Fakultní nemocnice Bulovka – KOC obnova přístrojů

Aktuální stav realizace projektu:

Zahájení projektu: 1. 5. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015

evropske fond

Cíl projektu:

Projekt realizovaný Fakultní nemocnicí Bulovka je zaměřen na zkvalitnění péče o nemocné s onkologickým onemocněním, a to zejména v oblasti diagnostiky nádorových chorob.

Cílem projektu je zásadní zkvalitnění péče ve Fakultní nemocnici Bulovka o nemocné s onkologickými onemocněními ze spádové oblasti čítající více než 1 milión obyvatel.

Cílem projektu je zásadní zkvalitnění péče o nemocné s onkologickými onemocněními z Prahy, Středočeského kraje a celé České republiky.
Globální cíl naplňuje cíle IOP a požadavky na standardy technického a přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra daný 19. výzvou Ministerstva zdravotnictví ČR a koncepcí onkologické péče v ČR. NNB v rámci projektu obnoví a zmodernizuje zastaralé přístrojové vybavení Radiologické kliniky a obnoví zdravotnické přístroje nutné pro zvýšení standardu kvality poskytované péče.
Základními prioritami jsou:

  • zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče v oblasti diagnostiky modernizací a obnovou přístrojové kapacity – obnovou přístroje skiagrafického a skiaskopického RTG, skiaskopického RTG (s přímou digitalizací) a multidetektorového CT.

Popis projektu:

V rámci projektu „Fakultní nemocnice Bulovka – KOC obnova přístrojů “ byly pořízeny přístroje v celkové hodnotě 42 227 185,00 Kč . Evropská unie poskytla dotaci ve výši 18 183 448,11 Kč prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbývající část uhradila nemocnice z vlastních prostředků

Fakultní nemocnice Bulovka se v rámci KOC poskytuje biologickou terapii pacientům s nádory prsu, ledvin, střev,pankreatu z Prahy a dále ze středočeského kraje. Fakultní nemocnice Bulovka v rámci předkládaného projektu chce obnovit a zmodernizovat zastaralé přístrojové vybavení Radiologické kliniky nutné pro udržení a zejména zvýšení standardu kvality poskytované péče. Základními prioritami jsou:

  • zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče v oblasti diagnostiky modernizací a obnovou přístrojové kapacity – obnovou multidetektorového CT přístroje, skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny a skiagrafického RTG přístroje.
  • touto obměnou se výrazně sníží radiační zátěže pacientů při vyšetřeních a zvýší se interpretační přesností nálezů, a to díky nejmodernějším snímkovacím technikám. Zároveň dojde k plné digitalizaci provozu radiodiagnostické kliniky.

Obnova diagnostických přístrojů je nesmírně důležitá nejen pro primární diagnostiku, ale i pro sledování úspěšnosti léčby. Tento faktor přispívá u onkologicky nemocných k optimalizaci léčby efektivním využíváním léčebných prostředků v závislosti na vývoji onemocnění. Investice do projektu Fakultní nemocnice Bulovka je podložena jednak nárůstem četnosti onkologických onemocnění a tedy stoupající poptávce po diagnostice a léčbě těchto onemocnění v rámci celé ČR. Fakultní nemocnice Bulovka je nedílnou součástí koncepce onkologické péče v ČR.

Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí (dále jen CSOP) je komplexní a integrované pracoviště s celostátní působností.

Předmětem projektu je pořízení multidetektorového CT (1ks) , Skiaskopického a skiagrafického RTG (1ks) a Skiagrafického RTG s přímou digitalizací (1ks). V rámci projektu se jedná o obnovu.Obnovou a modernizací stávajících zdravotnických přístrojů dosáhne žadatel zkvalitnění péče v rámci spolupracujících komplexních onkologických center nemocnice, tj. KOC Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí, v rozsahu daném 19. výzvou MZ ČR.

Projekt je zaměřen na zajištění úrovně standardu vybavenosti KOC pro dospělé. Přínosem realizace projektu bude zkvalitnění péče o nemocné s onkologickým onemocněním, a to zejména v oblasti diagnostiky nádorových chorob.

Šance pro váš rozvoj 
Tento projekt „Nemocnice Na Bulovce - KOC obnova přístrojů, reg. č. projektu CZ 1.06/3.2.01/19.09755“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

Fotodokumentace