RT-PCR test na COVID-19 – z nosohltanu a ze slin

Odběrové místo – základní informace

RT-PCR test na COVID-19 provádíme z výtěru z nosohltanu a od 15. 4. 2021 také odběr ze slin.

Testování obou druhů vzorků je obdobné – výsledky jsou známy do 48 hodin a cena testu je v případě samoplátců stejná. Liší se pouze způsob odběru.

Pacient si vybere způsob odběru vzorku u registrace na Odběrovém místě před odběrem.

 

Místo: Odběrové místo mezi budovami č. 7 a č. 8 (viz níže uvedená mapa). Od hlavního vchodu vás k Odběrovému místu dovedou červené šipky.

Provozní doba: PO–NE 8.00–18.00 hod. Doporučujeme se dopředu objednat on-line v rezervačním systému.

Pacienti s příznaky by měli v ideálním případě přijet k odběru vlastním vozem (nikoli MHD) a ihned po odběru opět odjet do domácí izolace.

Pokud pociťujete akutní příznaky (teplota 38,5–40 °C, namáhavé dýchání, bolesti na hrudi, dehydratace apod.), neobjednávejte se k testování a dostavte se vlastním vozem (nikoli MHD) na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí do akutní ordinace ve 4. patře (budova č. 7).


Objednávání

Po kliknutí na tlačítko OBJEDNAT K TESTOVÁNÍ se vám zobrazí volné termíny k testování. Jeden termín platí pro jednu osobu.

Způsob odběru (z nosohltanu nebo ze slin) si pacient vybere u registrace na Odběrovém místě.

 

Při příchodu na Odběrové místo

U REGISTRACE si prosím připravte doklad totožnosti, kartičku pojišťovny, případně potvrzení o trvalém pobytu v ČR.

Zvolíte si způsob odběru vzorku:

 • z nosohltanu,
 • ze slin (tato služba je dostupná od 15. 4. 2021).

Oba způsoby odběru v případě samoplátců stojí stejně.

Malé děti, senioři a těhotné ženy budou odbaveni přednostně, nahlaste se prosím personálu.

Žádáme pacienty o ohleduplné chování u Odběrového místa a o dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů ve frontě na odběr. Používejte prosím ochranné ústenky (roušky) a dodržujte základní hygienická pravidla.

 

Výsledky testů

Výsledky testů vám sdělíme do 48 h prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které jste uvedli při registraci na Odběrovém místě. Pokud výsledek testu neobdržíte do 48 hodin, zavolejte prosím na telefonní číslo 739 519 302.Volat můžete každý den (včetně víkendů) od 8 do 17 hodin.

V SMS obdržíte také odkaz pro vyzvednutí elektronického výsledku testu pro vašeho zaměstnavatele nebo praktického lékaře. Pro případné informace týkající se výsledků se obracejte přímo Oddělení mikrobiologie na email okm@bulovka.cz nebo na tel. 739 519 302, denně 8–17 h (nejdříve však 24 h po odběru).

Osobní vyzvednutí výsledku testu pro praktického lékaře je možné v Centrálních laboratořích – Oddělení klinické mikrobilologie (budova č. 8; vchod zespoda od budovy č. 17). Přicházejte po předchozí domluvě a až poté, co vám bude potvrzeno telefonem nebo e-mailem, že jste COVID-19 negativní.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nevystavujeme. Obraťte se prosím na svého praktického lékaře.

Hygienické stanici zasíláme výsledky vašeho testu v tištěné a elektronické podobě automaticky.

Výsledek Vám oznámíme prostřednictvím SMS zprávy a potvrzení o výsledku zašleme prostřednictvím aplikace mCourier, kterou spravuje a provozuje společnost Bindworks s.r.o. Adresa: Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČ 07436505.

 

Certifikát pro vycestování (certifikát o negativním výsledku testu RT-PCR)

Certifikát pro vycestování (certifikát o negativním výsledku testu RT-PCR) vám zašleme po úhradě 250 Kč na vyžádání na e-mailu: certifikaty@bulovka.cz.

Do textu e-mailu uveďte následující informace, bez kterých není možné certifikát vydat:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum a místo narození včetně země,
 3. číslo mobilního telefonu,
 4. datum testování, 
 5. číslo cestovního dokladu.

Doporučujeme vždy předem ověřit na stránkách MZV ČR aktuální požadavky jednotlivých zemí na obsah certifikátu (tolerance časového odstupu od odběru na COVID-19, požadavek uvedení čísla cestovních dokladů apod.). Pokud podklady pro certifikát posíláte v příloze, musí být pouze ve formátech JPEG nebo PDF a nesmí být zkomprimovány (.zip, .rar atd.).

Osobní vyzvednutí certifikátu o negativním výsledku testu RT-PCR je možné po předchozí domluvě v Centrálních laboratořích – Oddělení klinické mikrobilologie (budova č. 8; vchod zespoda od budovy č.17).

Platby

Pacienti indikovaní praktickým lékařem nebo hygienickou stanicí mají test ZDARMA (hrazený ze zdravotního pojištění).

Samoplátci: cena testu 1 510 Kč (stejná pro výtěr z nosohltanu i odběr ze slin).

Certifikát o negativním výsledku testu RT-PCR (certifikát pro vycestování): 250 Kč.

Na Odběrovém místě je možné platit pouze bezhotovostně.

V hotovosti je možné testování uhradit na pokladně v budově č. 1 poté, co budete zaregistrováni na Odběrovém místě (otevírací doba pokladny: PO–ČT 8.00–11.00 a 12.30–15.00, PÁ 8.00–11.00 a 12.30–14.00 hod.).

 

Testing Site – Basic Information

Place: between buildings nos. 7 and 8 (see the map below). Red arrows painted on the pavement will lead you from the main entrance to the Testing Site.

Hours of operation: Monday–Sunday 8 a.m. – 6 p.m. We recommend registering in advance online because the capacity of the testing site is limited.

Ideally, patients with symptoms should come for testing in their own vehicle (not by public transportation), and they should return to isolation in their homes immediately after testing.

If you are suffering from acute symptoms (temperature of ca. 38.5–40 °C, difficulty breathing, chest pain, dehydration, etc.), do not register for testing, and come in your own vehicle (not by public transportation) to the Clinic for Infectious, Parasitic, and Tropical Diseases, acute cases ward, 4th storey (building no. 7).

Registering

After clicking on REGISTER FOR TESTING, available time slots for testing will be displayed. One time slot is valid for one person. 

Testing for larger groups (6 or more persons) must be scheduled in advance by calling the telephone number 739 515 083 or send your request to the e-mail address: odberove.misto@bulovka.cz.

We give priority to patients with reservations in the reservation system. We also test patients who are not registered, but they may have a longer wait for testing. 

 

Upon arrival at the Testing Site

At REGISTRATION, please divide yourselves into groups as follows: persons with a set time in the on-line reservation system go in row one, and those who come without a reservation are in the second row.

Please bring a form of personal identification, health insurance card, and proof of permanent residence in the Czech Republic if applicable.

Patients with symptoms of the disease COVID-19, small children, seniors, and pregnant women will be given priority; please make yourselves known to the staff. 

We ask that patients behave considerately at the testing site and that they keep a distance of two meters from each other while queuing for testing. Please use a protective mask (facemask) and follow the rules of basic hygiene.

 

Test results

We will inform you of your test results within 48 hours by SMS text message or by calling the telephone number you gave when registering at the Test Site. If you do not receive your test result within 48 hours, please call us at 739 519 302. You can call daily (including weekends) from 8 a.m. to 5 p.m.

In an SMS text message, you will also get a link for downloading your test result in electronic format for your employer or general practitioner.

Test results for your primary care physician can be picked up in person at the Central Laboratories – Department of Clinical Microbiology (building no. 8; enter from below from building no. 17). Please make an appointment in advance after receiving confirmation by telephone or e-mail that you are COVID-19 negative.

We will automatically send your test results to a Public Health Office in hard copy or electronic format.

Travel Certificate (certificate of a negative RT-PCR test result)

We will send you a Travel Certificate (certificate of a negative RT-PCR test result) on request for a fee of CZK 250. Please send your request to the e-mail address: certifikaty@bulovka.cz. State your first and last name, date and place of birth including the country, test date, the country to which you are planning to travel, and mobile phone number.

If you send documentation for the certificate as an e-mail attachment, it must be in JPEG or PDF format, and the files must not be compressed (.zip, .rar etc.).

We recommend that you always check the website of the Czech Ministry of Foreign Affairs for individual countries’ current requirements for the contents of the certificate (how recent the COVID-19 test must be, required data from travel documentation etc.).

A certificate of a negative RT-PCR test result can be picked up in person by a prior appointment at the Central Laboratories – Department of Clinical Microbiology (building no. 8; enter from below from building no. 17).

 

Payment of fees

Self payers: the test costs CZK 1,510.

Certificate of a negative RT-PCR test result (Travel Certificate): CZK 250.

Only non-cash payment is permitted at the testing site.

The testing fee may be paid in cash at the cash desk in building no. 1 after you have registered at the testing site (business hours at the cash desk: Monday–Thursday 8 – 11 a.m. and 12:30 – 3 p.m., Friday 8 – 11 a.m. and 12:30 – 2 p.m.).

Место для отбора материала для анализов – основная информация

Место: между зданиями № 7 и № 8 (см. карту ниже). От главного входа к Месту отбора материала для анализов Вас приведут красные стрелки на тротуаре. 

Время работы: ПН–ВС 8.00–18.00 часов. Рекомендуем заранее записаться онлайн, поскольку возможности места для отбора по количеству пациентов ограничены.

Пациенты с признаками заболевания в идеальном случае должны приехать для отбора материала для анализов на собственном автомобиле (ни в коем случае не общественным транспортом) и сразу же после отбора материала уехать обратно в домашнюю изоляцию.

При наличии острых признаков заболевания (температура около 38,5–40 °C, затрудненное дыхание, боль в груди, дегидратация и т.п.) не записывайтесь на тестирование, а приезжайте на собственном автомобиле (ни в коем случае не общественным транспортом) в Клинику инфекционных, паразитарных и тропических болезней, кабинет приема пациентов с признаками острого заболевания находится на 4-м этаже (здание № 7).

Запись

При щелчке по кнопке ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ откроется окно со свободными сроками тестирования. Один срок рассчитан на одного пациента. 

Отбор образцов материала у больших групп (6 и более человек) необходимо заказать по телефону 739 515 083.

Мы принимаем прежде всего пациентов, записавшихся в системе регистрации. Не записавшихся пациентов мы также тестируем, но им, возможно, придется некоторое время ожидать своей очереди. 

 

После явки в Место для отбораf

При РЕГИСТРАЦИИ необходимо разделиться: пациенты, записанные онлайн на определенное время в системе регистрации становятся в одну очередь, а пришедшие без предварительной записи – в другую очередь.

Приготовьте удостоверение личности, карточку медицинской страховой компании, а также (при его наличии) документ, подтверждающий ПМЖ в Чешской Республике.

Пациенты с признаками заболевания COVID-19, малые дети, пожилые люди и беременные женщины обслуживаются без очереди, о присутствии этих пациентов необходимо уведомить персонал. 

Мы просим пациентов вести себя в Месте отбора осмотрительно и соблюдать в очереди на отбор материала для анализов как минимум 2-метровый интервал. Пользуйтесь также защитными (медицинскими) масками и соблюдайте основные правила гигиены.

 

Результаты тестирования

Результаты тестирования мы Вам сообщаем в течение 48 часов посредством SMS или телефонного звонка на номер, указанный Вами при отборе проб.

О результатах тестирования мы сообщим Вам в течение 48 часов посредством SMS или звонка по номеру телефона, указанному Вами при регистрации в Месте отбора проб для тестирования. Если Вы не получите результат тестирования в течение 48 часов, позвоните нам по тел. 739 519 302. Звонить можно в любой день (в т. ч. в выходные) с 8 до 17 часов.

В SMS Вам придет также ссылка для получения результата теста в электронном виде, предъявляемого Вашему работодателю или участковому врачу.

Лично получить результаты тестирования для участкового врача можно в Центральной лаборатории – Отделение клинической микробиологии (здание № 8; вход снизу от здания № 17). Приходите по предварительной договоренности и только после получения подтверждения по телефону или по электронной почте того, что результат Вашего тестирования на COVID-19 является негативным.

Мы направляем санитарно-эпидемиологической станции результат Вашего тестирования автоматически в распечатанном на бумаге и в электронном виде.

 

Сертификат для выезда за рубеж (сертификат об отсутствии коронавируса на основе теста ПЦР)

Сертификат для выезда за рубеж (сертификат об отсутствии коронавируса на основе теста ПЦР) после оплаты 250 CZK мы Вам пришлем по Вашей просьбе, направленной нам по адресу электронной почты: certifikaty@bulovka.cz. Укажите свое имя, фамилию, дату и место рождения, включая страну, а также дату тестирования, страну, которую Вы собираетесь посетить, равно как и номер мобильного телефона. Рекомендуем всегда перед отправкой запроса на сайте Министерства иностранных дел Чешской Республики проверить действующие требования конкретных стран к содержанию сертификата (допустимое истекшее время после отбора пробы на COVID-19, требование указания номера загранпаспорта и т.п.).

Лично получить сертификат об отсутствии коронавируса на основе теста ПЦР можно по предварительной договоренности в Центральной лаборатории – Отделение клинической микробиологии (здание № 8; вход снизу от здания № 17).

 

Оплата

Самостоятельные плательщики: цена теста составляет 1 510 CZK.

Сертификат об отсутствии коронавируса на основе теста ПЦР (сертификат для выезда за рубеж): 250 CZK.

В месте отбора оплату можно производить только безналичным путем

Платеж наличными производится в кассе в здании № 1 после регистрации в месте отбора (время работы кассы: ПН–ЧТ 8.00–11.00 и 12.30–15.00, ПТ 8.00–11.00 и 12.30–14.00 часов).

Výsledky testů

Výsledky testů vám sdělíme do 48 h prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které jste uvedli při registraci na Odběrovém místě. Pokud výsledek testu neobdržíte do 48 hodin, zavolejte prosím na telefonní číslo 739 519 302. Volat můžete každý den (včetně víkendů) od 8 do 17 hodin.

V SMS obdržíte také odkaz pro vyzvednutí elektronického výsledku testu pro vašeho zaměstnavatele nebo praktického lékaře. Pro případné informace týkající se výsledků se obracejte přímo Oddělení mikrobiologie na email okm@bulovka.cz nebo na tel. 739 519 302, denně 8–17 h (nejdříve však 24 h po odběru).

Pokud si chcete výsledky vyzvednout osobně, více informací naleznete na předchozí straně.

Negativní výsledek

Výsledek je negativní a nemáte příznakyVáš výsledek je negativní ke dni odběru. Dále prosím dodržujte státem nařízená karanténní nařízení. V případě, že jste byli k testování odesláni na základě pokynu hygienické stanice, řiďte se prosím dále jejími dalšími pokyny. 

Výsledek je negativní a máte respirační příznaky (kašel, teplota) – jistě u vás probíhá jiná respirační infekce, proto po dobu příznaků zůstaňte v domácí izolaci, protože i tuto infekci můžete přenášet na ostatní. Sledujte svůj zdravotní stav a v případě zhoršení stavu (zhoršené dýchání, dehydratace) vyhledejte lékařskou pomoc. Rekonvalescence (po skončení obtíží) do celkové doby 10 dnů od začátku příznaků.

Pozitivní výsledek

Telefonicky vás bude kontaktovat hygienická stanice ohledně epidemiologického šetření. Je vaší povinností výsledek testu nahlásit svému praktickému lékaři, který bude monitorovat váš zdravotní stav. Pokud nejste dušný/á a symptomatická léčba je dostačující, zůstanete v domácí péči. V případě zhoršení stavu (zhoršení dechu, zvracení, dehydratace) vyhledejte lékařskou pomoc – přijeďte osobním autem, pokud to váš zdravotní stav umožňuje, v opačném případě volejte Zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155) a sdělte operátorovi ZOS (zdravotnické operační středisko), 

Další postup pro osoby, s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a pro osoby, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou je popsán v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 25. září 2020, je ke stažení ZDE.

Hraniční výsledek

Za 48 hodin opakujte vyšetření. Hraniční výsledek neznamená ani negativní ani pozitivní.

Do doby nového odběru nebo sdělení výsledku nového testu musíte zůstat doma v izolaci. V případě zhoršení stavu (zhoršení dechu, zvracení, dehydratace) vyhledejte lékařskou pomoc, o výsledku informujte svého zaměstnavatele a lékaře.

Nevyšetřeno

Z technických důvodů nebylo možné vyšetřit váš vzorek na test na COVID-19. Dostavte se prosím na test na Odběrové místo znovu.

Test results

We will inform you of your test results within 48 hours by SMS text message or by calling the telephone number you gave when registering at the Test Site. If you do not receive your test result within 48 hours, please call us at 739 519 302. You can call daily (including weekends) from 8 a.m. to 5 p.m.

In an SMS text message, you will also get a link for downloading your test result in electronic format for your employer or general practitioner.

Negative results

Your result is negative, and you have no symptoms – your result is negative as of the date of the test. Please continue to comply with government-ordered quarantine measures. If you have been ordered to be tested by a public health office, please follow their further instructions.

The result is negative, and you have respiratory symptoms (cough, fever) – you definitely have some other respiratory infection, so remain at home in isolation as long as symptoms persist, because you can also transmit that infection to others. Monitor your health, and if your condition worsens (trouble breathing, dehydration), seek medical assistance. Recovery (cessation of symptoms) can take up to 10 days from the appearance of symptoms.

Positive results

A public health office will contact you by telephone about epidemiological measures. It is your duty to report the test result to your primary care physician, who will monitor your condition. As long as you are not having difficulty breathing and the treatment of symptoms is sufficient, remain in out-patient care. If your condition worsens (trouble breathing, vomiting, dehydration), seek medical assistance – come in a private car if your health permits, or else call the Medical Emergency Services (tel. 155) and tell the emergency centre operator that you have a positive test result for COVID-19.

Borderline results

Please repeat the test in 48 hours. A borderline result is neither negative nor positive. Until you are retested or the result of the new test is reported, you must remain at home in isolation. If your condition worsens (trouble breathing, vomiting, dehydration), seek medical assistance. Inform your employer and primary care physician about the test result.

Sample cannot be tested

For technical reasons, your COVID-19 testing sample could not be tested. Please return to the testing site to have the test repeated.

Thank you for behaving responsibly.

Результаты тестирования

О результатах тестирования мы сообщим Вам в течение 48 часов посредством SMS или звонка по номеру телефона, указанному Вами при регистрации в Месте отбора проб для тестирования. Если Вы не получите результат тестирования в течение 48 часов, позвоните нам по тел. 739 519 302. Звонить можно в любой день (в т. ч. в выходные) с 8 до 17 часов.

Результат тестирования для участкового врача мы Вам пришлем бесплатно по Вашей просьбе, направленной нам по адресу электронной почты: okm@bulovka.cz. Укажите свое имя, фамилию, год рождения, дату тестирования и номер мобильного телефона. Результат мы пришлем Вам по электронной почте в зашифрованном виде, пароль для открывания файла Вы получите посредством SMS.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отрицательный результат, симптомы отсутствуют – результат Вашего тестирования отрицательный на день отбора пробы. Соблюдайте предписанные Вам органами общественного здравоохранения карантинные меры. Если направление на тестирование Вы получили от санэпидемстанции, руководствуйтесь ее указаниями.

Результат Вашего тестирования отрицательный, но у Вас присутствуют симптомы острого респираторного заболевания (кашель, температура) – наверняка у Вас другая респираторная вирусная инфекция, поэтому в течение всего времени наличия ее признаков оставайтесь в домашней изоляции, инфекция может от Вас передаваться другим людям. Следите за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении (затрудненное дыхание, дегидратация) обратитесь к врачу. Выздоровление (после исчезновения симптомов) может длиться в общей сложности 10 дней с момента появления первых симптомов.

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

С Вами по телефону свяжется санэпидемстанция по поводу отслеживания контактов. Вы обязаны информировать о результатах тестирования своего участкового врача, который будет наблюдать за состоянием Вашего здоровья. Если у Вас нет удушья и достаточно симптоматического лечения, лечитесь дома. При ухудшении состояния Вашего здоровья (появление проблем с дыханием, рвота, дегидратация) обратитесь к врачу – если позволяет состояние здоровья, то поезжайте к нему на собственном автомобиле, в противном случае вызовите скорую медицинскую помощь (тел. 155) сообщив при этом диспетчеру (медицинский колл-центр), что у Вас положительный тест на COVID-19.

ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Через 48 часов повторите тестирование. Пограничный результат теста означает ни отрицательный, ни положительный результат. До отбора новых проб для тестирования или до получения результата Вы должны оставаться в домашней изоляции. При ухудшении состояния Вашего здоровья (появление проблем с дыханием, рвота, дегидратация) обратитесь к врачу, о результатах тестирования информируйте своего работодателя и врача.

ТЕСТ НЕ ПРОВЕДЕН

По техническим причинам тестирование Вашей пробы на COVID-19 провести не удалось. Вы должны снова явиться в место отбора проб.

Благодарим Вас за Ваше ответственное поведение!

Od 1. března je v naší nemocniční lékárně u hlavního vchodu do nemocnice k prodeji GARGTEST – unikátní samoodběrová sada založená na principu výplachu dutiny ústní a hltanu kloktáním.

Je to spolehlivý způsob samoodběru vzorku na virologické vyšetření, včetně viru SARS-CoV-2, ekvivalent k běžnému PCR testu na COVID-19 – odběru z nosohltanu.

Vyhodnocení vzorku musí provést certifikovaná laboratoř – ve Fakultní nemocnici Bulovka je to Centrální laboratoř v budově č. 8.

Více informací o ceně Gargtestu a vyhodnocení vzorku naleznete ZDE.

1. Obecné informace

Kde se dozvím aktuální informace k testování na COVID-19?

Informace k testování osob najdete na internetových stránkách http://bulovka.cz/covid-19/testovani/test-na-covid-19/

Jaká je adresa Fakultní nemocnice Bulovka?

Budínova 67/2, Praha 8.

Jak se dostanu do Fakultní nemocnice Bulovka?

Nejbližší tramvajovou a autobusovou zastávkou MHD je stanice Bulovka. TRAM od metra B a C – linky číslo 3, 10, 24. BUS linka číslo 166, která staví přímo v areálu. Trasa k Odběrovému místu je od všech vchodů značena červenobílými šipkami na chodnících a pozemní komunikaci.

Jedu autem, kde mohu zaparkovat?

V nemocnici je Centrální parkoviště pod budovou č. 4, cesta je značená od hlavní brány. Parkoviště je 15 minut pěšky od odběrového místa. Parkovat se dá také na vyhrazených stáních a v blízkosti Odběrového místa, kde je jen omezený počet parkovacích míst. Vjezd do areálu je zpoplatněn. První hodina parkování stojí 30 Kč, každá další 50 Kč.

Kde v areálu nemocnice najdu Odběrové místo na COVID-19?

Odběrové místo se nachází v areálu nemocnice mezi budovou Infekce (budova 7) a Centrálními laboratořemi (budova 8). Trasa je od všech vchodů značena červenobílými šipkami na chodnících a pozemních komunikacích.

Jaká je provozní doba Odběrového místa?

Denně (PO–NE) od 8.00 do 18.00 hod.

Musím mít na Odběrovém místě roušku?

Ano. Žádáme pacienty o ohleduplné chování u Odběrového místa a o dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů ve frontě na odběr. Používejte prosím ochranné ústenky (roušky) a dodržujte základní hygienická pravidla.

Co mám dělat, když jsem přišel do kontaktu s někým, kdo má pozitivní test na COVID-19?

Obraťte se s dotazem na příslušnou hygienickou stanici.

Objednání k testu
Jak se mám objednat?

Objednejte se on-line ZDE (v horní modré liště, hned první záložka TESTOVÁNÍ KORONAVIRUS). Po kliknutí na tlačítko OBJEDNAT K TESTOVÁNÍ se vám zobrazí volné termíny k testování. Jeden termín platí pro jednu osobu.

Musím se na test objednat předem?

Ano.

Objednávkový systém je jen jeden pro všechny? (samoplátci, s doporučením, bez příznaků apod.)

Ano, všichni se k testování na COVID-19 objednávají ve stejném on-line systému.

V objednávkovém systému už nejsou žádné volné termíny. Co mám dělat?

Zkuste se objednat na některý jiný den. Pokud na test spěcháte, můžete přijít i bez objednání, ale pravděpodobně budete na odběr čekat delší dobu.

Můžu se objednat i telefonicky?

Jednotlivci se mohou objednat pouze on-line. Telefonicky objednáváme odběry jen pro skupiny 5 a více osob. Skupinové testování objednávejte na telefonním čísle 739 515 083.

Potřebuji otestovat větší skupinu osob. Jak mám postupovat?

V případě, hromadného testování 5 a více osob, volejte prosím na číslo 739 515 083, kde vám sdělíme více detailů. Toto číslo slouží výhradně pro registraci testování skupin.

Jak mohu uhradit testování větší skupiny osob?

Za testování větší skupiny osob můžete zaplatit platební kartou, hotově v době pokladních hodin nebo fakturou.

Jak dlouho se zdržím na Odběrovém místě?

Průměrná doba strávená na Odběrovém místě je zhruba 30 minut. Tento čas odvisí od počtu momentálně testovaných osob.

Jdu se testovat s malými dětmi, jsem invalidní, těhotná – budu mít přednost?

O pořadí rozhoduje zdravotnický pracovník, nahlaste se prosím personálu.

Musím vystoupit k testování z auta?

Z auta odebíráme jen na vyžádání, zpravidla malé děti, invalidní osoby a těhotné.

Výsledky
Jak zjistím výsledky testu?

Výsledky testů vám sdělíme do 48 h prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které jste uvedli při registraci na Odběrovém místě. Pokud výsledek testu neobdržíte do 48 hodin, zavolejte prosím na telefonní číslo 739 519 302.Volat můžete každý den (včetně víkendů) od 8 do 17 hodin.

V SMS obdržíte také odkaz pro vyzvednutí elektronického výsledku testu pro vašeho zaměstnavatele nebo praktického lékaře. Pro případné informace týkající se výsledků se obracejte přímo Oddělení mikrobiologie na email okm@bulovka.cz nebo na tel. 739 519 302, denně 8–17 h (nejdříve však 24 h po odběru).

Můžu si pro výsledky přijít osobně?

Osobní vyzvednutí výsledku testu pro praktického lékaře je možné v Centrálních laboratořích – Oddělení klinické mikrobiologie (budova č. 8; vchod zespoda od budovy č. 17). Přicházejte po předchozí domluvě a až poté, co vám bude potvrzeno telefonem nebo e-mailem, že váš test na COVID-19 je negativní. Hygienické stanici zasíláme výsledky vašeho testu v tištěné a elektronické podobě automaticky.

2. Samoplátci

= potvrzení pro zaměstnavatele, certifikáty před cestou do ciziny

Co musím mít k odběru s sebou?

Potřebujete doklad totožnosti, kartičku pojišťovny, případně potvrzení o trvalém pobytu v ČR a kreditní kartu na zaplacení testu a certifikátu.

Co mám dělat po příchodu na Odběrové místo?

Ohlaste se na místě REGISTRACE. Požadavek pro vystavení certifikátu nahlaste personálu předem.

Kolik stojí testování a certifikát pro samoplátce?

Test na COVID-19 pro samoplátce stojí 1 510 Kč. Certifikát o negativním výsledku testu RT-PCR (certifikát pro vycestování) stojí 250 Kč.

Jak získám certifikát o negativním výsledku testu před cestou do ciziny?

Certifikát pro vycestování vám zašleme po úhradě 250 Kč na vyžádání. Svoji žádost adresujte na e-mail: certifikaty@bulovka.cz. Uveďte jméno, příjmení, datum a místo narození včetně země, datum testování a číslo mobilního telefonu.

Doporučujeme vždy předem ověřit na stránkách MZV ČR aktuální požadavky jednotlivých zemí na obsah certifikátu (tolerance časového odstupu od Odběru na COVID-19, požadavek uvedení čísla cestovních dokladů apod.). Pokud podklady pro certifikát posíláte v příloze, musí být pouze ve formátech JPEG nebo PDF a nesmí být zkomprimovány (.zip, .rar atd.).

Jak za test/certifikát zaplatím?

Na Odběrovém místě je z hygienických důvodů možné platit pouze bezhotovostně. V hotovosti lze testování uhradit na pokladně v budově č. 1 poté, co budete zaregistrováni na Odběrovém místě. Pozor, otevírací doba pokladny je pouze: PO–ČT 8.00–11.00 a 12.30–15.00 hod., PÁ 8.00–11.00 a 12.30–14.00 hod.).

V jakém jazyce bude vystaveno potvrzení/certifikát?

Certifikáty vystavujeme v češtině, angličtině a ruštině.

Musím po testu zůstat v karanténě do doby než se dozvím výsledek?

Nemusíte, pokud podstupujete vyšetření z důvodu získání potvrzení pro zaměstnavatele, Případně před cestou do ciziny nebo z ciziny a nemáte žádné klinické příznaky COVID-19, váš běžný režim se nemění.

2. Ostatní případy

= žádanka od hygieny nebo lékaře, lidé s příznaky

Co musím mít k odběru s sebou?

Potřebujete doklad totožnosti, kartičku pojišťovny, případně potvrzení o trvalém pobytu v ČR, roušku.

Mám akutní příznaky, budu mít na Odběrovém místě přednost?

Pokud pociťujete akutní příznaky (teplota 38,5–40 °C, namáhavé dýchání, bolesti na hrudi, dehydratace apod.), neobjednávejte se k testování a dostavte se vlastním vozem (nikoli MHD) na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí do akutní ordinace ve 4. patře (budova č. 7).

Mám lehčí příznaky nemoci COVID-19, ale nemám žádanku lékaře. Jak postupovat?

Podle pravidel můžeme zdarma testovat příchozí pouze po indikaci lékaře či hygienické stanice. Zavolejte svému praktickému lékaři a sdělte mu své obtíže. Je na rozhodnutí lékaře, zda test indikuje, nebo ne. Pokud test neindikuje a chcete se přesto otestovat, test si musíte zaplatit.

Musím být v domácí karanténě, než budu znát výsledky testu?

Ano. Pokud vyšetření nařídil z důvodu vašich klinických příznaků, kontaktů s pozitivní osobou nebo jiných karanténních nařízení orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) či jiný odpovědný lékař, je nezbytné, abyste po dobu, než budou známy výsledky vyšetření, zachovával/a domácí karanténu. Ta spočívá dle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v:

 • omezení kontaktu s ostatními osobami na nejnižší možnou míru;

 • nechození na návštěvy a nepřijímání návštěv cizích osob;

 • sledování svého zdravotního stavu;

 • dodržování zásad respirační hygieny;

 • nechození do zaměstnání a do školy;

 • nechození do obchodů, restaurací, knihoven, muzeí apod.

V případě návštěvy lékaře ho vždy předem informujte o své karanténě a dohodněte se ním na řešení situace telefonicky. Za všech okolností dodržujte zvýšený hygienický režim (časté mytí rukou, častější úklid domácnosti – především plochy s vyšším kontaktem jako jsou kliky, stoly a vypínače, častější výměna ložního prádla). Pokud nemáte nikoho, kdo by vám nakoupil, oslovte Český červený kříž, který tuto službu nabízí, nebo využijte donáškové služby do domu.

Výsledky testů aneb co mám dělat, když mám
Negativní výsledek

Výsledek je negativní a nemáte příznakyVáš výsledek je negativní ke dni odběru. Dále prosím dodržujte státem nařízená karanténní nařízení. V případě, že jste byli k testování odesláni na základě pokynu hygienické stanice, řiďte se prosím dále jejími dalšími pokyny. 

Výsledek je negativní a máte respirační příznaky (kašel, teplota) – jistě u vás probíhá jiná respirační infekce, proto po dobu příznaků zůstaňte v domácí izolaci, protože i tuto infekci můžete přenášet na ostatní. Sledujte svůj zdravotní stav a v případě zhoršení stavu (zhoršené dýchání, dehydratace) vyhledejte lékařskou pomoc. Rekonvalescence (po skončení obtíží) do celkové doby 10 dnů od začátku příznaků.

Pozitivní výsledek

Telefonicky vás bude kontaktovat hygienická stanice ohledně epidemiologického šetření. Je vaší povinností výsledek testu nahlásit svému praktickému lékaři, který bude monitorovat váš zdravotní stav. Pokud nejste dušný/á a symptomatická léčba je dostačující, zůstanete v domácí péči. V případě zhoršení stavu (zhoršení dechu, zvracení, dehydratace) vyhledejte lékařskou pomoc – přijeďte osobním autem, pokud to váš zdravotní stav umožňuje, v opačném případě volejte Zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155) a sdělte operátorovi ZOS (zdravotnické operační středisko), že máte pozitivní test na COVID-19.

Další postup pro osoby, s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osoby, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou je popsán v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 25. září 2020, je ke stažení ZDE.

Hraniční výsledek

Za 48 hodin opakujte vyšetření. Hraniční výsledek neznamená ani negativní ani pozitivní.

Do doby nového odběru nebo sdělení výsledku nového testu musíte zůstat doma v izolaci. V případě zhoršení stavu (zhoršení dechu, zvracení, dehydratace) vyhledejte lékařskou pomoc, o výsledku informujte svého zaměstnavatele a lékaře.

Nevyšetřeno

Z technických důvodů nebylo možné vyšetřit váš vzorek na test na COVID-19. Dostavte se na test na Odběrové místo prosím znovu nejdříve za 48 a nejpozději 92 hodin.

4. Vyšetření protilátek na COVID-19 v krvi

Mohu se jako samoplátce nechat vyšetřit na přítomnost protilátek na COVID-19 v krvi?

Ano. Pro samoplátce nad rámec odběrů formou výtěru poskytujeme také vyšetření krve na přítomnost protilátek na COVID-19. Výsledek na přítomnost protilátek nenahrazuje certifikát pro vycestování.

Jaký je rozdíl mezi vyšetřením protilátek a RT-PCR testem?

Vyšetření protilátek je nepřímý průkaz viru v organismu. Vyšetření zahrnuje detekci protilátek IgG a IgM z krve. Pozitivita serologického testu nese pro vyšetřovanou osobu informaci, že COVID-19 v nějaké formě prodělala (mohlo to být lehké nebo i bezpříznakové onemocnění).

RT-PCR test je přímý průkaz viru, detekuje přítomnost viru v organismu z odběru výtěru z nosohlatnu.

Kolik stojí vyšetření protilátek na COVID-19 v krvi?

Samoplátci za test hradí částku 950 Kč. Úhradu lze provést hotově nebo platební kartou.

Kdy a kde se mohu nechat otestovat na protilátky v krvi?

Odběry probíhají pouze od úterý do pátku, vždy od 9.30 do 11.30 hod., FN Bulovka v prostorách Pohotovosti (Lékařská služba první pomoci) v budově číslo 2.

Jakým způsobem se dozvím výsledek vyšetření?

Výsledek vyšetření vám sdělíme nejdříve následující den v odpoledních hodinách na telefonním čísle +420 739 519 302. Volat můžete denně od 8 do 17 h.