Oddělení klinické psychologie

Oddělení klinické psychologie v Nemocnici Na Bulovce zajištuje:

I./Péči o hospitalizované pacienty na všech odděleních Nemocnice Na Bulovce
II./Ambulanci klinické psychologie: dětští i dospělí pacienti
– ambulance nemocnice funguje od 8:00 do 16:00 na základě objednání
– v případě naléhavé a neodkladné péče je potřeba kontaktovat Krizová centra (provoz non-stop, bez objednání)

Psychologické a psychoterapeutické služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, nemocnice má navázány smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Další průběžné a aktuální informace lze sledovat na: https://www.facebook.com/psychoterapieBulovka/

Psychologové Oddělení klinické psychologie NNB

A/ Dětští a dospívající pacienti

 • PhDr. Jiří Los, vedoucí Oddělení klinické psychologie

  Objednání dětských a dospívajících pacientů výhradně na tel.: 26608 2385 nebo e-mail: jiri.los@bulovka.cz

  + zajištění organizačních věcí oddělení: stáže

B/ Dospělí pacienti

 • PhDr. Richard Braun, Ph.D.

  Objednání dospělých pacientů: 266 08 2347 (záznamník), e-mail: richard.braun@bulovka.cz

  Poskytuje individuální, párovou i skupinovou psychodynamicky orientovanou psychoterapii. V rámci hospitalizací pracuje zejména s pacienty z AIDScentra a Infekční kliniky NNB. V rámci ambulance se zaměřuje na problematiku kvality života a sociální opory, problematiku HIV/AIDS. K cílovým skupinám patří zejména klienti v akutní osobní krizi.

 • Mgr. Lenka Procházková

  Poskytuje individuální a skupinovou psychoterapii (integrativní a gestalt psychoterapie), nácvik relaxačních technik, trénink kognitivnícíh dovedností. Jako psycholog pečuje o dlouhodobě hospitalizované pacienty na Interní klinice a Centru následné ošetřovatelské péče NNB, v rámci ambulance je zaměřena na léčbu dospělých pacientů neurotických, psychosomatických a lehčích osobnostních poruch. Rozšiřuje možnosti psychologické péče o hospitalizované pacienty (a případně i ambulantní) o podpůrnou psychoterapii asistovanou terapeutickým zvířetem.

 • Mgr. Marcela Braunová

  Kontakt pro objednání: 777 863 241, 26608 3489 nebo e-mail: marcela.braunova@bulovka.cz

  Poskytuje individuální psychoterapii, nácvik relaxačních technik a nabízí skupinová setkání osobního rozvoje. Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u hospitalizovaných v Centru následné péče, Neurologickém oddělení a na Interní klinice.

 • Martin Dlabal, PhD.

  Kontakt: 26608 3271

  Zajišťuje psychologické konsiliární vyšetření a podpůrnou psychoterapeutickou péči u lůžka již hospitalizovaných pacientů.V případě potřeby lze domluvit ambulantí psychologickou péči.

 • PhDr. Radka Kulhánková

  Kontakt: 26608 4206

  V psychoterapeutické a krizové intervence pro ambulantní i hospitalizované pacienty (Klinika radiční onkologie) se obvykle zaměřuje přímo na konkrétní příznaky a problémy, související s nemocí a její léčbou: redukce úzkosti a deprese, zmírnění pocitů izolace, bezmoci a beznaděje, otevřenější komunikaci s blízkými lidmi, posílení compliance a lepší spolupráce s lékařským týmem. Rozsah i délka se řídí pacientovými potřebami a jeho celkovým zdravotním stavem – krátkodobé (v rozsahu několika setkání v průběhu týdnů) slouží k překlenutí obtížného období v určité fázi nemoci, dlouhodobé (v trvání několika měsíců až let), nabízejí systematické, komplexní řešení osobní situace. Je rovněž možné pracovat s rodinnými příslušníky pacientů.

Ambulantní péče

Individuální systematická psychoterapie (dospělí):

 • PhDr. Richard Braun, PhD.:

  individuální psychoterapie a poradenství HIV/AIDS, psychodynamická psychoterapie individuální, krizová intervence,párová psychoterapie, párová psychoterapie sexuálních minorit, poradenství v rodičovství sexuálních menšin. Případně je možné přijmout i dospívající a adolescenty. Testování způsobilosti podle vyhlášky 60/2006 Sb. Ordinace v úterý a pátky.

  e-mail: richard.braun@bulovka.cz

 • Mgr. Lenka Procházková:

  individuální systematická psychoterapie pacientů s obtížemi neurotického a psychosomatického charakteru, příp. u pacientů s lehčími osobnostními poruchami.

 • Mgr. Marcela Braunová:

  Individuální psychoterapie a poradenství. Věnuje se pacientům s psychosomatickými či neurotickými obtížemi. Určeno například také pro pacienty v životní krizi, v dlouhodobě stresové situaci, se spánkovými obtížemi či se syndromem vyhoření.

  e-mail: marcela.braunova@bulovka.cz

Skupinová psychoterapie (dospělí):

 • Polouzavřená terapeutická skupina: 1x týdně, vhodná pro klienty s neurotickými obtížemi (depresivní a úzkostná symptomatologie, fobie,…), vztahovými problémy, klienty v dlouhodobé stresové situaci, klienti s potížemi se, kterými přichází do somatických ambulancí mají spíše psychosomatický charakter a jsou to alespoň částečně otevřeni to nahlédnout.

 • Otevřená podpůrná skupina zaměřená na nácvik relaxačních technik: 1x týdně

 • Uzavřená podpůrná skupina zaměřená na nácvik kognitivních dovedností: 1x týdně

Tyto uvedené aktivity vyžadují úvodní indikační rozhovor s jedním z psychologů, prosím kontaktujte PhDr. R. Brauna, PhD. nebo Mgr. M. Braunovou.

Psychologické a psychoterapeutické služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, nemocnice má navázány smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Další průběžné a aktuální informace lze sledovat na: https://www.facebook.com/psychoterapieBulovka/
Specifikem Oddělení klinické psychologie je psychoterapie asitovaná terapeutickým zvířetem, programy probíhají v rámci Canisterapeutického centra: https://www.facebook.com/CanisterapeutickeCentrum/

Ambulance dětské klinické psychologie:

 Lůžková péče

Individuální podpůrná psychoterapie u lůžka pacienta, krizová intervence.

 • Phdr.Jiří Los: péče o pacienty Dětského oddělení
 • PhDr.Richard Braun,PhD.: péče o pacienty AIDS centra NNB a Infekční kliniky
 • Mgr.Lenka Procházková: péče o pacienty Interní kliniky a Centra následné ošetřovatelské péče
 • Mgr. Marcela Braunová: péče o pacienty Centra následné péče, Interní kliniky, Neurologického oddělení a psychologická konziliární vyšetření na dalších odděleních dle potřeby
 • PhDr.Radka Kulhánková: péče o onkologické pacienty
 • Martin Dlabal,PhD.: psychologická konsiliární vyšetření a podpůrná psychoterapeutické péče na dalších odděleních

Oddělení klinické psychologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

Areál Nemocnice na Bulovce