Bene facta pro utilitate hominum civitatisque Pragensis

Práce dobře vykonaná, ve prospěch obyvatelstva a obce pražské

Laboratoře

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Oddělení klinické mikrobiologie

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Výpis běžné činnosti:

OKBI provádí biochemická a imunologická vyšetření jak pro lůžkové a ambulantní provozy nemocnice, tak i pro zdravotnická zařízení mimo areál nemocnice.

Laboratoř klinické biochemie provádí rutinní i urgentní vyšetření základních biochemických parametrů a acidobazické rovnováhy, chemické a morfologické vyšetření moče a další vyšetření včetně kardiálních markerů a stanovení vybraných lékových hladin. V běžném pracovním režimu provádí laboratoř vyšetření hormonů, tumorových markerů a markerů hepatitid.

Imunologická laboratoř provádí vyšetření humorální a buněčné imunity, vyšetření autoprotilátek, laboratorní alergologická vyšetření a elektroforetická vyšetření séra a moče včetně diagnostiky monoklonálních gamapatií.

Součástí OKBI je odběrové centrum – Centrální odběrové místo, které je umístěno v pavilonu č. 2. Provozní doba pro odběry pacientů Nemocnice Na Bulovce i extramurálních pacientů je v pracovních dnech od 6:30 do 11:30 hodin. Odběry jsou prováděny na základě požadavkových listů ordinujícího lékaře nebo na vlastní žádost pacienta.

Laboratoř je držitelem Osvědčení o Auditu II NASKL pro odbornosti 801 a 813.

Podrobnější informace o oddělení viz laboratorní příručka.

Oddělení klinické mikrobiologie

Výpis běžné činnosti:

Oddělení poskytuje laboratorní servis klinickým pracovištím. Provádí přímý průkaz původců bakteriálních, parazitárních, mykotických a mykobakteriálních onemocnění. Připravuje podklady pro cílenou a racionální antibakteriální terapii. Kromě standartních kultivačních metod jsou využívány moderní diagnostické postupy genetických sond, automatizované kultivační systémy a rychlý průkaz antigenů. Sérologická laboratoř nabízí nepřímý serologický průkaz protilátek při infekčních chorobách a komplikacích. Oddělení nabízí přípravu perorálních a parenterálních autovakcín. Náplní antibiotického střediska je konzultační činnost v oblasti antibioterapie a sledování stavu rezistence mikroorganismů k chemoterapeutikům na jednotlivých oddělení nemocnice. V rámci vědecké činnosti oddělení spolupracuje na řadě studií, především v oblasti testování citlivosti mikroorganismů na nová antibiotika.

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Výpis běžné činnosti:

Hematologická laboratoř provádí analýzu krevního obrazu ( 25 parametrů), včetně kvantitativního a kvalitativního mikroskopického hodnocení krevních nátěrů, včetně aspirátů kostní dřeně. Provádí základní a speciální hemokoagulační vyšetření k detekci krvácivých a trombofilních stavů, monitorování antitrombotické léčby. Provádí speciální vyšetření cytochemická.

Transfuzní část oddělení má statut krevní banky. Nakupuje transfuzní přípravky pro potřeby klinických oddělení Nemocnice Na Bulovce, provádí předtransfuzní vyšetření, provádí i specializovaná imunohematologická vyšetření – identifikace a titrace antierytrocytárních protilátek, typizace erytrocytárních antigenů. Provádí autotransfuzní odběry ve formě plné krve pro pacienty chirurgických oborů Nemocnice Na Bulovce.

Hematologická ambulance pro dospělé pacienty s krevními chorobami poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné krevními chorobami s výjimkou pacientů vyžadujících vysocedávkovanou chemoterapii a pobyt na specializovaném hematologickém lůžkovém oddělení. Provádí konsiliární službu v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Spolupracuje s hematologickými pracovišti s lůžkovým fondem.

laboratorní příručka

osvědčení o splnění podmínek auditu
osvědčení o splnění podmínek auditu II
osvědčení – registr klinických laboratoří
osvědčení – registr klinických laboratoří II
osvědčení – transfuzní služby
osvědčení – transfuzní služby II

Ambulance

Ordinační hodiny:

Pondělí – čtvrtek 7,30 – 11,30 a 13,30 -14,30 hodin
Pátek 7,30 – 11,30 hodin

Pátek 8,00 – 12,00 autotransfuze (po předchozím objednání operatérem)

Odběry krve: Pondělí – čtvrtek 7,30 – 9,30 hodin

K hematologickému vyšetření je nutno se objednat, nejlépe v časovém úseku od 13 – 14-30 hodin, tel.: 266 082 403

Příprava na vyšetření:

Součástí vyšetření je odběr vzorku krve. K odběru krve není třeba být nalačno. Je možná lehká netučná snídaně, tekutiny- nesladký čaj, voda. Vzít ranní dávku léků!

Nezapomeňte:

a) doporučení odesílajícího lékaře obsahující diagnostický souhrn, hodnoty kompletního krevního obrazu, příp. nálezy z provedených biochemických či rtg vyšetření, soupis medikace
b) občanský průkaz
c) průkazka zdravotní pojišťovny

Laboratoře se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 8.

Areál Nemocnice na Bulovce