 08 2717

Seznam členů EK NNB – 2020

MUDr. Ferdinand Třebický – předseda EK NNB
doc. MUDr. Jan Fanta – místopředseda EK NNB
MUDr. Volodymyr Dudash
MUDr. Alexandra Fajtová
MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.
MUDr. Martin Pešta
prim. MUDr. Ivan Peychl
MUDr. Jan Tesařík
PharmDr. Jana Gregorová
Julie Městková
PhDr. Božena Zachovalová – členka a sekretářka

Termíny zasedání EK NNB v roce 2020

7.1.2020
4.2.2020
3.3.2020
7.4.2020
5.5.2020
2.6.2020
7.7.2020
4.8.2020
8.9.2020
6.10.2020
2.11.2020
8.12.2020

EK zasedá pravidelně jednou měsíčně, podle potřeby i v jiných termínech (grantové projekty a projekty IGA MZ ČR). Na zasedání se projednávají nové lékové studie. Garanti vypracují posudek na klinická hodnocení lékových studií. Hlasováním vyjadřují svá stanoviska ke grantovým projektům, dodatkům ke studiím již řešeným, jsou oznamovány závažné nežádoucí účinky, hlavně ty, které byly zjištěny v nemocnici.
Dokumentace k žádosti o zahájení lékové studie v nemocnici je doručena sekretářce EK, PhDr. Boženě Zachovalové, která ji zaeviduje v knize došlé pošty. Máme jednoho externího spolupracovníka EK, a to p. Vladimíra Ondrise, který posuzuje informovaný souhlas ke studiím týkajícím se AIDS/HIV pozitivních pacientů. Souhlasné stanovisko je přijímáno hlasováním nadpoloviční většiny přítomných.

EK je registrována v USA (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS) Federalwide Assurance (FWA) for the Protection of Human Subjects for International (Non-U.S.) Institutions) od 4.8.2005. V srpnu 2009 byla naše registrace aktualizovaná a prodloužená až do srpna 2011. Průběžně připravujeme i aktualizaci údajů naší registrace.
EK pracuje v souladu se zásadami ICH GCP (International Conference for Harmonization of Good Clinical Practice – E6) – správná klinická praxe.

Další informace: