Obchodní úsek

Prostřednictvím ON řídí ředitel nemocnice činnost zdravotnických pracovišť v oblasti jejich finančních plánů. ON přímo řídí chod svého sekretariátu, dále Odbor centrálního nákupu, Lékárnu.

Náplň činnosti ON představuje především:
– řízení činnosti podřízených sekretariátu, odboru a oddělení,
– vyjednávání s obchodními i smluvními partnery v mezích stanovených ředitelem nemocnice,
– zpracování koncepce obchodní (nákupní) politiky NNB, její implementace a kontrola dodržování,
– kontrola plnění pracovních povinností podřízených vedoucích zaměstnanců,
– spolupráce s ostatními úseky a odděleními v zájmu naplnění výše uvedených úkolů.
ON odpovídá za:
– provádění výše uvedených činností,
– splnění povinností vyplývajících ze zákonů,
– plnění úkolů uložených ředitelem nemocnice,
– zajištění a dodržování obchodních zájmů NNB,
– přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele a jím přímo řízených organizačních jednotek,
– dodržování veškerých norem a předpisů platných pro jím přímo řízený organizačních jednotek,
– dodržování plánu pracovníků, plánu mzdových prostředků a finančního plánu v rámci jím přímo řízených organizačních jednotek,
– dodržování povinností vyplývajících z vnitřního kontrolního systému na jím přímo řízených organizačních jednotek.
ON je oprávněn:
– požadovat od všech organizačních jednotek dodržování stanovených obchodně-nákupních pravidel a v případě jejich překročení požadovat písemné zdůvodnění příslušného vedoucího zaměstnance,
– jednat jménem NNB ve věcech, které se týkají jím přímo řízených organizačních jednotek, příp. o dalších věcech stanovených ředitelem,
– vystupovat v roli příkazce operace v případech stanovených směrnicí o vnitřním kontrolním systému.

Obchodní úsek se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 1.

Areál Nemocnice na Bulovce