Oddělení vzdělávání

 Základní informace

Oddělení vzdělávání zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve Fakultní nemocnici Bulovka ve vztahu k zaměstnancům FNB, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám. Zejména:

 • specializační vzdělávání lékařů, farmaceutů i nelékařských zdravotnických pracovníků
 • odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky – lékaři
 • odborné praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnických i nezdravotnických profesí
 • výzkumná šetřeni ve FNB
 • vzdělávací akce pro zaměstnance FNB i externí zájemce
 • proces akreditace specializačního vzdělávání, certifikovaných a kvalifikačních kurzů
 • dotační program rezidenčních míst
 • smluvní zajištění v oblasti vzdělávání
 • poradenskou a metodickou činnost

 

Akreditované obory FNB

POKYNY PRO ZÁJEMCE O SPECIALIZAČNÍ STÁŽ / ŠKOLENÍ

Specializační stáž / školení je možné realizovat na základě uzavření individuální smlouvy mezi zdravotnickým zařízením, případně lékařem / nelékařským zdravotnickým pracovníkem a Fakultní nemocnicí Bulovka. Specializační stáž / školení se řídí platným ceníkem FNB.

Nejméně 30 dní před zahájením specializační stáže/školení si zájemce domluví přesný termín na příslušné klinice/oddělení FNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky a oddělení).

Následně pí. Gabriele Vankové, Odd. vzdělávání FNB, tel. 266 08 2534,

e-mail: gabriela.vankova@bulovka.cz zašle (elektronicky nebo poštou), případně osobně doručí:

 

Lékař / Nelékařský zdravotnický pracovník

 

Platba zaměstnavatel:

 • Objednávka stážista – kompletně vyplněná, potvrzená a podepsaná od vysílajícího zařízení
 • Fotografie

Platba lékař/nelékařský zdravotnický pracovník:

 • Objednávka stážista – kompletně vyplněná a podepsaná
 • kopie maturitního vysvědčení/ vysokoškolského diplomu
 • kopie dokladu o uzavřeném úrazovém pojištění po dobu výkonu stáže
 • kopie dokladu o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci stáže, vč. škody způsobené na věcech poskytovatele, v rozsahu pojistného plnění v minimální výši 100.000,-Kč
 • Fotografie

 

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem vyřízení specializační stáže / školení a v souladu s GDPR.

Specializační stáž / školení je možné realizovat na základě oboustranně podepsané individuální smlouvy.

Formuláře:

 

 

Aprobační zkouška – praktická část 6 měsíců – lékaři

Praktickou část aprobační zkoušky je možné realizovat na základě Rozhodnutí MZ ČR, které lze zaslat na adresu gabriela.vankova@bulovka.cz

 • Zájemce o praxi následně kontaktuje přímo garanta praxe a s ním se domluví o její realizaci a přidělení lékaře pověřeného dohledem na celou dobu 6 měsíců.

 

 • Následně je nutno kontaktovat primáře daných oddělení CHIR, ARO,GPK,PED a INT vždy jeden měsíc na daném oddělení + jeden měsíc na jednom z těchto oddělení dle vlastního rozhodnutí. Kontakty jsou k dispozici na bulovka.cz

 

 • Je nutno aby zájemce o praxi zaslal e-mailem na vankova@bulovka.cz nebo osobně doručil na oddělení vzdělávání
 • Kopii rozhodnutí MZ ČR
 • Objednávku specializační stáže – aprobační zkoušky (která je k dispozici na stánkách FNB)
 • Kopii pasu
 • Fotku na jmenovku

 

Objednávku je nutno vyplnit a zaslat na každé dané oddělení zvlášť. Na základě objednávek, bude vystavena individuální smlouva.

Praxi lze absolvovat na základě oboustranně podepsané individuální smlouvy.

POKYNY PRO ZÁJEMCE O ODBORNOU PRAXI

Odbornou praxi ve Fakultní nemocnici Bulovka je možné realizovat na základě oboustranně podepsané objednávky odborné praxe (pokud je uzavřená rámcová smlouva mezi školou/univerzitou a FNB), případně individuální smlouvy.

Odborné praxe v rámci povinné výuky mediků a studentů zdravotnických oborů jsou realizována bezplatně. Praxe nad rámec povinné výuky, praxe studentů nezdravotnických oborů a zahraničních studentů se řídí platným ceníkem FNB.

Nejméně 30 dní před zahájením praxe si zájemce domluví přesný termín na příslušné klinice/oddělení FNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky a oddělení).

Následně na Oddělení vzdělávání zašlou případně osobně doručí kompletně vyplněnou a ze strany školy/univerzity potvrzenou:

 • Objednávku odborné praxe (v případě uzavřené rámcové smlouvy)

nebo

 • Individuální smlouvu (včetně povinných příloh)

Do smlouvy vyplnit:

Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2, 180 81 Praha 8, IČO: 00064211

zastoupena: (medici 3. – 6. ročník)  MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., NPLL – na základě pověření

                    (ostatní studenti)           Mgr. Soňa Mendlová, NOP – na základě pověření                       

             přesný termín, název kliniky/oddělení, školitele apod.

 

POKYNY PRO ZÁJEMCE O ŠETŘENÍ V RÁMCI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

STUDENTŮ VOŠ/VŠ/univerzit

 

Odborné šetření v rámci závěrečné práce je ve FNB považováno za odbornou praxi nad rámec povinné výuky a je možné ji realizovat na základě uzavřené individuální smlouvy mezi studentem a Fakultní nemocnicí Bulovka.

 

Odborná praxe nad rámec povinné výuky se řídí platným ceníkem FNB. Zaměstnanci FNB a studenti škol/univerzit, se kterými má FNB uzavřenou rámcovou smlouvu o poskytnutí odborné praxe v rámci povinné výuky provádí šetření bezplatně.

 

Nejméně 30 dní před zahájením praxe si zájemce domluví přesný termín na příslušné klinice/oddělení NNB (kontakty na www.bulovka.cz  odkaz Kliniky a oddělení).

 

Následně  na Odd. vzdělávání FNB zašle, případně osobně doručí:

 

 • Žádost o umožnění šetření v rámci závěrečné práce studentů VOŠ/VŠ/univerzit – kompletně vyplněná a podepsaná ze strany studenta
 • Objednávka odborné praxe student – kompletně vyplněná a podepsaná ze strany studenta
 • vzor dotazníku, vzorové otázky rozhovoru, osnovu kazuistiky apod.
 • potvrzení o studiu

 

Šetření v rámci závěrečné práce je možné realizovat na základě oboustranně podepsané individuální smlouvy.

____________________________________

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem vyřízení odborné praxe/žádosti o šetření v rámci závěrečné práce studenta a v souladu s GDPR.

 

Kontaktní osoba:

Petra Svatošova, tel. 266 08 2533, e-mail: petra.svatosova@bulovka.cz

 

Formuláře: – použít stávající / po schválení směrnice aktualizujeme

Kurz pro sanitáře

Fakultní nemocnice Bulovka pořádá akreditované kvalifikační kurzy pro sanitáře (dle osnov schválených MZ ČR).

Více informací o kurzu zde: AKK Sanitář

Podmínky pro přijetí:

 • ukončené základní vzdělání
 • plnoletost v době zahájení kurzu
 • dobrý zdravotní stav
 • předložení potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B
  (minimálně aplikace 1. očkovací dávky)

 

Kapacita kurzu: max. 25 osob
Plánované termíny: od 19.4.2021 do 19.5.2021
Místo konání: Vzdělávací centrum Fakultní nemocnice Bulovka
budova Tesko vedle pavilonu č. 10 – interní odd.
Průběh konání: Kurz je realizován denní formou studia.
Cena kurzu: 8.000,- Kč vč. DPH

 

Přihláška ke stažení ZDE.

Bližší informace:

Jitka Smetanová
Odd. vzdělávání
tel.: 266 082 534
Email: jitka.smetanova@bulovka.cz

Certifikovaný kurz – Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii

Fakultní nemocnici Bulovka byla od 1. 3. 2013 udělena akreditace k uskutečňování certifikovaného kurzu – Komplexní péče o vybrané invazivní vstupy v pediatrii a neonatologii.

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky naleznete zde.

Kurz je určen: pro všeobecnou sestru a porodní asistentku s odbornou způsobilostí všeobecné sestry, způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu, které pracují na pracovištích poskytujících zdravotnickou péči dětským pacientům
Kapacita kurzu: max. 15 účastníků
Cena kurzu: 3.800,- Kč vč. DPH
Délka studia: 1 týden (20 hod. teorie + 20 hod. praxe)
Kurz je realizován denní formou studia a je zakončen závěrečnou zkouškou.
Plánované termíny: 7.12.2020 – 11.12.2020
Kontaktní osoba: Jitka Smetanová
Odd. vzdělávání
tel.: 266 08 2534
e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz

 

Přihláška ke stažení zde.


Certifikovaný kurz – Radiologická fyzika v radioterapii

Fakultní nemocnici Bulovka byla od 9. 4. 2013 udělena akreditace k uskutečňování Radiologická fyzika v radioterapii.

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky naleznete zde.

Kurz je určen: radiologický fyzik
Kapacita kurzu: max. 10 účastníků
Cena kurzu: 54.450,- Kč vč. DPH
Způsob úhrady: bankovním převodem na č. účtu 5177551003/2700, variabilní symbol 100010, do poznámky nutno uvést příjmení účastníka
Termín: od 1.6.2015
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Nováková
vedoucí Radiofyzikálního odboru
tel.: 266 084 350
e-mail: pavla.novakova@bulovka.cz

 

Přihláška ke stažení zde.


Certifikovaný kurz – Péče o pacienty s implantovaným podkožním portem

Fakultní nemocnici Bulovka byla od 8.11.2016 udělena akreditace k uskutečňování certifikovaného kurzu – Péče o pacienty s implantovaným podkožním portem.

Rozhodnutí o udělení akreditace vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky naleznete zde.

Kurz je určen: určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologické asistenty a zdravotnické záchranáře způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu
Kapacita kurzu: 15 účastníků
Cena kurzu: 3.200,- Kč vč. DPH
Délka studia: 1 týden
Kurz je realizován denní formou studia je zakončen závěrečnou zkouškou.
Plánované termín: 9.11.2020 – 13.11.2020
Kontaktní osoba: Jitka Smetanová
Oddělení vzdělávání
tel.: 266 08 2534
e-mail: jitka.smetanova@bulovka.cz

Plán konferencí na rok 2021 se bude odvíjet dle aktuální epidemiologické situace.

Plán konferencí na rok 2020 naleznete zde.
Plán konferencí na rok 2019 naleznete zde.
Plán konferencí na rok 2018 naleznete zde.

Ceník ke stažení zde

Rezidenční místa pro rok 2021

V současné době není vypsáno žádné výběrové řízení na rezidenční místo ve FNB.

kde-nas-najdete