Klinika Plastické chirurgie


Vážené dámy a vážení pánové,

ocitli jste se na stránkách plastické chirurgie, jednoho z nejkreativnějších medicínských oborů. Je to obor, ve kterém se, víc než v jakémkoliv jiném, snoubí medicínské znalosti s manuální zručností, představivost s estetickým a uměleckým citem. Plastičtí chirurgové mají stejný cíl, jako ostatní lékaři – úplné vyléčení pacienta. Kromě toho je jejich touhou i to, aby výsledek léčby a operace byl co nejlepší i z estetického hlediska, aby pacient odcházel nejenom vyléčen, ale taky bez stigmatizace z následků nemoci nebo úrazu. Na první pohled se zdá, že zdraví je důležitější než krása. Bez krásy ale není možné zdraví sociální a psychické. Spokojenost člověka se svým vzhledem je pro život ve společnosti jiných lidí snad ještě důležitější než zdraví tělesné. I s vážnou nemocí může člověk úspěšně společensky žít, s výraznou deformitou obličeje nebo s následky po amputačním poranění rukou je to však velmi těžké.

Vstupte tedy dále na naše stránky. Pokusíme se Vás přesvědčit o tom, že plastická chirurgie je krásný, rozsáhlý medicínský obor, který léčí nejenom tělo, ale i psychiku svých pacientů.

Lékaři:

Doc. MUDr. MĚŠŤÁK Jan, CSc. (emeritní přednosta) MUDr. POLÁČEK Václav, CSc.
MUDr. FIALOVÁ Ludmila MUDr. BORGES Iveta
MUDr. HENDRYCH David Doc. MUDr. MĚŠŤÁK Ondřej, Ph.D.
MUDr. HROMÁDKOVÁ Veronika MUDr. VANĚČKOVÁ Lucie
MUDr. MUSILOVÁ Andrea MUDr. VÍTOVÁ Lenka
MUDr. KMENT Libor MUDr. URBAN Karel
MUDr. KRAJCOVÁ Aneta MUDr. ŠUK Petr
MUDr. CHRISTODOULOU  Petros MUDr. FAJTOVÁ Kateřina
MUDr. MATĚJOVSKÁ Jana MUDr. SKÁLA Martin
MUDr. Václav Poláček, CSc.

 

PIP implantáty se na naší klinice užívaly od září 2006 do dubna 2010. Pacientky, které byly operované mimo toto období tyto implantáty nemají.

Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi nejvýznamnější lůžková oddělení plastické chirurgie v Čechách. V roce 2005 bylo při klinice zřízeno centrum chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu“ – první v ČR a doposud nejvýznamnější. V roce 2013 byla otevřena poradna pro mateřská znamínka a vrozené vady kůže a v roce 2016 specializovaná poradna pro chirurgii ruky.

Hlavní náplní činnosti naší kliniky je operační léčba nemocí prsou zejména nádorů, vrozených a získaných deformit prsou (se zaměřením na rekonstrukce prsou), komplexní operační léčba ruky, obličeje, řešení defektů měkkých tkání, léčba popálenin, operace recidivujících a rozsáhlých kýl břišní stěny, plánované mikrochirurgické operační výkony, operační léčba nádorů kůže a podkoží, operační léčba transsexualismu a kompletní estetická chirurgie.

Ceník výkonů a služeb hrazených pacientem naleznete v sekci Pro pacienty.

Informace: telefon: 26608 3227

Ambulance

Informace: telefon: 26608 3227

Ambulance
Čas Pozn.
Pondělí 8:00-15:00 Kontroly, konzultace, objednání k operacím ambulance specialisty
Úterý 8:00-15:00 Kontroly, konzultace, objednání k operacím ambulance specialisty
Středa 8:00-15:00 Kontroly, konzultace, objednání k operacím ambulance specialisty
Čtvrtek 8:00-15:00 Kontroly, konzultace, objednání k operacím ambulance specialisty
Pátek 8:00-15:00 Kontroly, konzultace, objednání k operacím ambulance specialisty
Převazy, Kontroly:
aseptické rány (čisté rány) septické rány (infikované rány)
Pondělí 8:00 – 12:00 12: 00 – 15:00
Úterý 8:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 12:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00 12:00 – 15:00

PONDĚLÍ

amb. ruky , konzultace, převazy, kontroly Pozn.:
MUDr. Fialová 8:00 – 15:00 Pouze pro objednané pacienty

telefonický kontakt pouze 10:00 – 12:00

Poradna pro mateřská znaménka a vrozené vady kůže (pro děti)

Ordinační hodiny: první pondělí v měsíci od 13:30 – 14:00 hodin

ÚTERÝ

Ambulance mamologie/onkologie
převazy, tel. konzultace, administrativa Onkologická poradna
MUDr. Hendrych 8:00 – 9:00 11:00 – 14:30

STŘEDA

Mamologická ambulance – pouze pro objednané pacienty

Pro objednání volat: 10:00 – 12:00

Konzultace výsledků telefonicky: 11:00- 12:00 hod

Preventivní mamologie Konzultace výsledků, administrativa, přeobjednávání pacientů k výkonům
MUDr. Hendrych 8:00 – 12:00 12:00 – 14:30

ČTVRTEK + PÁTEK

8:00 – 15:00 septické a infikované rány (objednaní pacienti) – převazy

SOBOTA + NEDĚLE

10:00 – 12:00 převazy objednaní pacienti + komplikace na ambulanci 4. patro
Poslední pacient prosíme hlásit se na evidenci půl hodiny před ukončením ordinačních hodin.

Poradna a ambulance pro chirurgii ruky

MUDr. Ludmila Fialová – vedoucí specialista
MUDr. Martin Molitor, PhD
MUDr. Kateřina Fajtová
MUDr. Iveta Borges

Lékaři kliniky provádějí diagnostiku úrazů a onemocnění ruky a následně léčbu specializovanými výkony na všech strukturách ruky – kůže, šlachový aparát, kosti a klouby, nervy a cévy.

 1. čerstvé úrazy ruky s postižením kostí a kloubních struktur, šlachového aparátu, nervů a cév a defektů kožních
 2. poúrazové vady se ztuhlostí kloubů, omezením rozsahu pohybů, omezením čití, nedostatkem kožního krytu
 3. motorické obrny potraumatické – n.medianus, n.ulnaris, n.radialis, paréza brachiálního plexu
 4. spastická ruka při poškození mozku – dětská mozková obrna, při vrozených vadách mozku, stavy po centrálních mozkových příhodách, po poranění mozku, po operacích mozku, po zánětlivých onemocněních – encefalitidě, nebo po metabolickém poškození mozku
 5. vrozené vady ruky – vrozený lupavý palec, srostlé prsty, nadpočetné- zdvojené prsty, Arthrogryphosa, gigantodaktylie, rozštěpená ruky, zrcadlová ruka apod.
 6. Dupuytrenova kontraktura
 7. onemocnění z přetížení ruky – syndrom karpálního tunelu, syndrom Guyonova tunelu, syndrom kubitálního tunelu, lupavé prsty, morbus de Quervain apod.
 8. revmatické a degenerativní postižení ruky
 9. nádory ruky zhoubné i nezhoubné – ganglia, lipomy, spinaliomy, bazaliomy apod.

Telefonní kontakt: 266083244
Ordinační hodiny: Pondělí 8 – 14 hod

Příjem pacientů k plánovaným výkonům do 10 hod. V případě zrušení operace prosíme informovat na telefonním čísle 266083227.
Placené služby si hradí konzultaci 500 Kč.

Další informace: www.bulovka.cz


Poradna pro mateřská znaménka a vrozené vady kůže

Vrozené vady kůže jsou velmi časté. Některé jsou jen kosmeticky závažné, jiné mohou být součástí postižení jiných orgánů nebo se i postupně změnit ve zhoubné nádory. Správná léčba vrozených kožních vad je proto důležitá z pohledu kvality života pacientů a jejich rodin, tak s ohledem na možnou zdravotní závažnost. Nejčastějšími vrozenými vadami kůže jsou vrozené pigmentové névy (mateřská znaménka) a cévní poruchy (hemagiomy).

Vrozené pigmentové névy jsou přítomny obvykle při narození, a to u 1 % novorozenců. Nejzávažnějšími jsou tzv. obrovské vrozené névy. Ty dosahují většího průměru než 20 cm, mohou pokrývat velké plochy těla. Vyskytují se u jednoho novorozence z 20.000, tzn. v České republice je asi 500 pacientů s touto vrozenou vadou. I když se jedná o vzácnou nemoc, může být život ohrožující (komplikací může být až u 5 % vznik zhoubného melanomu), mít i příznaky postižení centrálního nervového systému a výrazně ovlivňovat kvalitu života nemocného i jeho rodiny.

Hemagiomy jsou nejčastější vrozenou kožní vadou, která je přítomna při narození až u 2,5 % novorozenců a do jednoho roku postihuje 5-10 % dětí. Po přechodné fázi růstu dochází ve většině případů k samovolnému zhojení. Nicméně děti mohou mít řadu komplikací, kterými jsou vznik vředu na povrchu, krvácení, infekce a velmi vzácně i komplikace srdeční. V závislosti na místě, kde se hemangiom nachází, může mít pacient poruchy zraku, dýchání nebo postižení vnitřních orgánů.

U každého pacienta je nutná správná a včasná diagnostika vrozené kožní vady a doporučení nejvhodnějšího léčebného postupu. Proto byla nově otevřena Poradna pro mateřská znaménka a vrozené vady kůže ve Fakultní nemocnici Bulovka. Poradna pracuje jako tým specialistů, kteří se problematice vrozených vad dlouhodobě věnují

Specialisté Poradny pro mateřská znaménka a vrozené vady kůže:
Plastický chirurg – Ph.D., MUDr. Aneta Krajcová
Dětský chirurg – Prim. MUDr. Karel Harvánek
Dětský lékař – Prim. MUDr. Ivan Peychl
Dermatovenerolog – Prim. MUDr. Štěpánka Čapková (FN Motol), Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MUDr. Darina Zelenková
Chirurg a specialista na lasery – MUDr. Eva Remlová, Ph.D.

Při konzultaci s týmem odborníků se rodiče pacientů nebo sami pacienti dozvědí, jak jejich konkrétní vadu řešit, kdy správně event. operační výkon naplánovat, jak samotný výkon probíhá. U velkých vrozených vad se provádějí plastické operace. U hemangiomů je možné navíc ošetření pomocí laserů (cévního a ablačního). Současně je určen další plán sledování na příslušných pracovištích.

Pokud je pacient objednán k operačnímu výkonu ambulantnímu (v místním znecitlivění), operace se provádí na Klinice plastické chirurgie bez hospitalizace. Operační výkony prováděné týmem plastických chirurgů jsou excize a přímá sutura nebo místní posun laloků, sériové excize, expandéry, excize a transplantace kůže.

Pokud je pacient (dítě do 18 let) objednán k operaci v celkové narkóze, je hospitalizován na Oddělení dětské chirurgie. Zde jsou k dispozici pokoje standardní i nadstandardní. Pobyt matky s dítětem do 6 let věku je hrazen zdravotní pojišťovnou. Ostatní možnosti pobytu matky s dítětem (tj. matka s dítětem nad 6 let, pobyt na nadstandardním pokoji) hrazeny zdravotní pojišťovnou nejsou a jsou tedy zpoplatněny. Ceník pobytu za 1 noc: standardní pokoj (matka + dítě nad 6 let) 500,-Kč, nadstandardní pokoj (matka + dítě do 6 let) 880,-Kč a nadstandardní pokoj (matka + dítě nad 6 let) 1880,- Kč.

Pokud je dospělý pacient objednán k operaci v celkové narkóze, je hospitalizován na Klinice plastické chirurgie nebo na Dermatovenerologické klinice. Na této klinice jsou většinou pacienti vyšetřováni a dále sledováni, a to za využití nejmodernějších diagnostických a léčebných metod – digitální dermatoskopie, konfokální mikroskopie, histopatologického vyšetření vzorků kůže, fotodynamické léčby, léčby lasery s vysokým výkonem atd. Pacientům je nabízena i kosmetická poradna včetně zákroků estetické medicíny (léčebný make-up, péče o jizvy aj.).


Poradna pro mateřská znaménka a vrozené vady kůže (pro děti)

Ordinační hodiny: první pondělí v měsíci od 14:00 – 15:30 hodin

Kde nás najdete: Ambulance Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK, budova č. 15, 4. patro

Jak se objednat? Telefonicky na čísle: 26608 3227


Mammologická poradna

Specifikum léčby karcinomu prsu, a všech onemocnění prsu, je jeho poměrně široká multioborová, čili interdisciplinární spolupráce, kterou lze docílit pouze při centralizaci této péče ve velkých centrech . v podmínkách ČR je táto péče soustředěna do tzv. KOC -Komplexního onkologického centra.

Na diagnostice a  léčbě onemocnění prsu spolupracuje  radiodiagnostik, onkolog, pracovník  nukleární medicíny, patolog, gynekolog, chirurg,  plastický chirurg  a samozřejmě další a nejdůležitější člen – pacientka.

Jedním z nosných programů práce Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka je mammologická problematika a klinika je jediné pracoviště v České republice, které má statut „Centra komplexní péče o ženy s onemocněním prsu“. Centrum komplexní mammologické péče je zahrnuto do Komplexního onkologického centra (KOC) Fakultní nemocnice Bulovka.

Naše centrum nabízí pacientkám kompletní spektrum výkonů na prsu,  od operací nádorů prsů až po rekonstrukci prsu po ablaci, včetně nejsložitějších mikrochirurgických výkonů. Náš přístup je specifický tím, že při dodržení  onkologické radikality současně  klademe důraz na kosmetický výsledek těchto operací z pohledu plastického chirurga.

Provádíme odstranění nezhoubných lézí, prs záchovné výkony, odstranění prsu s šetřením kůže, popř. i okamžitou rekonstrukci prsu implantátem, nebo vlastní tkání. Provádíme taky výkony v oblasti podpaží na uzlinách – odstranění spádové uzliny (sentinelové), či odstranění všech uzlin z podpaží. Chirurgická péče se děje v návaznosti na další, výše zmíněné odborností v komfortu a zázemí Fakultní nemocnice Bulovka.

Něco málo o karcinomu prsu ….

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Riziko vzniku karcinomu u nerizikové ženy je 8-10%.

Vzhledem k provázanosti hormonálního stavu ženy a změn na mléčné žláze je nasnadě spojitost s ženskými pohlavními hormony v první řadě estrogeny. Na zvýšený výskyt karcinomu prsu má vliv zvýšená expozice estrogenům, změny v prsou charakteru cystických adenomů či  duktálních papilomů, dále ionizující záření, či obezita (zvýšená tvorba estrogenů v tukových  buňkách při obezitě).

Další kapitolou je samozřejmě heriditárnív(geneticky podmíněná) forma karcinomu prsu, nejčastěji u pacientek s prokázanou genovou mutací BRCA1, či BRCA2. Společným jmenovatelem je vysoké riziko vzniku karcinomu prsu. Jedinou možnou prevencí vzniku karcinomu prsu je odstranění nádorem postiženého orgánu, tj. odstranění prsní žlázy. Na onkochirurgické výkony na prsu navazujíc pak výkony rekonstrukční pomocí prsních protéz – implantátů, či vlastní tkání.


Mammologická poradna Kliniky plastické chirurgie 1.LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

Vedoucí lékař: MUDr. Hendrych David
Telefonní číslo: 266083244

Ordinační hodiny:
Úterý: 8.00 – 9.00 hod.  převazy
10.00 – 13.00 hod. onkologická poradna

Středa: 8.00 – 12.00 hod  ambulance
11.00 – 12.00 hod  výsledky telefonicky

Tel. 26608 3207
Návštěvní dny a hodiny: denně 15.00-17.00

Jak se na hospitalizaci připravit:
K plánovanému operačnímu výkonu pacient nastupuje s kompletním předoperačním vyšetřením den před operací(dle předoperačního formuláře získaného na ambulanci).

Věci, které je třeba přinést s sebou k hospitalizaci:
Hygienické potřeby, toaletní papír, přezůvky,pyžamo/noční košile, chronické léky, nápoje( na oddělení se podává čaj), u kosmetických výkonů pooperační elastické punčochy.

Lůžková část Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka přijímá na lůžko dospělé pacienty od věku 18 let. Máme k dispozici 2 nadstandardní pokoje. Úhrada za nadstandardní pokoje pro placené služby je 1400 Kč na noc, na běžném pokoji včetně stravy 1000 Kč. Úhrada za nadstandardní pokoje pro pojištěnce je 800 Kč na noc.

Léčebné výkony na kůži a měkkých tkáních:

 • Léčebné odstranění drobných útvarů kůže vyříznutím
 • Chirurgické odstranění rozsáhlých kožních a podkožních nádorů
 • Komplexní chirurgická léčba maligního melanomu
 • Ošetření poranění kůže a podkožní tkáně
 • Operace cyst, hemangiomů, dermoidních cyst nebo lipomů
 • Operace abscesů, hematomů nebo pilonidálního sinu
 • Operace proleženin (dekubitů)
 • Rekonstrukce rozsáhlých defektů kůže a podkoží po úrazu nebo odstranění nádoru
 • Korekce deficitu tkání způsobujícího deformitu po úrazu nebo odstranění nádoru
 • Chirurgické odstraňování cizích těles
 • Chirurgická korekce zarůstajících nehtů
 • Odstranění podpažních nebo tříselních uzlin

Léčebné výkony na obličeji a hlavě:

 • Odstraňování nádorů v oblasti obličeje s rekonstrukcí (víčko, nos, boltec)
 • Ošetření poranění kůže a podkoží
 • Replantace ztrátových poraněních hlavy (boltec, nos, skalp)
 • Rekonstrukce po ztrátových poraněních hlavy (boltec, nos, skalp, víčko, ret)
 • Korekce ektropia nebo entropia očních víček po úrazu nebo odstranění nádoru
 • Rekonstrukce vlasaté části hlavy po úrazu nebo odstranění nádoru
 • Korekce deficitu tkání způsobujícího deformitu po úrazu nebo odstranění nádoru
 • Operace ochrnutí lícního nervu (paréza n. facialis)

Léčebné výkony na prsech:

 • Kompletní onkologická mammologická operativa:
  • Odstranění nádorů prsů-lumpektomie
  • Částečná resekce prsů pro nádor – segmentektomie
  • Odstranění rizikové prsní žlázy s okamžitou nebo odloženou rekonstrukcí
  • Ablace prsu
  • Odstranění sentinelové uzliny, odstranění uzlin z podpaží
 • Rekonstrukce prsů po ablaci prsními implantáty
 • Rekonstrukce prsů po ablaci mikrochirurgickými laloky
 • Rekonstrukce prsů po ablaci nebo odstranění nádoru tukovou výplní (fatgrafting)
 • Rekonstrukce prsního dvorce a bradavky
 • Modelace zdravého prsu k dosažení symetrie s rekonstruovaným prsem
 • Operace obrovských prsů (gigantomastie)
 • Operace zvětšené prsní žlázy u mužů (gynekomastie)

Léčebné výkony na břichu:

 • Operace břišních kýl v jizvách
 • Operace opakujících se kýl
 • Operace rozsáhlých břišních kýl s rekonstrukcí pevnosti břišní stěny
 • Rekonstrukce pupku
 • Operace obrovského převislého břicha

Chirurgie ruky:

 • Replantace prstů, ruky, předloktí nebo paže
 • Komplexní ošetření devastačních poranění ruky
 • Ošetření zlomenin ruky
 • Ošetření poranění šlach ruky
 • Ošetření poranění cév a nervů ruky
 • Rekonstrukce šlachového aparátu ruky po úrazu (uvolnění šlach, transplantace šlach)
 • Rekonstrukce kostí a kloubů ruky po úrazu (plastiky kloubů nebo umělé klouby
 • Rekonstrukce cév a nervů ruky po úrazu
 • Mikrochirurgické přenosy prstů nebo kloubů z nohy na ruku
 • Rekonstrukce poúrazových deformit prstů a ruky
 • Rekonstrukce úchopové funkce ruky po úrazu (přesuny nebo mikrochirurgické přenosy svalů)
 • Odstraňování nezhoubných i zhoubných nádorů ruky, ganglionů, lipomů, hemangiomů…
 • Operace skákavých prstů
 • Operace Dupuytrenovy kontraktury (odstranění dlaňové povázky)
 • Operace revmatické ruky

Chirurgie nohy:

 • Replantace nohy nebo části nohy
 • Komplexní ošetření devastačních poranění nohy
 • Ošetření poranění šlach nohy
 • Ošetření poranění cév a nervů nohy
 • Rekonstrukce šlachového aparátu nohy po úrazu (uvolnění šlach, transplantace šlach)
 • Rekonstrukce cév a nervů nohy po úrazu
 • Rekonstrukce poúrazových deformit prstů nohy
 • Odstranění povázky plosky nohy (Lederhooseův syndrom)
 • Odstraňování nádorů nohy, ganglionů, lipomů, hemangiomů…
 • Korekce kladívkového prstu nohy
 • Rekonstrukce achillovy šlachy
 • Operace kritické ischémie nohy (bypassy)
 • Operace diabetických defektů nohy

Chirurgie genitálu:

 • Obřízka – cirkumcize
 • Korekce asymetrie ženského genitálu
 • Redukční operace genitálu při hypertrofii
 • Monsplastika

Léčebné výkony po zhubnutí po bariatrických operacích:

 • Dermolipektomie (odstranění přebytečné převislé kůže a tuku)
  • Hrudníku
  • Břicha
  • Zad
  • Cirkulární
  • Hýždí
  • Stehen
  • Paží
 • Zmenšení a modelace prsů
 • Korekce kožních přebytků na krku
 • Korekce kožnětukových přebytků genitálu

Chirurgie periferních nervů:

 • Odstraňování tumorů periferních nervů s použitím mikroskopu
 • Mikrochirurgické ošetření akutních poranění periferních nervů horní končetiny
 • Mikrochirurgické rekonstrukce ztrátových poranění nervů horní končetiny
 • Chirurgická léčba útlakových syndromů nervů horní končetiny (karpální tunel, loketní tunel)

Plastická chirurgie vrozených vývojových vad:

 • Rekonstrukční operace vrozených vývojových vad ruky (syndaktylie, polydaktylie…)
 • Rekonstrukční operace vrozených vývojových vad nohy (syndaktylie, polydaktylie…)
 • Operace vrozených vývojových vad boltců (odstálé boltce, chybění boltce…)
 • Operace vrozených vývojových vad víček (ptóza víček, epikantus)
 • Operace vrozených vývojových vad zevního genitálu u mužů (hypospadie, epispadie)
 • Operace vrozených vývojových vad zevního genitálu u žen (agenéza vagíny…)
 • Korekce vrozených vývojových vad hrudníku a břicha (pectus excavatus, gastroschisis…)
 • Odstraňování vrozených cyst, hádorů a hemangiomů

Popáleninová medicína:

 • Konzervativní ošetřování lehkých a středně těžkých popálenin
 • Chirurgická léčba popálenin – nekrektomie a transplantace kůže
 • Korekce jizev po léčbě popálenin (chirurgickým výkonem nebo laserem)

Estetická chirurgie kůže:

 • Odstraňování kožních útvarů vyříznutím – excize
 • Korekce jizev
 • Piersing

Estetická chirurgie obličeje:

 • Operace horních víček
 • Operace dolních víček
 • Operace nosu
 • Operace vrásek čela- ptosa čela a obočí (brow lift)
 • Operace vrásek obličeje ptosa obličeje (face lift)
 • Operace vrásek krku – ptosa krku (submentální korekce)
 • Korekce vrásek výplněmi
 • Korekce vrásek botulotoxinem
 • Korekce vrásek metodou závěsu (APTOS, SILHOUETTE)
 • Korekce velikosti brady
 • Zvětšování rtů
 • Korekce odstálých boltců
 • Transplantace vlasů

Estetická chirurgie prsů:

 • Modelace prsů
 • Zmenšení prsů
 • Zvětšení prsů
 • Gynekomastie

Chirurgická korekce kontury těla (body contouring):

 • Korekce převislého břicha – venter pendulus
 • Liposukce všech lokalizací
 • Odstraňování tukových a kožních nadbytků po výrazném zhubnutí
 • Korekce kontury těla implantáty (lýtkové, hýžďové, prsní…)

Budova číslo 15

Plastická chirurgie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15. Ambulance jsou ve 4. patře a lůžkové oddělení v 5. patře.

Areál Nemocnice na Bulovce