Oddělení klinické psychologie

Vedoucí 

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.
telefon: +420 26608 3271
email: martin.dlabal@bulovka.cz

Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici Bulovka zajištuje:

I. Péči o hospitalizované pacienty na všech odděleních Fakultní nemocnice Bulovka
II. Ambulanci klinické psychologie: dětští i dospělí pacienti
– ambulance nemocnice funguje od 8:00 do 16:00 na základě objednání
– v případě naléhavé a neodkladné péče je potřeba kontaktovat Krizová centra (provoz non-stop, bez objednání)

Psychologické a psychoterapeutické služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, nemocnice má navázány smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Psychologové Oddělení klinické psychologie FN Bulovka

A/ Dětští a dospívající pacienti

 • PhDr. Jiří Los

  Objednání dětských a dospívajících pacientů výhradně na tel.: 26608 2385 nebo e-mail: jiri.los@bulovka.cz

  budova č. 15, 4. patro

  zajištění organizačních věcí oddělení: stáže

B/ Dospělí pacienti

 • PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

  Kontakt: 26608 3271, e-mail: martin.dlabal@bulovka.cz

  budova č. 3, přízemí

  Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u lůžka již hospitalizovaných pacientů.V případě potřeby lze domluvit ambulantí psychologickou péči.

 • PhDr. Richard Braun, Ph.D.

  Kontakt pro objednání: 26608 2347 (záznamník), e-mail: richard.braun@bulovka.cz

  budova č. 7, 2. patro

  Poskytuje individuální, párovou i skupinovou psychodynamicky orientovanou psychoterapii. V rámci hospitalizací pracuje zejména s pacienty z AIDScentra a Infekční kliniky FN Bulovka. V rámci ambulance se zaměřuje na problematiku kvality života a sociální opory, problematiku HIV/AIDS. K cílovým skupinám patří zejména klienti v akutní osobní krizi.

 • Mgr. Marcela Braunová

  Kontakt pro objednání: 777 863 241 nebo 26608 3489, e-mail: marcela.braunova@bulovka.cz

  budova č. 3, přízemí

  Poskytuje individuální psychoterapii, nácvik relaxačních technik a nabízí skupinová setkání osobního rozvoje. Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u hospitalizovaných v Centru následné péče, Neurologickém oddělení a na Interní klinice.

 • PhDr. Radka Kulhánková

  Kontakt: 26608 4206, e-mail: radka.kulhankova@bulovka.cz

  budova č. 16

  V psychoterapeutické a krizové intervence pro ambulantní i hospitalizované pacienty (Klinika radiční onkologie) se obvykle zaměřuje přímo na konkrétní příznaky a problémy, související s nemocí a její léčbou: redukce úzkosti a deprese, zmírnění pocitů izolace, bezmoci a beznaděje, otevřenější komunikaci s blízkými lidmi, posílení compliance a lepší spolupráce s lékařským týmem. Rozsah i délka se řídí pacientovými potřebami a jeho celkovým zdravotním stavem – krátkodobé (v rozsahu několika setkání v průběhu týdnů) slouží k překlenutí obtížného období v určité fázi nemoci, dlouhodobé (v trvání několika měsíců až let), nabízejí systematické, komplexní řešení osobní situace. Je rovněž možné pracovat s rodinnými příslušníky pacientů.

Ambulantní péče

Individuální systematická psychoterapie (dospělí):

 • PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

  Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u lůžka již hospitalizovaných pacientů.V případě potřeby lze domluvit ambulantí psychologickou péči.

  Kontakt pro objednání: 26608 3271, e-mail: martin.dlabal@bulovka.cz

  budova č. 3, přízemí

 • PhDr. Richard Braun, Ph.D.

  individuální psychoterapie a poradenství HIV/AIDS, psychodynamická psychoterapie individuální, krizová intervence, párová psychoterapie, párová psychoterapie sexuálních minorit, poradenství v rodičovství sexuálních menšin. Případně je možné přijmout i dospívající a adolescenty. Testování způsobilosti podle vyhlášky 60/2006 Sb. Ordinace v úterý a pátky.

  Kontakt pro objednání: 26608 2347 (záznamník), e-mail: richard.braun@bulovka.cz 

  budova č. 7, 2. patro

 • Mgr. Marcela Braunová

  Individuální psychoterapie a poradenství. Věnuje se pacientům s psychosomatickými či neurotickými obtížemi. Určeno například také pro pacienty v životní krizi, v dlouhodobě stresové situaci, se spánkovými obtížemi či se syndromem vyhoření.

  Kontakt pro objednání: 777 863 241 nebo 26608 3489, e-mail: marcela.braunova@bulovka.cz

  budova č. 3, přízemí

Skupinová psychoterapie (dospělí):

 • Polouzavřená terapeutická skupina: 1x týdně, vhodná pro klienty s neurotickými obtížemi (depresivní a úzkostná symptomatologie, fobie…), vztahovými problémy, klienty v dlouhodobé stresové situaci, klienti s potížemi se, kterými přichází do somatických ambulancí mají spíše psychosomatický charakter a jsou to alespoň částečně otevřeni to nahlédnout.

 • Otevřená podpůrná skupina zaměřená na nácvik relaxačních technik: 1x týdně

 • Uzavřená podpůrná skupina zaměřená na nácvik kognitivních dovedností: 1x týdně

Tyto uvedené aktivity vyžadují úvodní indikační rozhovor s jedním z psychologů, prosím kontaktujte PhDr. Richarda Brauna, Ph.D. nebo Mgr. Marcelu Braunovou.

Psychologické a psychoterapeutické služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, nemocnice má navázány smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Ambulance dětské klinické psychologie:

 Lůžková péče

Individuální podpůrná psychoterapie u lůžka pacienta, krizová intervence.

 • PhDr. Jiří Los: péče o pacienty Dětského oddělení (budova č. 15, 4. patro)
 • PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.: psychologická konsiliární vyšetření a podpůrná psychoterapeutické péče na dalších odděleních (budova č. 3, přízemí)
 • PhDr. Richard Braun, Ph.D.: péče o pacienty AIDS centra FN Bulovka a Infekční kliniky (budova č. 7, 2. patro)
 • Mgr. Marcela Braunová: péče o pacienty Centra následné péče, Interní kliniky, Neurologického oddělení a psychologická konziliární vyšetření na dalších odděleních dle potřeby (budova č. 3, přízemí)
 • PhDr. Radka Kulhánková: péče o onkologické pacienty (budova č. 16)

Jednotlivá pracoviště Oddělení klinické psychologie se v areálu nemocnice nacházejí v budovách č. 3, 7, 15, 16

Areál Nemocnice na Bulovce