Oddělení kvality

Kvalita a bezpečí zdravotnických služeb

V rámci kontinuálního zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb naším pacientům sleduje Nemocnice Na Bulovce tzv. „indikátory kvality“ v takových oblastech, jejichž výsledky pacientům ukazují, že v nemocnici je poskytována kvalitní a bezpečná péče.

Mezi sledované indikátory jsme zařadili:
1. Průzkum sledování spokojenosti pacientů
2. Sledování stížností
3. Sledování odborného růstu zdravotnického personálu

1. Průzkum sledování spokojenosti pacientů

Anonymním dotazníkovým průzkumem je zjišťována míra spokojenosti pacientů, míra splnění jejich očekávání ohledně léčby a všech činností spojených s pobytem v nemocnici. V roce 2014 bylo odevzdáno a zpracováno celkem 1587 vyplněných dotazníků. V roce 2014 spokojenost v Nemocnici Na Bulovce dosáhla úrovně 84,5%.

Graf č. 1 Průzkum sledování spokojenosti pacientů v Nemocnici Na Bulovce za období 2010 – 2014
01

2. Sledování stížností

Dalším důležitým ukazatelem kvality poskytovaných zdravotních služeb jsou podané stížnosti a jejich řešení včetně nápravných opatření u oprávněných stížností ze strany pacientů.
V roce 2014 Nemocnice Na Bulovce přijala 156 stížností při 612 689 ošetřených pacientů. Každá podaná stížnost je individuálně řešena a vždy je pacient písemně obeznámen s výsledky šetření a při oprávněných stížnostech je i seznámen s nápravným opatřením.

Graf č. 1 Porovnání počtů stížností za období 2012 – 2014
02

Graf č. 2 Oprávněnost stížností
03

3. Sledování odborného růstu zdravotnického personálu

Za důležité také považujeme, zda nemocnice má dostatek zdravotnického personálu se specializovanou a odbornou způsobilostí, a to z toho důvodu, aby bylo možno poskytovat pacientům vysoce kvalifikované ošetření a péče.
Z celkového počtu lékařů je v Nemocnici Na Bulovce zaměstnáno 73% lékařů, kteří mají specializovanou způsobilost ve svém oboru. Z celkového počtu sester je v Nemocnici Na Bulovce zaměstnáno 68% sester s registrací v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Graf č. 1 Procentuální vyjádření lékařů dle kvalifikace v roce 2014
04

Graf č. 2 Počet NLZP dle kvalifikace v roce 2014
05

Oddělení kvality a krizového řízení se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 7.

Areál Nemocnice na Bulovce