O nemocnici

Předmět činnosti nemocnice

foto_29Fakultní nemocnice Bulovka tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek, který se zabývá zejména následujícími činnostmi:

 1. Nemocnice je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ ČR. Poskytuje dospělým i dětem ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejích součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. Zdravotní služby poskytuje ve spádové oblasti vymezené MZ ČR i na území celé České republiky.
 2. Zdravotnická pracoviště nemocnice jsou výukovými základnami lékařských či jiných fakult, IPVZ, příp. dalších institucí pro vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví.
 3. Nemocnice umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších zdravotnických škol. Může dále provádět kvalifikační kurzy k získávání způsobilosti pro výkon povolání nižších a pomocných zdravotnických profesí.
 4. Nemocnice provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových poznatků a metod v klinické praxi. Podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost. Spolupracuje přitom s institucemi v České republice i v zahraničí.
 5. Nemocnice poskytuje komplexní lékárenskou péči, zajišťuje transfúzní služby a zpracovává biologický materiál a provádí velkou škálu laboratorních vyšetření v jednotlivých oborech komplementu
 6. Nemocnice zajišťuje tzv. ostatní činnosti, zejména pak ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro provoz nemocnice. Zajišťuje také své zásobování léky a zdravotnickými prostředky.
 7. Nemocnice může provozovat mimo svoji hlavní činnost také jinou, doplňkovou činnost, v souladu s právními předpisy, v rozsahu a za podmínek stanovených zřizovatelem.
 8. Nemocnice uzavírá smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Finanční prostředky pro svoji činnost získává zejména z úhrad za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven a z ostatních činností prováděných v souladu s platnou zřizovací listinou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZákladní úkoly nemocnice

Pro naplnění svého poslání v oblasti zdravotních služeb plní nemocnice na svých zdravotnických pracovištích zejména tyto úkoly:

 1. pečuje o zdraví obyvatelstva tím, že:
  – vykonává preventivní, dispenzární a vyšetřovací činnost,
  – vykonává léčebnou a ošetřovatelskou činnost,
  – vykonává konziliární a superkonziliární činnost,
  – provádí laboratorní vyšetření,
  – provozuje centra pro poskytování zdravotní péče a služeb ve specializovaných oborech,
  – zabezpečuje provoz lékárny, a to i v nočních hodinách,
  – zabezpečuje dopravu pacientů vlastními či smluvně zajištěnými dopravními prostředky,
  – zabezpečuje stravovací služby prostřednictvím externího dodavatele ve vlastním zařízení,
  – zajišťuje vytápění, dodávku elektrické energie a vody pro své potřeby.
 2. zajišťuje výchovu obyvatelstva tím, že:
  – zabezpečuje ve spolupráci s místně příslušným školským úřadem služby základní a mateřské školy pro dlouhodobě hospitalizované dětské pacienty,
  – plní své výchovné a vzdělávací funkce v souladu s předmětem činnosti.
 3. zajišťuje výcvik a vzdělávání zdravotnických pracovníků tím, že:
  – umožňuje výcvik mediků a studentů dalších vysokých, středních či jiných škol nebo vzdělávacích institucí se zdravotnickým zaměřením, přímo na pracovištích nemocnice (klinikách),
  – doškoluje vlastní pomocný zdravotnický personál,
  – sleduje vývoj lékařské vědy a techniky a v potřebné míře využívá zkušeností a odborných poznatků vlastních i z jiných zdravotnických zařízení, vč. zahraničních,
  – provádí základní a klinický výzkum, spojený zejména s grantovými aktivitami,
  – provozuje vlastní ubytovací zařízení pro své zaměstnance.

Nemocnice plní podle zvláštních předpisů také úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému, krizové připravenosti zdravotnictví, humanitární pomoci a ochrany obyvatel.