Norské Fondy

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce prošla rozsáhlou rekonstrukcí

PRAHA – Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v uplynulých měsících prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Konkrétně její středová část, kde mimo jiné vznikl speciální operační sál. Náklady na stavební práce a technologické vybavení dosáhly v celkovém objemu částky zhruba 60 milionů korun. Větší část financí nemocnice získala ze strategických investic státu a také z tzv. Norských fondů. Norské fondy na tento projekt přispěly zhruba 15 miliony korun.
Touto rekonstrukcí se výrazně zvýší kvalita poskytované péče a také bezpečnost zdravotníků i pacientů. A to nejen při ambulantních výkonech, ale i při operacích pacientů s vysoce nakažlivými infekčními onemocněními. Půjde např. o operace HIV pozitivních osob i o porody HIV pozitivních žen, event. i žen s otevřenou tuberkulózou. Obecně o nemocné s jinými přenosnými nemocemi, kteří potřebují akutní operační zákrok. Rekonstrukce zahrnovala celkem 4 podlaží.

  • V 1.NP: Sterilizace – příjem nástrojů a jejich mytí, setování a manipulace, sklad sterilního materiálu a výdej. Zde jsou první stanice dvou malých nákladních výtahů, kdy jeden slouží pro svoz použitého náčiní a druhý pro dovoz čistého do operačních pater. Dále je zde šatna zaměstnanců vč. koupelny a denní místnost.
  • Ve 2.NP: Zákrokový sál se zázemím – filtr – přípravna, přípravna sterilního materiálu, šatna lékařů vč. koupelny, mytí lékařů před vstupem na sál a místnost pro zápis.
  • Ve 3.NP: Operační sál se zázemím, který je v podstatě totožný se zákrokovým, je však komplexně vybaven ke všem typům operací.
  • Ve 4.NP: Strojovna vzduchotechniky, chlazení, úpravna vody, záložní zdroje napětí, elektrokotel, vytápění s příslušenstvím. Kondenzační jednotky chlazení jsou osazeny na střeše lůžkové části kliniky.

ngVlastní vzduchotechnika se speciálními HEPA filtry zachycuje infekční původce a ven propustí pouze čistý vzduch. Všechny místnosti uvnitř operačních traktů jsou přetlakově odděleny (řízená dodávka čistého vzduchu a odsávání), čímž se zamezuje tomu, aby se infekce šířila do okolí. Odpadní vody jsou odváděny z paty objektu infekční kanalizací do ČOV k dočištění na běžnou úroveň.

Celý projekt dotovaný mimo jiné Norskými fondy byl dokončen ke dni 28. 2. 2011. „V současné chvíli běží zkušební provoz a čekáme na výsledek kolaudačního řízení a vydání souhlasu s užíváním. Kolaudace proběhne 24. března 2011,“ říká provozně-technický náměstek ředitelky Nemocnice Na Bulovce Ing. Milan Dvořák.

Na rekonstrukci středové části Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce by měly navázat rozsáhlejší práce v její západní části. Zamýšlených variant je více. Mimo jiné přístavba pavilonu pro 3. stupeň biologického rizika (BSL3) nebo rekonstrukce západní části s umístěním jednotky BSL3. Pak se pracoviště stane jednoznačně nejvýznamnějším a nejbezpečnějším infekčním pracovištěm v ČR. Zatím v nemocnici působí pracoviště BSL3 v provizorních podmínkách. „Jeho cílem je izolace a léčba nemocných s vysoce nebezpečnými nákazami nebo podezřením na ně a také ochrana obyvatel před těmito nákazami,“ říká primářka kliniky MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Jde o jediné takovéto pracoviště v celé ČR.

Informace o Klinice infekčních, parazitárních a tropických onemocnění Nemocnice Na Bulovce:

  • Tato klinika je největším a jednoznačně nejvýznamnějším zařízením tohoto druhu v České republice
  • Disponuje 156 lůžky a 14 lůžky JIP
  • Probíhají zde mimo jiné operace infekčně nemocných pacientů nebo porody u infekčně nemocných žen
  • V období od ledna do června roku 2010 např. 8 operačně vedených porodů HIV pozitivních žen a 91 dalších operací
  • Za loňský rok bylo na Infekční kliniku přijato 4610 pacientů, z toho na lůžka intenzivní péče 649 dětských i dospělých pacientů
  • Ambulantně bylo ošetřeno 37 404 pacientů

 

BSL3 (Biological Safety Level 3)

Jde o třetí nejvyšší stupeň biologického rizika. Centrum vysoce nebezpečných nákaz je připraveno na příjem pacientů s infekcemi jako je antrax, SARS a další. Tato onemocnění jsou schopna vyvolat těžký stav u člověka a zároveň představují významné riziko pro zdravotníky a společnost