Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV-AIDS a infekční imunologie

Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie

oppk

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22160
Číslo v CES: INO/02/01/001289/2009

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, II. Výzvy, Prioritní osy 3: Inovace a podnikání, Oblasti podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.

Projekt je určen pro Kliniku infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, na níž působí výzkumná a diagnostická laboratoř – Laboratoř HIV/AIDS a infekční imunologie. Na projektu se budou podílet pracovníci Nemocnice Na Bulovce i pracovníci 1. LF UK, neboť jde o společné pracoviště obou organizací. Provoz laboratoře je hrazen ze zdrojů Nemocnice Na Bulovce i ze zdrojů 1. LF UK.

Cílem projektu je modernizace Laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie při Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Toto pracoviště je současně klinicko-pedagogickým pracovištěm a zajišťuje jako jediné zdravotnické zařízení na území hl. m. Prahy kromě rutinní péče o pacienty, výuky studentů a klinického výzkumu i realizaci výzkumných projektů ve spolupráci s dalšími pracovišti Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR i zahraničními partnery.

Modernizace bude zahrnovat vybavení laboratoře novou technikou – průtokovým cytometrem pro vícebarevnou analýzu a vědecké použití, biohazard boxem s laminárním prouděním a centrifugou s chlazením.

Projekt reaguje na zvýšenou potřebu klinického výzkumu infekčních chorob včetně HIV/AIDS, virových hepatitid a bakteriální sepse i na požadavky zlepšení základního imunologického monitoringu pacientů s těmito infekcemi. Tato potřeba vychází i z charakteristik uvedeného klinického pracoviště, které je největším referenčním centrem pro infekčně nemocné v ČR.

Realizací projektu chceme dosáhnout zlepšení technického vybavení výzkumně-diagnostické laboratoře, která se věnuje výzkumu infekčních nemocí a kde jsou také rutinně zpracovávány vzorky pacientů s infekčními chorobami včetně HIV/AIDS. Modernizace vybavení umožní rozšíření výzkumných aktivit, které jsou nyní hrazeny z prostředků domácích grantových agentur. Výsledky výzkumných studií by rovněž mohly vést k novým diagnostickým či léčebným postupům u těchto dosud obtížně léčitelných a často smrtelných infekčních onemocnění.

Základním cílem projektu je modernizace stávajícího vybavení výzkumně-diagnostické Laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie, což povede k:

vyšší efektivitě výzkumné činnosti
nové kvalitě vědecké činnosti
vyšší konkurenceschopnosti při získávání grantových prostředků
lepší integraci s výzkumnými pracovišti na území hl. m. Prahy
širšímu zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce (především v rámci EU)
urychlenému zavádění výzkumných metodik do klinické praxe
lepšímu managementu vybraných infekčních chorob (tj. HIV/AIDS, virové hepatitidy a bakteriální sepse)
kvalitnější a rychlejší diagnostice HIV-pozitivních pacientů včetně nemocných z problematických populačních skupin
Výstupy z projektu lze shrnout do těchto bodů:

za veřejné prostředky bude zakoupen nový průtokový cytometr pro multiparametrickou analýzu (až 18 fluorochromů), dále bude obměněno zastaralé zařízení – tj. bude pořízen nový biohazard box s laminárním prouděním, centrifuga s chlazením a další vybavení
pořízení nového vybavení umožní, aby výzkum probíhal zcela samostatně a odděleně od rutinní práce a zvýšila se jeho efektivita a kvalita
rozšíří se spolupráce s dalšími týmy, což se projeví vyšším vědeckým výkonem
dojde k rozšíření kapacity rutinní části laboratoře, což je nutné také vzhledem k narůstajícímu počtu požadovaných laboratorních vyšetření
vzniknou 1-2 nová pracovní místa
výsledky projektu budou prezentovány na odborném semináři a tiskové konferenci
zvýší se konkurenceschopnost pracoviště ve výzkumu v rámci evropského prostoru

Dokumenty
Zpráva o činnosti laboratoře 2014

Zpráva o činnosti laboratoře 2013

Zpráva o činnosti laboratoře 2012
Popis naplňování účelu projektu 2011
Seminář z 22.6.2010
Seminář z 27.5.2010
Dotace z EU podpoří výzkum infekčních nemocí v Nemocnici Na Bulovce

Webové stránky Laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce.