Ústav radiační onkologie

Ústav radiační onkologie 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou solidních nádorů dospělých, t.j. radioterapií, chemoterapií, hormonální léčbou, bioterapií a podpůrnou léčbou. Kromě komplexní onkologické léčby pracoviště
– řeší mamologickou problematiku pracoviště v plné šíři s důrazem na nádory prsu, provádí jednodenní diagnostiku mamárních laesí (klinické vyšetření, mamografie, sonografie prsů, stereobiopsie, magnetickou rezonanci), dispenzarizuje rizikové pacientky a provádí konzultační činnost této problematiky
– přebírá pacienty k léčbě, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou být léčeni v jiných zařízeních (např. nedostatečné nebo nefungující technické zázemí )
– provádí superkonziliární konzultační činnost
– dispenzarizuje pacienty po provedené léčbě
– školí pracovníky na všech úrovních (pregraduální výuka, postgraduální výuka lékařů i jiných vysokoškoláků, výuka radiologických laborant, bakalářů – sester i radiologických asistentů)

Radioterapie:

Pracoviště je vybaveno nejmodernější ozařovací technikou a poskytuje vysoce specializovanou léčbu zářením s minimálními čekacími dobami. V úseku zevní radioterapie jsou v provozu 4 nové lineární urychlovače od firmy Varian, z nichž 2 jsou vhodné pro provádění radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT – technika umožňující účinnější a zároveň šetrnější léčbu). Nově instalovaný lineární urychlovač Clinac 2100 C/D je kromě toho vybaven systémem pro radioterapii řízenou obrazem (IGRT – technika umožňující přesnější nasměrování záření). Pracoviště poskytuje radioterapeutickou léčbu pro všechny typy nádorových onemocnění ( s výjimkou stereotaktické radioterapie). Techniky IMRT a IGRT jsou používané zejména pro ozařování nádorů hlavy a krku a urologických nádorů. Součástí oddělení je vybavení pro přesné naplánování léčby, které sestává ze simulátoru (přístroje pro nasměrování záření), počítačového tomografu a plánovacího systému (plánovací systém sloužící pro přesný výpočet dávek záření). Na pracovišti je dále instalován terapeutický RTG ozařovač vhodný pro léčbu nádorových onemocnění na povrchu těla (například kožních nádorů). Účinnost léčby zářením je v indikovaných případech (zejména nádory prsu, hlavy a krku, maligní melanomy) zesílena hypertermií (což je ohřev tkání na teploty cca 42 0C), která se provádí na přístroji pro mikrovlnnou povrchovou léčbu.
Pracoviště se dále zabývá reirradiacemi nádorů, které se znovu objevily po primární léčbě, zvláště v oblasti hlavy a krku.

Brachyterapeutická léčba (vnitřní ozáření) se provádí na přístroji s vysokým dávkovým příkonem (HDR – dodává vysokou dávku za krátký čas) a nejčastějšími indikacemi jsou gynekologická nádorová onemocnění a karcinom prsu. Jako v jednom z mála pracovišť v České republice se zde provádí vnitřní ozařování nádorů prostaty.

Systémová léčba:

Systémová onkologická léčba je aplikována pacientům v moderně vybaveném stacionáři, v indikovaných případech jsou pacienti objednaní na tuto léčbu k hospitalizaci. Jsou využívány všechny moderní doporučené postupy cytostatické léčby, biologické léčby, hormonální léčby a imunologické léčby nádorů. Standardním léčebným postupem je kombinace radioterapie a chemoterapie (tzv. konkomitantní chemoradioterapie), který zvyšuje léčebnou odpověď.

Lůžkové oddělení:

Lůžkové oddělení disponuje 60 lůžky, na kterých jsou hospitalizovaní pacienti, jejichž léčba, celkový stav nebo místo bydliště neumožňují ambulantní podání léčby.

Podpůrná léčba:

Podpůrná léčba je součástí komplexních léčebných postupů, protože většina léčebných zákroků je spojena s vedlejšími účinky, které jsou sledovány a příslušným způsobem léčeny a minimalizovány.

Personální zajištění:

O pacienty Ústavu radiační onkologie 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce se stará 28 lékařů, 8 vysokoškoláků nelékařů, 61 středních zdravotnických pracovníků (sester, radiologických asistentů) a 11 pomocných zdravotnických pracovníků

Léčebné postupy:

Léčba je rozhodována v týmech podle jednotlivých diagnostických skupin za účasti odborníků z chirurgických a diagnostických oborů (např. chirurg, gynekolog, odborník na nádory hlavy a krku,ortoped, pneumolog, radiolog, biochemik, hematolog, klinický farmaceut, algeziolog) Jsou vypracovány léčebné protokoly, které jsou koncipovány na základě vlastních zkušeností, klinických studií a postupů doporučených mezinárodními organizacemi.

Spolupráce s jinými pracovišti:

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce dlouhodobě spolupracuje s významnými centry v Praze a České republice, které se zabývají léčbou nádorových stavů. Provádí se zde celotělové ozáření před transplantací kostní dřeně u hematologických onemocnění, spolupracuje s neurochirurgickými pracovišti v léčbě nádorů centrálního nervového systému, s hematologickými pracovišti v léčbě nádorů lymfatické tkáně a s celou řadou dalších pracovišť.

Léčebné výsledky:

Léčebné výsledky jsou pravidelně zpracovávány a srovnávány s výsledky ve vyspělých zemích a publikovány v našich i zahraničních odborných časopisech. Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce má dlouhodobé léčebné výsledky srovnatelné s vyspělými zeměmi Evropy a USA.

dny a hodiny, kdy je otevřeno:
Ambulance se nacházejí v přízemí pavilonu 6Konziliární činost:Pacienty je nutno objednat na tel. čísle: nádory prsu: 266084280
gynekologické nádory: 266084241
ostatní nádory: 266084251

hodiny hodiny
8-10 10-12 13-15 8-12
pondělí melanoblastom nádory CNS nádory plic nádory prsu
úterý nádory plic, urologické nádory, lymfomy
gynekologické nádory
středa ORL nádory nádory prsu
urologické nádory
čtvrtek urologické nádory nádory konečníku
nádory močového měchýře
nádory prsu
pátek nádory zažívacího traktu nádory prsu

 

Poléčebné sledování, mamologické centrum a ambulantní chemoterapie:

pondělí 8-10 10-12
úterý 8-10 10-12 13-15
středa 8-10 10-12 13-15
čtvrtek 8-10 10-12 13-15
pátek 8-10 10-12

 

Jak se na vyšetření připravit. Je třeba vzít s sebou na vyšetření:

  1. doporučení odesílajícího lékaře
  2. propouštěcí zprávy z předchozích hospitalizací
  3. opisy operačních protokolů
  4. opisy originálních histologických nálezů
  5. rentgenovou dokumentaci na CD

návštěvní dny a hodiny:

pondělí až neděle 14 – 18 hodin

informace, jak se na hospitalizaci připravit:

pacient se dostaví k hospitalizaci po předchozím objednání v 9 hodin do přijímací kanceláře v přízemí budovy A a přinese s sebou veškerou dokumentaci včetně rtg snímků

věci které je potřeba vzít sebou k hospitalizaci:

– občanský průkaz
– průkaz pojišťovny
– potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud jej pacient má vystaven
– hygienické a toaletní potřeby
– obuv na přezutí
– osobní prádlo
– pyžamo a župan
– speciální pomůcky, např. pomůcky pro aplikaci inzulínu, korzet, hole, kolostomické pomůcky

Ústav radiační onkologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 16.

Areál Nemocnice na Bulovce