Klinika pneumologie

Klinika pneumologie poskytuje vysoce specializovanou péči nemocným v celém spektru plicních nemocí. Mezi nosné programy patří péče o nemocné s plicními nádory, nemocemi spojenými s obstrukcí dýchacích cest, intersticiálními plicními procesy a poruchami dýchání ve spánku a zabývá se indikacemi pro domácí neinvazivní ventilaci. Většinu nemocných tvoří případy odesílané na kliniku ke konsiliárnímu a superkonsiliárnímu vyšetření. Hlavní podíl nemocných je z blízké oblasti pražských obvodů Prahy 8, 9, 10 a 14 a významné části Středočeského kraje.

Klinika pneumologie je jedním ze specializovaných pneumoonkologických center, věnujících se diagnostice a léčbě plicní rakoviny. Lůžková oddělení disponují 52 lůžky, z toho 23 v odbornosti klinické onkologie, 4 lůžky na jednotce intenzivní péče a 25 lůžky pro ostatní plicní onemocnění. Klinika disponuje všeobecnou plicní ambulancí, specializovanými ambulancemi pro plicní nádory, intersticiální plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, ambulancí pro závislé na tabáku, funkční laboratoří pro vyšetření plicních funkcí a indikaci neinvazivní plicní ventilace, součástí je i bronchologické oddělení. Mimo ambulantní hodiny klinika zajišťuje 24 hodinovou pohotovostní službu v týdnu, během víkendů nebo státních svátků pro nemocné s akutními plicními problémy.

Klinika úzce spolupracuje s Chirurgickou klinikou 1. LF UK, IPVZ, Ústavem radiační onkologie 1. LF UK a ostatními pracovišti Fakultní nemocnice Bulovka, a také s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, kde plicní oddělení chybí. Jsme klinikou 3. LF UK a probíhá zde výuka pneumologie v celém spektru. Klinika spolupracuje v rámci několika registrů plicních nemocí. Naše výsledky práce prezentujeme na řadě našich a zahraničních konferencí a v publikační aktivitě.

Plicní pavilon Městské nemocnice na Bulovce v Praze 8 byl dostavěn a otevřen v roce 1931. Lůžkovou část vedl od roku 1932 prof. MUDr. Jaroslav Jedlička, který zde zřídil Ústav pro studium tuberkulózy při Univerzitě Karlově. Během druhé světové války po heydrichiádě byl Ústav pro studium tuberkulózy z Bulovky vykázán a plicní oddělení sloužilo k léčbě převážně jen prominentním Němcům, speciálně od zbraní SS. V poválečných letech byla v Československu velmi nepříznivá epidemiologická situace tuberkulózy. Ještě v druhé polovině 50. let umíralo v naší zemi na tuberkulózu 5–6 tisíc nemocných. V této situaci došlo 1. 12. 1952 na základě rozhodnutí vlády k založení Výzkumného ústavu tuberkulózy (VÚT) se sídlem v Praze a výnosem ministra zdravotnictví bylo rozhodnuto, že bude umístěn v Plicním pavilonu Oblastní nemocnice v Praze 8 – Bulovka. Řízením VÚT byl pověřen doc. Křivinka. V roce 1959 se po dohodě ministerstva zdravotnictví a ministerstva národní obrany přesunulo do VÚT oddělení pro léčbu tuberkulózy Ústřední vojenské nemocnice. Od roku 1961 byla ve VÚT zřízena ftiseologická klinika Ústavu pro doškolování lékařů. Vedoucím této kliniky byl jmenován doc. Křivinka – ředitel VÚT, tak byla zajištěna jednota v řízení kliniky i ústavu. Od roku 1969 byl také změněn název na Výzkumný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí (VÚTRN). V roce 1971 byl ředitelem ústavu jmenován MUDr. Krákora, vedoucí thorakochirurgického oddělení. Ten zaměřil činnost ústavu i na experimentální chirurgii a významně modernizoval thorakochirurgické a radiologické pracoviště s cílem připravit ve VÚTRN podmínky pro provádění transplantace plic. Oficiálně pak byl VÚTRN pověřen realizací transplantací plic, a to závazným opatřením ministra zdravotnictví (Věstník MZČSR š. 24/1974, částka 20–21, str. 194). I když při realizaci programu transplantací plic bylo dosaženo na experimentálních zvířecích modelech významných úspěchů, byla další práce v této oblasti přerušena v roce 1976 náhlým úmrtím MUDr. Krákory a projekt se nikdy nedostal do fáze, kdy by bylo možno ve VÚTRN začít s transplantacemi u pacientů. Dalším ředitelem VÚTRN byl jmenován MUDr. Feuereisl, který spolu s MUDr. Felklem zaměřil výzkumnou činnost ústavu na invazivní vyšetřovací metody a především na funkční diagnostiku plicních onemocnění. V ústavu vznikla bronchologická škola, která vychovala řadu významných českých bronchologů a jako první z bronchologických pracovišť bylo vybaveno laserem. Špičkovou úroveň v hrudní radiodiagnostice si vybudovalo původní rentgenologické oddělení vedené MUDr. Polákem. V roce 1991 byl název VÚTRN změněn na Ústav plicních nemocí (ÚPN), který lépe vystihoval náplň činnosti ústavu. V roce 1992 byl ÚPN pověřen pregraduální výukou pneumologie děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V červenci 1995 došlo ke sloučení ÚPN s Fakultní nemocnicí Na Bulovce a současně byla ustanovena Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Na Bulovce (KPHCH). Od roku 2004 byla hrudní operativa přesunuta pod Chirurgickou kliniku. Od roku 2012 již Nemocnice Na Bulovce nemá v názvu označení fakultní. Od 1. 1. 2021 nese klinika nový název, a to Klinika pneumologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.

Akutní ambulance: nepřetržitý provoz (telefon 266 08 2081 nebo 266 08 2077)
Vedoucí: odb. as. MUDr. Jaroslav Lněnička (zástupce odb. as. MUDr. Ladislav Lacina)

Chronické (specializované) ambulance: objednání s možností ke konkrétnímu lékaři (telefon 266 08 2081 nebo 266 08 2077)
Ordinační hodiny pro specializované ambulance jsou v pondělí ažstředa od 8.00 do 15.00, čtvrtek od 8.00 do 12.00 a pátek od 8.00 do 14.00 hod.

Podmínky pro přijetí do chronického ambulantního sledování

 • příslušná plicní diagnóza nebo podezření (CHOPN, asthma bronchiale, komplikovaná zánětlivá onemocnění plic, intersticiální plicní procesy, závislost na tabáku, indikace vyšetření pro poruchy dýchání ve spánku a léčbu respirační nedostatečnosti – kyslíková terapie, neinvazivní ventilace plic)
 • doporučení praktického lékaře nebo specialisty
 • pacient si musí přinést: kartičku pojištěnce, seznam léků a lékařské zprávy (dokumentaci týkající se vyšetřované problematiky)

Ambulance pro intersticiální plicní procesy

Lékaři: odb. as. MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Michaela Cimrová, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

 • diagnostika a léčba všech intersticiálních plicních nemocí
 • jsme centrem pro léčbu idiopatické plicní fibrózy (IPF) smožností podávat centrovou biologickou léčbu
 • diagnostický proces probíhá multioborově a týmově (pneumolog, radiolog, hrudní chirurg a případně patolog – hodnotí biopsie)
 • vyšetřujeme pacienty před transplantacemi plic
 • provádíme klinická hodnocení v rámci prospektivních mezinárodních studií

Ambulance pro obtížně léčitelné astma

Lékaři: doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D, MUDr. David Homola, MUDr. Aneta Opravilová

 • diagnostika a léčba těžkého refrakterního astmatu
 • jsme centrem pro léčbu refrakterního astmatu s možností podávat centrovou biologickou léčbu
 • provádíme klinická hodnocení v rámci prospektivních mezinárodních studií

Ambulance pro diagnostiku a léčbu CHOPN

Lékaři: doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., MUDr. Barbora Novotná

 • diagnostika a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
 • provádíme klinická hodnocení v rámci prospektivních mezinárodních studií

Ambulance – centrum pro závislé na tabáku

Lékaři: MUDr. Aneta Opravilová

Krátké intervence proti závislosti na tabáku probíhají na všech pracovištích naší kliniky, ale Centrum pro závislé na tabáku se věnuje nejvyšší formě léčby, tedy komplexní strategii pro odvykání od tabáku. Jde o kombinaci psychoterapie tréninku rizikových situací a obvykle i podporu odvykání pomocí léků. Průběh odvykání monitorujeme dotazníkovými testy a také měřením zplodin tabáku ve vydechovaném vzduchu.

Prvotní vyšetření v našem centru trvá přibližně 45–55 minut, další kontroly asi 15–20 minut.

Úspěšnost naší léčby se dlouhodobě pohybuje kolem 40–45%, přičemž úspěšnost odvykání bez lékařské asistence se uvádí maximálně do 5 %.

Ambulance – centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku

Lékaři : MUDr. Igor Jurikovič, MUDr. Jiří Pátek, MUDr. Alexader Golubov

Vyšetření se objednávají telefonicky na čísle 266 08 2085 nebo prostřednictvím e-mailu igor.jurikovic@bulovka.cz

V laboratoři se provádí diagnostika poruch dýchání ve spánku a jejich léčba.

Noční spánková monitorace zahrnuje:

 1. Polygrafické monitorování přístrojem HypnPTT, který monitoruje dýchání, saturaci krve kyslíkem, chrápání, dechové úsilí hrudníku, EKG křivku, transit pulz time, polohu těla ve spánku. Druhé polygrafické monitorování Porty 7 sleduje navíc dechové úsilí bř
 2. Polysomnografické monitorování Porty 8 monitoruje kromě polygrafických parametrů čtyřmi elektrodami EEG, dvěma elektrodami pohyby očních bulbů a dvěma elektrodami svalové napětí brady. Monitorace je online záznamem obrazu a zvuku, který je přes noc snímán kamerou a mikrofonem.
 3. Léčba všech forem obstrukční spánkové apnoe a hypopnoe režimovými opatřeními, chirurgickými plastikami na ORL klinice FN Bulovka nebo léčbou pomocí podpůrné neinvazivní ventilace CPAP a VPAP v monitorovací místnosti s lůžkem. Monitoruje se obvykle 5 dnů v týdnu.

Personál laboratoře tvoří dva lékaři s částečným úvazkem a jedna laborantka s částečným úvazkem. Laboratoř má dvě monitorovací místnosti s lůžkem. Monitoruje se obvykle každý všední den a v neděli. Polysomnografické monitorování probíhá jednou týdně, vždy ve čtvrtek.

Ambulance spánkové laboratoře funguje denně od 8.00 do 15.30 hod., kdy jsou noví pacienti s obtížemi vyšetřováni ráno od 8.15 do 10 hodin, ve všední dny s výjimkou pátku. Nastavení léčby podpůrnou ventilací a následné kontroly probíhají denně od pondělí do pátku v době od 8.15 do 15.30 hod.

Ambulance – funkční laboratoř pro vyšetření plicních funkcí

Lékař: MUDr. Igor Jurikovič

Provoz denně od 7.30 do 15.00 hod. od pondělí do čtvrtka, v pátek pouze spirometrie a vyšetření krevních plynů.

Vyšetření se objednávají telefonicky na čísle 266 08 2067 nebo formou žádanky, se kterou se dostaví nemocní k vyšetření.

Laboratoř poskytuje následující vyšetření:

Spirometrické vyšetření – základní vyšetření ventilace.

 1. Krevní plyny – vyšetření respirace a acidobazické rovnováhy z arterializované nebo tepenné
 2. Vyšetření plicních objemů, odporů v dýchacích cestách pomocí celotělové pletysmografie BODYTEST.
 3. Vyšetření difusní kapacity plic.
 4. Zátěžovou spiroergometrii – zátěž, výdechové
 5. Vyšetření FENO – test koncentrace oxidu uhelnatého v dechu (monitorace zánětlivých onemocnění průdušek, hlavně astmatu).

Ambulance pro domácí neinvazivní ventilaci

Lékaři: odb. as. MUDr. Jaroslav Lněnička, as. MUDr. Petr Zůna

Zabýváme se léčbou pacientů s chronickou hyperkapnickou respirační nedostatečností včetně neinvazivní ventilační podpory u nervosvalových onemocnění a „High-intensity NIV“ u CHOPN. Dále nabízíme indikaci a nastavení léčby přetlakem v dýchacích cestách (oxygenoterapie) domácí neinvazivní ventilace u pacientů s komplikovanými poruchami dýchání ve spánku (překryv CHOPN + OSA, OSA + hypoventilační syndrom při obezitě, OSA s hypoxií při komorbiditách atd.) či u pacientů, u nichž se ve spánkové laboratoři nepodařilo přetlakovou terapii uspokojivě nastavit.

Pacienti jsou vyšetřováni a zaváděni na léčbu buď ambulantně, nebo za hospitalizace v závislosti na schopnosti pacienta dojíždět, a především podle závažnosti onemocnění.

K vyšetření se lze objednat telefonicky na čísle 266 08 2081 či lépe e-mailem na jaroslav.lnenicka@bulovka.cz.

K vyšetření je zapotřebí doporučení odesílajícího lékaře a podrobná zdravotní dokumentace. U pacientů již vyšetřených ve spánkové laboratoři prosíme též o elektronická data z polygrafu a ambulantní titrace, abychom mohli plynule navázat a již provedená vyšetření neopakovali.

Ambulantní část – pneumonkologická

Vedoucí: MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
Zástupce vedoucího: MUDr. Jana Krejčí
Lékaři: MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA, as. MUDr. Daniel Krejčí, as. MUDr. Petr Zůna, MUDr. Jana Krejčí

Provoz: Po–Čt 8.00–15.00, St 8.00–14.00, Čt 8.00–12.30, Pá 8.00–13.00 hod.
Objednání na telefonu: 266 08 2267

Pneumoonkologická ambulance Kliniky pneumologie FN Bulovka je jedním ze specializovaných center v České Republice, která se věnují diagnostice a komplexní léčbě plicního karcinomu a jiných malignit oblasti hrudníku. Patříme k největším pracovištím svého typu u nás. Na základě řádně stanovené histologické diagnózy s podporou molekulárně-genetických vyšetření máme možnost indikovat pacienty k nejmodernější biologické léčbě, případně imunoterapii podle aktuálních terapeutických standardů. Pacienti splňující vstupní kritéria jsou také zařazováni do prospektivních mezinárodních klinických studií s přístupem k inovativním a u nás nehrazeným medikamentům. Aktivně spolupracujeme s Ústavem radiační onkologie FN Bulovka i Chirurgickou klinikou FN Bulovka, kdy cestou mezioborových seminářů indikujeme adekvátní chirurgické či radioterapeutické výkony podle rozsahu nádorového postižení a celkového stavu pacienta.

Bronchologické oddělení

Vedoucí oddělení: MUDr. Josef Vocelka
Lékaři: MUDr. Josef Vocelka, odb. as. Jindřiška Martínková

Provoz denně: Po–Út 7.00–16.00, St–Čt 7.00–15.30, Pá 7.00–14.00 hod.

Vyšetření se objednávají telefonicky na čísle 266 08 2467 nebo formou žádanky, se kterou se nemocní dostaví k vyšetření.

Oddělení je zaměřeno na diagnostiku plicních onemocnění pomocí bronchoskopického vyšetření, které se provádí převážně v lokální anestezii flexibilním bronchoskopem, mimořádně v celkové anestezii bronchoskopem rigidním. Bronchoskopické vyšetření slouží ke stanovení diagnózy onemocnění dýchacích cest a plicního parenchymu pomocí kartáčkové metody, endobronchiální aspirace a excize. Dále provádíme bronchoalveolární laváže a perbronchiální punkce. Bronchoskopicky se provádí toaleta dýchacích cest u dlouhodobě ležících nemocných, bronchoskopicky se odstraňují vdechnutá cizí tělesa.

Lůžkový úsek – jednotka intenzivní péče JIP

Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. Ladislav Lacina
Zástupce: odb. as. MUDr. Jaroslav Lněnička
Staniční sestra: Mgr. Dita Jetýlková
Telefon: 266 08 2589

Disponuje čtyřmi monitorovanými lůžky s rozvody kyslíku a také podtlakovým systémem aktivního sání, které je využíváno v systémech hrudní drenáže. Na jednotce jsou hospitalizováni nemocní s akutními závažnými stavy plicních onemocnění, kteří vyžadují kontinuální invazivní a neinvazivní monitoraci životních funkcí a intenzivní léčbu. Pro nemocné s dechovou nedostatečností jsou využívána zařízení pro neinvazivní plicní ventilaci. V případě nutnosti invazivní ventilace jednotka úzce spolupracuje s oddělením ARO. Na jednotku jsou též překládáni nemocní z chirurgické kliniky po plicních operacích nebo chirurgických biopsiích, kterým je zajišťována pooperační péče.

Standardní lůžková oddělení

 1. patro – pneumoonkologické oddělení – telefon: 266 08 2675

Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. Jindřiška Martínková (zástupce MUDr. Zora Křížová)
Staniční sestra: Martina Drahovzalová

 1. patro – pneumologické oddělení – telefon: 266 08 2580

Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. Ladislav Lacina (zástupce MUDr. Anna Štefanová)
Staniční sestra: Soňa Dostálová 

Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů

Všední dny: 15.00–17.00 hod.
Sobota a neděle: 14.00–17.00 hod.

Budova Kliniky pneumologie Budova Kliniky pneumologie Chodba ambulantního traktu Chemoterapeutický stacionář pro podávání chemoterapií
Funkční ambulance, Spirometr (měření dechových objemů k určení ventilační poruchy) Počítač ke spirometru Počítač sledování průběhu zátěže na Spiroergometrii (spiroergometrie zátěžový test na ergometru měří spotřebu kyslíku minutovou ventilaci apod. před hrudními operacemi) Kabina Bodypletysmografie (měření plicních objemů a mechaniky dýchání)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLINIKA PNEUMOLOGIE Telefonní číslo Ordinační hodiny
AKUTNÍ AMBULANCE 266 08 2081                           266 08 2077 24 hodin denně
CHRONICKÉ SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE 266 08 2081 Po – Čt  8.00 – 15.00            Pá         8.00 – 14.00
Ambulance pro intersticiální plicní procesy 266 08 2081                           266 08 2077 dle domluvy s pacientem
Ambulance pro obtížně léčitelné astma 266 08 2081                           266 08 2077 dle domluvy s pacientem
Ambulance pro diagnostiku a léčbu CHOPN 266 08 2081                           266 08 2077 dle domluvy s pacientem
Ambulance – centrum pro závislé na tabáku 266 08 2081                           266 08 2077 dle domluvy s pacientem
Ambulance – centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku 266 08 2085        igor.jurikovic@bulovka.cz Po –  Pá 8.00 – 15.30
Ambulance – funkční laboratoř pro vyšetření plicních funkcí 266 08 2067 Po –  Čt  7.30 – 15.00           Pá          7.30 – 14.00       pouze spirometrie a vyšetření krevních plynů.
Ambulance pro domácí neinvazivní ventilaci 266 08 2081                  jaroslav.lnenicka@bulovka.cz Po – Pá  9.00  – 12.00
Ambulantní část- pneumonkologická 266 08 2267 Po – Čt  8.00 – 15.00             St          8.00 – 14.00                         Čt          8.00 – 12.30                         Pá         8.00 – 13.00
Bronchologické oddělení 266 08 2467 Po – Út   7.00 – 16.00            St –  Čt   7.00 – 15.30            Pá          7.00 – 14.00
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
Lůžkový úsek – Jednotka intenzivní péče JIP 266 08 2589
Standardní lůžkové oddělení                                             2. patro – pneumoonkologické oddělení 266 08 2675
Standardní lůžkové oddělení                                             3. patro – pneumologické oddělení 266 08 2580
Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů
Všední dny:           15.00 – 17.00
Sobota a neděle:   14.00 – 17.00

 

 

Klinika pneumologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 4.

Areál Nemocnice na Bulovce