Komplexní centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu


Komplexní centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu v Nemocnici Na Bulovce je superspecializované mezioborové pracoviště zaměřené na diagnostiku, operativu a léčbu nádorů pohybového aparátu. Pracoviště bylo oficiálně ustaveno v roce 2019, nicméně historie léčby nádorů pohybového aparátu zde sahá až do 60. let a Bulovka vždy stála v čele této specializace nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
V současné době se onkologické ortopedii na Bulovce věnuje tým lékařů – MUDr. Jan Lesenský, MUDr. Zdeněk Matějovský, MUDr. Karel Němec a v případě, kdy se nádory vyskytují v axiálním skeletu (na páteři), spolupracuje s týmem specializovaný spondylochirurg MUDr. Josef Včelák. Všichni jsou plnohodnotnými specialisty, kteří mají s touto problematikou bohaté zkušenosti.

Podstata Centra

Ustavení Centra je přirozeným následováním celosvětového trendu, kdy vznikají nemocnice se zaměřením na léčbu nádorů, jejichž prevalence (souhrnný výskyt) v populaci trvale narůstá. Specializovaná centra koncentrují vzácné diagnózy a lékaři tak s nimi mají podstatně více zkušeností, protože mají možnost se nádorové problematice věnovat do hloubky, intenzivně a neustále se v této problematice vzdělávat a zdokonalovat.
Je výhodné superspecializovanou léčbu smysluplně soustředit na jednom místě. Pacienti se tak v systému lépe orientují a pro ostatní nemocnice je jasně deklarované, kam mají pacienty s onko-ortopedickými diagnózami posílat. Centrum v Nemocnici Na Bulovce dokáže poskytnout komplexní péči s využitím dalších klinik, pracovišť a specialistů z ostatních oborů. Procesy se tak zjednodušují a zefektivňuje se léčba. Je to přínosné zejména pro pacienta, ale i pro celý zdravotnický systém, kterému takovéto uspořádání péče zajišťuje nejefektivnější možné využití zdrojů. Výhodou je mimo jiné dostupnost nestandardních implantátů a špičkových pomůcek či vybavení, které tato léčba vyžaduje. Specializované Centrum onkologické ortopedie poskytuje komfortnější a odbornější péči s největší možnou šancí na dobrý výsledek.

Fungování Centra

Centrum onkologické ortopedie je nejvyšším zdravotnickým pracovištěm, kam může být pacient s nádorovým onemocněním odeslán. Naše centrum se zabývá těmi nejsložitějšími případy a postará se o ně v plném rozsahu, od primárních vyšetření přes operaci až po následnou léčbu (pokud to kapacita pracoviště dovoluje). Z pohledu pacienta je důležité, aby byl od počátku léčen a operován zkušenými odborníky ve specializovaném centru, jelikož to velmi významně zlepšuje jeho prognózu a šance na vyléčení. To bylo opakovaně potvrzeno velkými studiemi a je to také jeden z důvodů, proč Komplexní centrum pro léčbu nádorů pohybového aparátu v Nemocnici Na Bulovce vzniklo.


as. MUDr. Jan Lesenský, MD
Ortopedická klinika, Nemocnice Na Bulovce

Jan Lesenský nastoupil na Ortopedickou kliniku Nemocnice Na Bulovce v létě roku 2006 jako absolvent 1. LF UK. Oboru onkologické ortopedie se věnuje nepřetržitě od roku 2008, kdy přebral ambulanci po profesoru Matějovském, který odcházel do důchodu. V roce 2010 absolvoval EFORT Traveling Fellowship a následně se úspěšně ucházel o čtyřměsíční fellowship na věhlasném pracovišti Rizzoli v italské Bologni, kde se formovala onkologická ortopedie. Poté zavedl v Čechách metodu náhrady kostí pomocí kombinovaného štěpu. V roce 2011 složil atestační zkoušku z ortopedie s pochvalou komise, ve 2014 dokončil nostrifikaci pro Spojené státy americké (USMLE testy završené ECFMG diplomem). Následně se úspěšně ucházel o celosvětově nejprestižnější klinický fellowship onkologické ortopedie na Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku, který po roce dokončil v létě 2017 – je tedy plně kvalifikovaný pro práci v USA. Po svém návratu do ČR nadále rozvíjí zahraniční spolupráci, mimo jiné společně s II. chirurgickou klinikou VFN koordinuje léčbu pomocí tzv. ILP pro pacienty z USA (v New Yorku není tato léčba dostupná). Jan Lesenský již zavedl do praxe několik nových metod a stále pokračuje v rozvoji oboru onkologické ortopedie v ČR.

Doc. MUDr. Josef Včelák, Ph.D.
vedoucí Oddělení septické ortopedie, Ortopedická klinika 1. LF UK a IPZV, Nemocnice Na Bulovce

Josef Včelák nastoupil na Ortopedickou kliniku Nemocnice Na Bulovce v roce 2000 jako mladší sekundární lékař a postupně se vypracoval na vedoucího Oddělení septické ortopedie. Vystudoval Všeobecné lékařství na 1. LF UK Praha, získal atestaci v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a v roce 2019 byl jmenován docentem pro obor ortopedie. Absolvoval celou řadu odborných stáží, například EFORT Travelling Fellowship (General orthopaedics) v Birminghamu, Pediatric Orthopaedic Fellowship v Oxfordu nebo Spinal Fellowship v Německu, Švýcarsku a Velké Británii. Své zkušenosti z praxe předává prostřednictvím pedagogických aktivit jako odborný asistent 1. LF UK a také při postgraduálním vzdělávání v oboru: Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu, IPVZ, Praha. Josef Včelák je členem České lékařské komory, České společnosti pro ortopedii a traumatologii, České spondylochirurgické společnosti a světové komunity AO Trauma.


Nemocnice Na Bulovce má pro vznik specializovaného onko-ortopedického centra ty nejlepší předpoklady. Zdejší ortopedie v roce 2018 oslavila 40 let existence. Je zde tradice budovaná celými generacemi respektovaných lékařů. Bulovecká ortopedie byla vždy „almou mater“ české ortopedie, kde probíhá výuka nejen studentů medicíny, ale i předatestační příprava a atestační zkoušení z ortopedie. Naše ortopedie má přímou návaznost na zahraniční pracoviště (New York, Miami, Bologna, Padova, Vídeň, Graz, Athény a další). První nádory kostí se operovaly právě na ortopedické klinice na Bulovce. Začal s tím již koncem 60. let profesor Matějovský, který byl i tehdy celosvětově známá a obrovsky uznávaná kapacita. Podílel se na stanovení diagnóz a stál u prvních klasifikací nádorů. První pokroky v léčbě a diagnostice se děly právě na Bulovce. Byla zde podaná první chemoterapie na nádory kostí a formovaly se zde základy končetinu zachovávající operativy. Onkologická ortopedie se zrodila v Nemocnici Na Bulovce nejen v lokálním měřítku, ale v celosvětovém kontextu, kdy profesor Matějovský byl jedním ze zakládajících členů EMSOS (celoevropské společnosti pro léčbu nádorů pohybového aparátu). Kromě ortopedie je zde také největší Ústav radiační onkologie v Čechách, návaznost na Protonové centrum a několik dalších již ustavených specializovaných onkologických center (Gynekologie, Urologie). Na zdejší chirurgii je profesorem Antošem prováděna unikátní intraperitoneální laváž chemoterapeutiky a v rámci 1. LF UK úzce spolupracujeme i s II. chirurgickou klinikou VFN, kde je prováděna unikátní izolovaná perfuze končetin (ILP).