Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu

Jak žádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pořízení výpisů, opisů se podává na příslušné ambulanci nebo oddělení. Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace či žádost o pitevní protokol se podává u asistentky náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Pokud žadatel žádá o nahlédnutí, pořízení kopii, výpisů či opisů ze zdravotnické dokumentace, vyplní Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, opisů nebo kopii zdravotnické dokumentace (k dispozici zde). Při podání žádosti žadatel předloží doklad k ověření totožnosti a vztahu žadatele k pacientovi. Podaná žádost se zakládá do zdravotnické dokumentace.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka či pořizování výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné provést ihned. S ohledem na pracovní povinnosti zdravotnického personálu si žadatel při podání žádosti sjedná termín nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, které proběhne za přítomnosti pověřeného pracovníka FN Bulovka.

Pořízené výpisy, opisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace FN Bulovka vydá žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku placených služeb FN Bulovka. Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně FN Bulovka (u žádostí podaných poštou na základě poštovní dobírky).

Kdo může žádat:

 • Pacient nebo zákonný zástupce pacienta

  K ověření totožnosti je nutné předložit:

  Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce osobně  – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti  a předá ji zdravotnickému pracovníkovi. Pokud žádost podává opatrovník, ještě předloží originál či úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

  Pokud pacient nebo zákonný zástupce žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti doplní buď fotokopií průkazu totožnosti, nebo žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Pokud žádost podává opatrovník, je nutné kromě uvedeného ještě zaslat kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

 • Osoba určená pacientem

  Takovým žadatelem je osoba, kterou pacient ve zdravotnické dokumentaci výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k pořizování výpisů nebo kopií.

  K ověření totožnosti a oprávněnosti požadavku bude potřeba předložit:

  Pokud žádost podává osoba určená pacientem osobně  – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti  a předá ji zdravotnickému pracovníkovi. Pokud osoba určená pacientem žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti je třeba doplnit buď fotokopii průkazu totožnosti, nebo žádost opatřit úředně ověřeným podpisem žadatele.

 • Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta

  • Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. mohou osoby určené pacientem.
  • Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. může osoba blízká zemřelému pacientovi, tzn. příbuzný zemřelého v řadě přímé – manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner – který spolu se žádostí předloží FN Bulovka úřední doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list, registrace). Jiná osoba blízká zemřelému – přítel, soused atp. – spolu se žádostí ještě předloží čestné prohlášení o tom, že je osobou blízkou zemřelému. Podává-li žadatel žádost poštou, doplní žádost buď fotokopií svého průkazu totožnosti, nebo žádost opatří ověřeným podpisem a dále doloží fotokopii dokladu o vztahu k pacientovi (u jiných blízkých osob ještě žadatel doloží čestné prohlášení žadatele).
 • Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta, který vyslovil zákaz určité osobě blízké. Taková určitá osoba blízká může podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. avšak jen v případě, že současně se žádostí doloží FN Bulovka, že požadovaná informace je v zájmu ochrany zdraví žadatele nebo ochrany zdraví další osoby. Stejně postupuje žadatel, který přišel do styku s pacientem, a informace ze zdravotnické dokumentace pacienta jsou rozhodné pro ochranu zdraví žadatele.

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace (35 kB)
Žádost o pořízení fotokopií a výpisu ze zdravotnické dokumentace (37 kB)
Žádost o pitevní protokol (34 kB)
Ceník pro poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace (75 kB)

Vyplněné formuláře pro Žádost o pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace či Žádost o pitevní protokol zašlete na adresu:

Anna Knechtová
Fakultní nemocnice Bulovka
Právní oddělení
Budínova 67/2
180 81 Praha 8

nebo na e-mail: pravni@bulovka.cz

V případě pitevních protokolů ze zdravotních a soudních pitev se žádost podává na oddělení soudního lékařství FN Bulovka, které i provádí přímo vydání těchto pitevních protokolů oprávněným osobám či orgánům.

Stanislava Venhodová
Fakultní nemocnice Bulovka
Oddělení soudního lékařství
Budínova 67/8
180 81 Praha 8

nebo na e-mail: soudni.praha@volny.cz