Centrální laboratoře


Vážení pacienti, vážené dámy a pánové,

vítáme vás na stránkách Centrálních laboratoří Fakultní nemocnice Bulovka.

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka vznikly v roce 2016 spojením laboratoří, situovaných v nově zrekonstruovaném pavilonu č. 8, do jednoho organizačního celku. Zásadním principem nové koncepce laboratorních oddělení v Nemocnici Na Bulovce byl plán jejich spojení pod jednu řídící složku a jejich prostorové soustředění do jednoho centra. O rekonstrukci pavilonu pro laboratorní obory NNB bylo definitivně rozhodnuto ve spolupráci s vedením NNB a Hlavním městem Prahou na jaře v roce 2007. Vypracovaná studie na rekonstrukci byla realizována, pavilon byl předán k užívání a uveden do provozu v říjnu 2014. Přechod laboratoří do nově zrekonstruovaných prostor pavilonu na konci roku 2014 byl prvním krokem k zahájení postupné konsolidace, která vyústila ve vznik centralizovaného laboratorního pracoviště s jednotným příjmovým místem biologického materiálu. Součástí Centrálních laboratoří je Oddělení klinické biochemie a imunologie, Oddělení klinické hematologie a transfuze a Oddělení klinické mikrobiologie.

V posledním desetiletí dochází v oblasti laboratorní medicíny k prosazování nových trendů, jako je laboratorní automatizace, robotizace, rozvoj molekulárně biologických metod vyšetřování, systém POCT v diagnostice u lůžka a v neposlední řadě stále se zdokonalující proces akreditace. Tyto trendy společné pro všechny laboratorní obory byly důvodem k soustředění pracovišť do jednoho organizačního celku Centrálních laboratoří se zachováním primariátů jednotlivých oddělení.

Koncepce společného provozu komplementu laboratorní medicíny – hematologie, transfuze, mikrobiologie, biochemie a imunologie vychází z potřeby jejich těsné návaznosti na klinická a ambulantní oddělení nemocnice.

Úkolem pracoviště je poskytovat komplexní laboratorní služby pro ambulantní i hospitalizované pacienty Fakultní nemocnice Bulovka a příslušné spádové oblasti Prahy v odbornostech klinická biochemie, imunologie, hematologie a transfuzní lékařství a mikrobiologie včetně TBC laboratoře, parazitologie a vysoce nebezpečných nákaz BSL3. Centrální laboratoře provádí biochemická a imunologická vyšetření, hematologickou a transfuzní laboratorní diagnostiku včetně autologních transfuzí, mikrobiologickou diagnostiku infekčních nemocí včetně služeb antibiotického střediska, součástí je poskytování konziliárních a konzultačních služeb ve všech uvedených oblastech laboratorní medicíny. Laboratoře mají dvě vlastní odběrová centra, která poskytují služby zejména ambulantním složkám jednotlivých klinik nemocnice, včetně Komplexního onkologického centra. Při Oddělení klinické hematologie a transfuze jsou zřízeny hematologické ambulance, které dlouhodobě poskytují služby zejména extramurálním pacientům ze spádové oblasti.

Laboratorní pracoviště jsou navázána na systém potrubní pošty, který je v rámci nemocnice v provozu od roku 2016. Doprava vzorků potrubní poštou umožňuje velmi rychlý transport biologického materiálu tak, aby byly dodrženy podmínky dané pro jeho zpracování bez ovlivnění časem a teplotou.

Kvalita zdravotních služeb je garantována erudovaným týmem laboratorních pracovníků, jejich úkolem je průběžně se seznamovat s novými poznatky oborů a aplikovat je v nabídce vyšetřovaných parametrů podle rychle se prohlubujících znalostí v oborech. Důležitá je informovanost lékařů o nových možnostech i přínosu pro jednotlivá klinická pracoviště a aktivní mezioborová spolupráce včetně kontinuálního vzdělávání pracovníků laboratoří.

Zavedený systém managementu kvality podle normy ISO EN 15189:2013 je průběžně prověřován audity NASKL ČLS JEP, všechna oddělení jsou držiteli Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL.

Kam na odběry ve Fakultní nemocnici Bulovka?

Centrální odběrové pracoviště – pavilon č. 2

(vchod na Lékařskou pohotovost)

Pracovní doba pondělí až pátek od 6:30 do 11:30 hodin, Tel.: 266 08 3301

Centrální odběrové pracoviště – pavilon č. 8

(vchod společný s hematologickou ambulancí)

Pracovní doba pondělí až pátek od 6:30 do 11.30 hodinTel.: 266 08 4666

Více informací v Laboratorní příručce.

Hematologická ambulance

Recepce tel: 266 08 2403

Umístění – pavilon č. 8 (Centrální laboratoře)

Lékaři ambulance: MUDr. Renata Barbara Steinbauerová
MUDr. Marie Sukovská
MUDr. Milada Maturová
MUDr. Dana Srbová

 

Provozní hodiny ambulance

  • pondělí až pátek od 7:30 – 15:30 hodin
    (v odpoledních hodinách se neprovádí odběry krve či vyšetření kostní dřeně)
  • noví pacienti vždy v ranních hodinách

Výkony (venepunkce, intravenosní aplikace preparátu železa, odběry kostní dřeně)

  • pondělí až pátek od 10.00 – 11.00 hodin

V pátek, kromě běžného provozu ambulance, dle aktuálních požadavků, probíhají i odběry autologní krve, v době od 8:00 do 12:00 hodin.

  • v ordinačních hodinách jsou přednostně vyšetřeni objednaní pacienti.
  • u akutních stavů o změně pořadí rozhoduje ambulantní lékař.
  • neobjednaní pacienti jsou ošetřeni pouze po pouze po osobní domluvě odesílacího lékaře s hematologem či v život ohrožujících případech.

 Více informací v Laboratorní příručce.

Oddělení klinické biochemie a imunologie

Výpis běžné činnosti:

OKBI provádí biochemická a imunologická vyšetření jak pro lůžkové a ambulantní provozy nemocnice, tak i pro zdravotnická zařízení mimo areál nemocnice.

Laboratoř klinické biochemie provádí rutinní i urgentní vyšetření základních biochemických parametrů a acidobazické rovnováhy, chemické a morfologické vyšetření moče a další vyšetření včetně kardiálních markerů a stanovení vybraných lékových hladin. V běžném pracovním režimu provádí laboratoř vyšetření hormonů, tumorových markerů a markerů hepatitid.

Imunologická laboratoř provádí vyšetření humorální a buněčné imunity, vyšetření autoprotilátek, laboratorní alergologická vyšetření a elektroforetická vyšetření séra a moče včetně diagnostiky monoklonálních gamapatií.

Laboratoř je držitelem Osvědčení o Auditu II NASKL pro odbornosti 801 a 813.

Více informací:
Laboratorní příručka
Vyhledavač laboratorních vyšetření

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Výpis běžné činnosti:

Hematologická laboratoř provádí analýzu krevního obrazu (25 parametrů), včetně kvantitativního a kvalitativního mikroskopického hodnocení krevních nátěrů a aspirátů kostní dřeně. Provádí základní a speciální hemokoagulační vyšetření k detekci krvácivých a trombofilních stavů, monitorování antitrombotické léčby. Provádí speciální vyšetření cytochemická.

Transfuzní část oddělení má statut krevní banky. Nakupuje transfuzní přípravky pro potřeby klinických oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, provádí předtransfuzní vyšetření a specializovaná imunohematologická vyšetření – identifikace a titrace antierytrocytárních protilátek, typizace erytrocytárních antigenů. Provádí autotransfuzní odběry ve formě plné krve pro pacienty chirurgických oborů Nemocnice Na Bulovce.

Hematologická ambulance pro dospělé pacienty s krevními chorobami poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné krevními chorobami s výjimkou pacientů vyžadujících vysocedávkovanou chemoterapii a pobyt na specializovaném hematologickém lůžkovém oddělení. Provádí konsiliární službu v oboru hematologie a transfuzní lékařství. Spolupracuje s hematologickými pracovišti s lůžkovým fondem.

Laboratoř je držitelem Osvědčení o Auditu II NASKL pro odbornosti 818 a 222.

Více informací:
Laboratorní příručka
Vyhledavač laboratorních vyšetření

Oddělení klinické mikrobiologie

Výpis běžné činnosti:

Oddělení poskytuje laboratorní servis klinickým pracovištím nemocnice i extramurální klientele v regionu Prahy a středních Čech.

Provádí přímý průkaz původců bakteriálních, parazitárních, mykotických, mykobakteriálních a virových onemocnění. Kromě standardních kultivačních bakteriologických metod jsou využívány moderní diagnostické postupy molekulárně biologické, automatizované kultivační systémy (hemokultivace, vyšetření TBC) a rychlý průkaz antigenů. Připravuje podklady pro cílenou a racionální antibakteriální terapii. Náplní antibiotického střediska je konzultační a konziliární činnost včetně přítomnosti u lůžka pacientů v oblasti antibioterapie a sledování stavu rezistence mikroorganismů k chemoterapeutikům na jednotlivých odděleních nemocnice.

Na úseku bakteriologie nabízí přípravu perorálních a parenterálních autovakcín.

Zajišťuje široké spektrum sérologických vyšetření bakteriálních a virových nákaz, včetně diagnostiky mykoplasmat, chlamydií, rickettsií aj. Provádí screeningová preventivní vyšetření (v těhotenství, předoperační, rizikových kontaktů a stanovení ochranného titru protilátek po očkování – klíšťová encefalitida, tetanus, TBC, apod.) Součástí sérologických výsledků jsou lékařské interpretace nálezů s přihlédnutím k diagnóze a ke klinickým syndromům diagnostikovaných infekcí.

Pracoviště poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro lékaře a zdravotníky ohledně optimálního způsobu odběru materiálu určeného k vyšetření, dotazů zaměřených na patogenezi a imunologii bakteriální a virových nákaz, diferenciální diagnostiky a možností specifické terapie.

Externí lékaři mimo NNB mohou využít službu svozu biologického materiálu (pondělí až pátek od 6:00 do 19:00 hodin – 266 08 2409).

Laboratoř je držitelem Osvědčení o Auditu II NASKL pro odbornosti 802, úsek virologie je držitelem akreditace ČIA.

Rychlé kontakty:

Centrální laboratoř, stálá služba 2323
Konzultace k ATB terapii Prim MUDr. Elka Nyčová 2619
MUDr. Blanka Horová 4605
další kontakty 2452, 2524, 2413, 2610, 2517
Laboratoř TBC MUDr. Hana Voříšková 2525
Parazitologie RNDr. Lenka Richterová 6042, 4304, 4303
Autovakcíny MUDr. Hana Voříšová 2345, 4302
Sérologie MUDr. Blanka Sýkorová 2416
Virologie zpracování materiálu, výsledky 2637
Mgr. Naděžda Sojková
MUDr. Anna Poláková
MUDr. Hnat Kurhan
2613, 2618, 2666

 

Více informací:
Laboratorní příručka
Vyhledavač laboratorních vyšetření

Národní referenční laboratoř pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí

Dnem 1.6. 2018 byla do funkce vedoucí Národní referenční laboratoře pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí ve Fakultní nemocnice Bulovka jmenována RNDr. et M.Res. Lenka Richterová, Ph.D. (zveřejněno ve Věstníku MZ ČR 6-2018).

NRL při Oddělení klinické mikrobiologie NNB zajišťuje diagnostiku, konzultační a přednáškovou činnost a zpracování dat příslušných nákaz za ČR pro vnitřní potřeby i pro účely WHO. Zároveň zajišťuje externí hodnocení kvality (EHK) pro tropické tkáňové parazitózy pro ČR.

Opatřením ke dni 1. 8. 2018 byla zřízena diagnostická pohotovost NRL o víkendech a svátcích pro vybrané akutní stavy: malárie, viscerální leishmanióza, nákazy způsobené volně žijícími amébami (PAME, GAE, BAE).

Centrální laboratoř OKM tel. 266 082 323
Kontakt na diagnostickou pohotovostní službu: tel. 266 08 /6042 nebo /6835
Laboratoř parazitologie: tel. 266 084 303


Více informací:
Seznam vyšetření, Žádanka, Laboratorní příručka Centrálních laboratoří

Parazitózy spadající do kompetence NRL pro diagnostiku tropických parazitárních nemocí

Infekce Původce Kontaktní osoba, telefon, mail
Amebiáza Entamoeba histolytica RNDr. et M. Res. Lenka Richterová, Ph. D.
Tel: 26608 4304, 6042
lenka.richterova@bulovka.czMgr. Ivana Zicklerová
Tel: 26608 2323, 6835
ivana.zicklerova@bulovka.cz
Granulomatózní amébová encefalitida (BAE) Balamuthia mandrillaris
Granulomatózní amébová encefalitida (GAE) Acanthamoeba spp.
Chagasova nemoc (americká trypanosomóza) Trypanosoma cruzi
Leishmaniózy Leishmania spp.
Malárie Malarická plasmodia
Pneumocystóza Pneumocystis jirovecii
Primární amébová meningoencefalitida (PAME) Naegleria fowleri
Spavá nemoc (africká trypanosomóza) Trypanosoma gambiense, T. rhodesiense


Další informace:
Česká parazitologická společnost

Laboratoře se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 8.

Areál Nemocnice na Bulovce