Oddělení nutričních terapeutů

Nutriční terapeuti úzce spolupracují s lékaři a sestrami všech lůžkových oddělení NNB, kterým doporučují úpravy léčebné výživy u pacientů tak, aby podpořila odbornou lékařskou i ošetřovatelskou péči sester a tím napomohla k dřívějšímu návratu do běžného rodinného a pracovního života.

Odebírají podrobnou nutriční anamnézu na základě požadavku oddělení při zjištění rizika malnutrice, doporučují další postup výživy a sledují zajišťování nutričních potřeb pacientů.

Nutriční terapeuti sledují nutriční stav malnutričních pacientů, docházejí za nimi na oddělení. Dle aktuálního zdravotního stavu s ohledem na diagnózu upravují stravu tak, aby byly zajištěny potřeby podporující léčbu. Navštěvují pacienty, kterým hrozí malnutrice, řeší s nimi příjem stravy, případně příjem enterálních doplňků výživy. S ohledem na zdravotní stav navrhují další výživová opatření podáním sippingu, nebo jiné moduly enterální výživy v souladu se standardy ošetřovatelské péče a směrnicí výživy vypracovaných podle mezinárodních pravidel pro akreditaci nemocnic. Bilancují příjem stravy, schvalují nebo navrhují speciální úpravu nutriční péče.

Nutriční terapeuti konzultují s pacienty stravovací zvyklosti a snaží se co nejvíce jim přizpůsobit jejich výživu v době hospitalizace v nemocnici. Ve spolupráci se stravovacím provozem zajišťují přípravu speciálních diet, organizují přípravu individuálních potřeb s různými výživovými problémy při nesnášenlivosti některých potravin. Pacientům, kteří se stravují nestandardně zajišťují výživu s ohledem na jejich alternativní způsoby stravování. Dle požadavku pacientů zajišťují nadstandardní jídelníček tam, kde to jejich diagnóza umožňuje.

V případě potřeby sestavují individuální dietní režim. Sestavují nutriční plány včetně propočtů energie a živin u pacientů nejen na JIP, jejichž výživa je trvale, nebo přechodně zajišťována sondou či PEG.

Edukují pacienty i jejich rodinné příslušníky o dietním režimu během hospitalizace i po propuštění do domácí péče. Nutriční terapeuti NNB poskytují konzultační činnost pacientům v domácí péči i členům jejich rodiny. Metodicky i praktickými radami pomáhají zvládat přípravu stravy v dietní úpravě také s ohledem na zvyklosti rodiny. Poskytují poradenství o denní přípravě stravy a skladbě speciálních jídelníčků doma a tím pozitivně ovlivňují a motivují klienty v dodržování léčebného výživového režimu potřebnému k jejich uzdravení. Rady k praktické přípravě léčebných jídelníčků poskytují nutriční terapeuti na vyžádání telefonicky, písemně, nebo elektronickou poštou.

Nutriční terapeuti zajišťují poradenskou a konzultační činnost také u ambulantních pacientů na základě doporučení obvodním lékařem či lékařem z různých odborných ambulancí NNB, nebo mimo ni.

Oddělení nutričních terapeutů je tvořeno nutričními terapeuty s osvědčením k samostatnému výkonu povolání. Poskytují konzultační činnost pro profesi nutriční terapeut vedením odborné praxe posluchačů zdravotnických škol, dle osnov vzdělávacího procesu a zájmu studentů. Sami se aktivně i pasivně účastní seminářů, kongresů a vzdělávacích aktivit, kterými si rozšiřují své znalosti.

Za účelem poskytování nutriční péče byl v NNB vytvořen nutriční tým vedený lékařem nutricionistou.

Cíle nutričího týmu:
  1. Koordinace nutriční péče i aplikace stravy, včetně umělé výživy. Zodpovídá za rozpis enterální a parenterální výživy pro pacienty lůžkových oddělení i v ambulantní péči.
  2. Vyhledávání pacientů s malnutricí a snižování rizika jejího vzniku.
  3. Zajištění výživy hospitalizovaným pacientům, která odpovídá jejich nutričnímu stavu a potřebám.
  4. Zajištění výživy pro nemocné, kteří nemohou být živeni standardními dietami.
  5. Včasný záchyt rozvoje podvýživy v průběhu hospitalizace a minimalizace jejích negativních dopadů na diagnostickou a léčebnou péči.

Oddělení nutričních terapeutů se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 10.

Areál Nemocnice na Bulovce