Lékaři centra

as. MUDr. Jan Lesenský, MD

Na ortopedickou kliniku na Bulovce nastoupil v létě roku 2006 jako absolvent 1.LF UK. Onkologické ortopedii se věnuje od roku 2008, kdy přebral ambulanci po profesorovi Matějovském. Roku 2010 absolvoval EFORT traveling fellowship a následně se úspěšně ucházel o 4-měsíční fellowship na věhlasném pracovišti Rizzoli v Italské Bologni, kde se formovala onkologická ortopedie. Po návratu zavedl v Čechách metodu náhrady kostí pomocí kombinovaného štěpu. 2011 složil atestační zkoušku z ortopedie s pochvalou komise. Roku 2014 dokončil nostrifikaci pro Spojené státy americké (USMLE testy završené ECFMG diplomem) a následně se úspěšně ucházel o celosvětově nejprestižnější klinický fellowship onkologické ortopedie na Memorial Sloan-Kettering Cancer Center v New Yorku, který po roce završil v létě 2017 (je plně kvalifikovaný pro práci v USA). Po svém návratu do ČR zavedl do praxe několik nových metod a nadále rozvíjí zahraniční spolupráci (mimo jiné ve spolupráci s II. chirurgickou klinikou  VFN koordinuje léčbu pomocí tzv. ILP pro pacienty z USA (v New Yorku není tato léčba dostupná) a pokračuje v rozvoji onkologické ortopedie v ČR.

Kontakt: jan.lesensky@bulovka.cz


Specializace

 • benigní nádory kostí
 • primární maligní nádory kostí
 • nádory měkkých tkání
 • pánevní resekce a rekonstrukce
 • operační management metastatického onemocnění skeletu
 • komplexní rekonstrukční a endoprotetická operativa

Profesní milníky

2011
1. náhrada dlouhé kosti pomocí „Cappanna technique“ v České republice = rekonstrukce pomocí kombinovaného štěpu od dárce a lýtkové kosti pacienta přenesné pomocí mikroanastomózy.
2012
1. rekonstrukce pánve po resekci nádoru pomocí dříkové jamky LUMiC v České Republice.
2016
Zavedení tzv. „long-stem hemi“ a Haringtonovy rekonstrukce pánve do léčby metastatického postižení skeletu.
2017
Zavedení rekonstrukce pánevního kruhu pomocí páteřního fixatéru.
2018
Implantace 1. neinvazivně prodlužovatelné endoprotézy v Čechách.
2019
Zavedení individuálních custom-made implantátů vyrobených na 3D tiskárně dle plánování CT.

Publikační činnost

Lesenský J1, Mavrogenis AF2, Igoumenou VG2, Matejovsky Z Jr1, Nemec K1, Papagelopoulos PJ2, Fabbri N3.  Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 29. doi: 10.1007/s00590-017-1999-4. [Epub ahead of print] Complex surgery for locally advanced bone and soft issue sarcomas of the shoulder girdle.

Lesensky J1, Prince DE2.  Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 22. doi: 10.1007/s00590-017-1998-5. [Epub ahead of print] Distracion osteogenesis reconstrucion of large segmental bone defects ater primary tumor resecion: pitalls
and benefits.

Lesensky J1,2, Nemec K3, Kofranek I3, Matejovsky Z Jr3.   Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 13. doi: 10.1007/s00590-017-1990-0. [Epub ahead of print] Autologous structural iliac bone grats in reconstrucions of short bone defects in the hand and foot after primary bone tumor resections: a single-insituion retrospecive study.

Mavrogenis AF1, Panagopoulos GN2, Angelini A3, Lesenský J4, Vo[s C2, Megaloikonomos PD2, Kokkalis ZT5, Kontogeorgakos V2, Ruggieri P3, Papagelopoulos PJ2. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 5. doi: 10.1007/s00590-017-1984-y. [Epub ahead of print] Tumors of the hand.

Panagopoulos GN1, Mavrogenis AF2, Mauffrey C3, Lesenský J4, Angelini A5, Megaloikonomos PD1, Igoumenou VG1, Papanastassiou J6, Savvidou O1, Ruggieri P5, Papagelopoulos PJ1. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2017 Jun 5. doi: 10.1007/s00590-017-1985-x. [Epub ahead of print] Intercalary reconstrucions ater bone tumor resections: a review of treatments.

Včelák J1, Matějovský Z Jr, Kofránek I, Kubeš R, Lesenský J.   Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2017;84(1):46-51. Periprosthetic Infection of the Knee Megaprosthesis following a Resection of Malignant Tumours around the
Knee. [Article in Czech]

Mavrogenis AF1, Lesensky J, Romagnoli C, Alberghini M, Letson GD, Ruggieri P.   Orthopedics. 2011 Dec 6;34(12):e893-8. doi: 10.3928/01477447-20111021-11. Atypical lipomatous tumors/well-differen8ated liposarcomas: clinical outcome of 67 patients.

Jan Lesenský , Dr, Jan Hrubý , Dr, Jaroslav Hlubocký , Dr, Petr Mitáš , Prof, Jaroslav Lindner  Cor et Vasa, Volume 58, Issue 5, October 2016, Pages e470–e47 ISSN 0010-8650. Chondrosarcoma Resection Followed by a Branched Crural tof the Right Calf: Case Report.

Matějovský Z., Kofránek I., Krystlík Z., Mašek M., Lesenský J., Dungl. P.  Ortopedie, 2010, roč.4, č.3; 143-149. ISSN 1802-1727. Riziko zlomenin při osteopatiích nádorů dlouhých kostí (Risk of fractures in long bone tumor osteopathy).

Němec K1, Plajner M, Krásenský J, Landor I, Lesenský J, Pinskerová V.   Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2019;86(4):249-255. Rotational Laxity of the Knee Joint – In Vivo MRI Study. [Ar8cle in Czech]

NOVÁK JAN, FIŠER LUKÁŠ, JŮZEK ROBERT, LESENSKÝ JAN, PERTLÍČEK JAN, ŠPŮRKOVÁ ZUZANA, BEROUŠKOVÁ PETRA, HYRŠ LUBOMÍR.  Čes. Urol 2017, 21(4): 299-304. Solitární kostní metastáza v palci ruky jako primomanifestace bilaterálního světlobuněčného renálního karcinomu pT1a u pacienta se sporadickou triplicitou urologických malignit.

J.Lesensky – asestabon thesis  Means of reconstruction of intercalary defects in tumor indications.

LESENSKÝ, Jan  Nádory měkkých tkání. In DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2014.
Kapitola 13.4, s. 413-432. 

Zahraniční přednášková činnost

 1. Cement spacer as form of definite intercalary reconstruction MSTS, New York, NY, USA 2018
 2. The value of Constrained Cup to prevent instability after pelvic and proximal femur complex tumor surgery
  MSTS, Denver, CO, USA 2017
 3. Cervicocapital prostheses of proximal humerus after the resection of tumors – 20 years of experience with own desing custom-made implant 28th annual meeting of E.M.S.O.S., Athens, Greece 2015
 4. Use of tricortical autologous graft from iliac crest reconstruction of long bone defects after block resection in tumor indications 28th annual meeting of E.M.S.O.S., Athens, Greece 2015
 5. Chondrosarcoma of hand and feet – Review of 37 cases from single institution 28th annual meeting of E.M.S.O.S., Athens, Greece 2015
 6. The use of structural iliac bone graft in reconstruction of short bone defects in hand and foot after bone tumor resection 17th General Meeting ISOLS, Bologna, Italy 2013
 7. Chondrosarcoma of Hand and Feet XXV. E.M.S.O.S. symposium, Bologna, Italy 2012
 8. Extreme Chondrosarcoma – is paliative surgery justified? XXV.E.M.S.O.S. symposium, Bologna, Italy 2012
 9. Benefits of Chemotherapy in Chemorezistant High Grade Sarcomas EFORT Forum speaker, XXX. Cervenansky Days, Bratislava 2010
 10. Enchondromatosis versus solitary enchondroma risk of malignization and pathological fracture, XI. EFFORT Congress, Madrid 2010
 11. Synovial sarcoma: is biopsy a simple procedure in this specific entity? X. EFFORT Congress, Wiena 2009

Ukázky operací

 • Končetinu zachovávající (tzv. “Limb salvage”) zákroky u primárních nádorů kostí
  Biologické náhrady / rekonstrukce 
 • Končetinu zachovávající (tzv. “Limb salvage”) zákroky u primárních nádorů kostí
  Nebiologické (umělé) náhrady / rekonstrukce 
 • Tumory v oblasti pánve 
 • Končetinu zachovávající  (tzv. “Limb salvage”) zákroky u primárních nádorů měkkých tkání 
 • Operační léčba sekundárních nádorů kostí (metastázy karcinomů) 
 • Operační léčba sekundárních nádorů kostí (metastázy karcinomů) 
 • Management komplikací a pomocné metody, které nejsou v české republice běžně používané 

as. MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.

Promovaný lékař a kandidát věd pro chirurgické obory, specialista na ortopedii a klinickou onkologii. Od svého studia se díky svému otci, prof. MUDr. Zdeňku Matějovskému, DrSc., zajímal o onkologickou problematiku. Po promoci nastoupil jako interní aspirant na Ortopedickou kliniku 2. LF UK. Rozhodující pro jeho další nasměrování byl v letech 1990–91 roční studijní pobyt na Vídeňské universitní ortopedické klinice, v té době vedené prof. Dr. Med. R. Kotzem, předním světovým odborníkem pro ortopedickou onkologii. V roce 1994 obhájil kandidátskou práci na téma „Možnosti resekční léčby neoplasmat dolních končetin u dětí“. Následovaly další stáže na Schulthes klinice v Curychu, studijní cesta po Japonsku, stáž na Universitní klinice v Miami. Po atestaci z klinické ortopedie v roce 1999 převzal postupně po prim. MUDr. I. Kofránkovi v roce 2002 vedení oddělení ortopedické onkologie (ORT 6) na Ortopedické klinice FN Bulovka. Zde zavedl některá nová schémata chemoterapie a zasloužil se o její zintenzivnění. Zavedl i některé nové operační postupy, jako například individuální náhrady pánve či reimplantace vlastní ozářené kosti po vnitřní hemipelvectomii, konverze resekční artrodézy kolena na TEP. Udržel tradici čtvrtečních onko-ortopedických ambulancí zavedených jeho otcem. 

Kontakt: zdenek.matejovsky@bulovka.cz

as. MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.

Primář Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ

Nynější primář Ortopedické kliniky nastoupil na Bulovku v roce 1987, složil zde I. i II. atestaci z ortopedie a postupně prošel praxí na všech odděleních kliniky. V letech 1995–2002 trvale působil na oddělení všeobecné ortopedie, kde se vypracoval až na pozici vedoucího lékaře. Zde se podílel zejména na onkologické operativě, ale věnoval se také problematice kloubních náhrad a chirurgie ruky. Následně byl jmenován vedoucím lékařem aloplastického oddělení – specializovaného centra pro operativu hemofiliků. V rámci doktorandského studia na Lékařské fakultě v Plzni obhájil v roce 2010 dizertační práci na téma „Miniinvazivní přístupy k TEP kyčelního kloubu“ a obdržel titul Ph.D. Radovan Kubeš se mimo jiné věnuje vědecké a edukační praxi. Již mnoho let je odborným asistentem katedry ortopedie IPVZ a také pravidelně přednáší medikům na 1. LF UK, od roku 2015 je školitelem doktorandských studií. Podílel se na výzkumných záměrech IPVZ „Operační léčení v oblasti kyčelního kloubu při úrazech, vrozených vadách, osteopatiích a artropatiích. Zlomeniny páteře v terénu osteopatie“ a „Stanovení základních podmínek pro výzkum a vývoj umělých náhrad kolenních a kyčelních kloubů při onkologickém onemocnění kostní tkáně v oblasti kloubního spojení“. Pozici primáře Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ zastává od roku 2018. 

Kontakt: radovan.kubes@bulovka.cz

Doc. MUDr. Josef Včelák, Ph.D.

Na Ortopedickou kliniku 1. LF UK a IPVZ ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze nastoupil v roce 1999. Po druhé atestaci v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu se začal specializovat na problematiku páteřní chirurgie a dále pak na řešení septických stavů a komplikací v ortopedii. V rámci těchto oblastí absolvoval celkem tři dlouhodobé specializační stáže (fellowship) ve Velké Británii, po jedné ve Švýcarsku a v Německu. V roce 2015 obhájil doktorandskou práci na téma „Chirurgická léčba zánětů páteře“ a získal titul Ph.D. V roce 2019 pak obhájil habilitační práci na téma „Osteoporotické zlomeniny páteře“ a získal titul docent v oboru ortopedie. Páteřní chirurgii se věnuje již více než 15 let, dlouhodobou specializační přípravu zakončil v roce 2021 nástavbovou atestací v oboru spondylochirurgie. Zabývá se též problematikou léčby nádorového postižení páteře, prováděné ve spolupráci s Ústavem radiační onkologie a onkologickým oddělením FN Bulovka.

Kontakt: josef.vcelak@bulovka.cz

 

MUDr. Petros Christodoulou

primář Kliniky plastické chirurgie 

V oboru plastické a rekonstrukční chirurgie působí od roku 2012, kdy přestoupil z chirurgického oddělení Nemocnice Strakonice na Oddělení plastické a estetické chirurgie ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zde se intenzivně zabýval rekonstrukční chirurgií, chirurgií ruky a mikrochirurgií a v roce 2016 v Olomouci získal i svou atestaci. Jako člen Head and Neck teamu se v nemocnici podílel na složitých resekčních a rekonstrukčních výkonech na obličeji a krku, ve spolupráci s tamní ortopedickou klinikou získal také bohaté zkušenosti s rekonstrukcí defektů v rámci ortopedické onkochirurgie. 
V roce 2018 přestoupil na Kliniku plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Bulovka, kde od června 2019 působí jako primář. Zde se podílel na mikrochirurgických rekonstrukčních výkonech na krku a obličeji – ve spolupráci s Oddělením maxilofaciální chirurgie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN. V současnosti intenzivně spolupracuje s Ortopedickou klinikou FNB a v rámci ortopedické onkochirurgie se podílí na složitých rekonstrukcích po resekcích nádorů. 
MUDr. Christodoulou je odborným asistentem na 1. lékařské fakultě UK v Praze, lektorem Institutu postgraduálního vzdělávání a členem řady odborných společností a specializovaných skupin. Podílí se na organizaci odborných kongresů a jako přednášející nebo lektor se pravidelně účastní vzdělávacích akcí v ČR i ve světě.

Kontakt: petros.christodoulou@bulovka.cz