Poradny

Hrudní poradna

Návštěvní hodiny:

ÚT 8.30–10.30
PÁ 8.30–10.30
Primář MUDr. Pavel Horák, MUDr. Jan Doležal

ST 13.00–14.00
doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.

Objednání:

Hrudní chirurgie má v rámci FN Bulovka dlouholetou tradici. V současné době se zvyšuje počet ošetřených pacientů i provedených operací, zavádějí se nové metody v operační léčbě (IRE*, SITS**). V rámci speciální ambulance pro hrudní chirurgii a onkochirurgii indikujeme pacienty k operačním výkonům, provádíme kontroly po operacích a dispenzární péči.

Na chirurgické klinice provádíme všechny typy hrudních chirurgických výkonů včetně výkonů miniinvazivních a chirurgie jícnu.
Ošetření akutních stavů provádíme 24 hod. denně, ošetření traumat probíhá ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Bulovka. Termín přijetí k operaci a rozsah předoperačního ošetření stanoví indikující lékař buď v rámci vyšetření v naší speciální ambulanci či v rámci konzilia na pracovištích FN Bulovka.

Seznam požadovaných vyšetření:
vhodný skiagram hrudníku, případně CT a další zobrazovací metody, spirometrie, vyjádření pneumologa k případné operaci, endoskopie.

Vědecká, výzkumná a další odborná činnost: V rámci pracoviště probíhá výuka mediků 1. LF UK.

*IRE je speciální metoda k ošetření inoperabilních nádorů.
**SITS je mini-invazivní operační metoda z jednoho vstupu do pohrudniční dutiny.

Cévní chirurgie

Návštěvní hodiny:

PO 9.00–12.00
MUDr. Tomáš Vašina, MUDr. Vendulka Brabcová

Objednání:

 • V ordinační době +420 26608 2249
 • Pro objednání do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře.

 

Ambulance slouží pro pacienty s problémy tepen a žil. Prováděny jsou výkony periferní cévní chirurgie v celém spektru a to ve spolupráci se specializovanými angiologickými ambulancemi interních oddělení a rentgenologickým pracovištěm, které v indikovaných případech provádí angioplastické výkony.
Spektrum cévní chirurgie na klinice zahrnuje výkony na tepnách, odstupujících z oblouku aorty, především zásobujících mozek a výkony na tepnách horních a dolních končetin.
 

Dále jsou prováděny rekonstrukce po úrazech tepen. Vedle tepenných výkonů provádíme operace na žilách dolních končetin, operace na velkých žilách a operace na cévách v souvislosti s nádorovým onemocněním. Ve spolupráci s dialyzačním střediskem provádíme konstrukci zkratů pro dialyzační přístup.

Mamologická poradna

Návštěvní hodiny:

ÚT 11.00–13.45
PÁ 12.00–13.00 (pouze akutní případy)
MUDr. Daniela Engelová

Objednání:

 • V ordinační době +420 26608 2699, +420 26608 2740
 • Do poradny není potřeba objednání.

Mamologie se zabývá chirurgickou léčbou onemocnění prsní žlázy. Poradna pro onemocnění prsu již tradičně několik desetiletí spolupracuje s onkologickým týmem, nyní v rámci komplexního onkologického centra. Pacientkám poskytujeme možnost rychlé kompletní diagnostiky tj. klinického vyšetření, sonografického, mamografického, dále vyšetření magnetickou rezonancí s možnosti odběru vzorku prsní tkáně a jeho histologického vyšetření.

Z chirurgických výkonů provádíme radikální i prs šetřící operace s možností šetřícího výkonu v podpaží pomocí detekce „strážné uzliny“.

Součástí naší činnosti je i úzká spolupráce s oddělením plastické chirurgie, pro možnost případného rekonstrukčního výkonu hrazeného pojišťovnou a s onkologickým centrem, kde je pacientkám následně poskytována pooperační radioterapie či další cílená onkologická léčba.

Zajišťujeme rovněž možnost terapie a rehabilitace na speciálním lymfodrenážním pracovišti při dermatologické klinice. Objednací doby k operačnímu výkonu se pohybují do 14 dnů od prvního vyšetření v naší poradně

Kolorektální chirurgie

Návštěvní hodiny:

ÚT 9.00–12.00
MUDr. Petr Bartoška

Objednání:

 • V ordinační době +420 26608 2249
 • Pro objednání do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře.

Chirurgická infarmakologická léčba nemocných s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou.
Na chirurgické klinice zajišťujeme komplexní léčbu nemocných s idiopatickými střevními záněty včetně biologické léčby (Remicade, Humira). Chirurgická léčba je zajištěna v plném rozsahu včetně speciálních operací jako je odstranění celého tlustého střeva s vytvořením náhradního konečníku – tzv. proktokolektomie s ileo-pouch-anální anastomózou v případě ulcerózní kolitidy či střevo šetřící operace u Crohnovy nemoci. Kombinaci chirurgické a konzervativní léčby využíváme při péči o nemocné s perianální píštělovitou formou Crohnovy nemoci.
Pooperačně jsou nemocní sledováni a léčeni konzervativně včetně nutriční péče.
K plánované konzultaci doporučujeme přinést celou kompletní dokumentaci (výsledky endoskopického vyšetření, rentgenologická vyšetření nejlépe přímo na CD, zprávu o předchozí medikaci).

 • Chirurgická léčba pacientů s FAP – Familiární adenomatózní polypózou
  Zajišťujeme konzultace a indikace k operaci u nemocných s výše uvedenou diagnózou. Pro většinu nemocných je řešením operace s odstraněním celého tlustého střeva a vytvořením náhradního konečníku – tzv. proktokolektomie s ileo-pouch-anální anastomózou IPAA, umožňující život bez střevního vývodu.
 • Chirurgická léčba řitních píštělí
  U pacientů provádíme většinu chirurgických výkonu v oblasti konečníku (odstranění hemoroidů, chirurgická léčba střevních píštělí a prasklin). Specializujeme na onemocnění konečníku doprovázející Crohnovu chorobu.
 • Kolorektální onkochirurgie
  Provádíme operace pro kolorektální karcinom včetně chirurgické léčby pokročilých stádií, které vyžadují velké operace jako je odstranění pánevních orgánů (exenterace pánve).
 • Péče o stomiky
  V rámci poradny provádíme konzultace a terapii komplikací u pacientů se střevním vývodem (stomií). Stoma sestra je k dispozici každý ČT a PÁ (v akutním případě denně) 8–12 hodin, po předchozím tel. objednání na tel. čísle 266 082 698.
 • „FAST TRACK“ – Moderní přístup k pooperační rekonvalescenci.

Tento postup uplatňujeme u nemocných, které čeká břišní operace. Jde o soubor opatření, snižujících operační stres, pooperační komplikace a délku hospitalizace, který vychází z postupů medicíny založené na důkazech (EBM). Kolemoperační období je pro nemocné mnohem příjemnější, než u klasického postupu:
Nemocní v den před operací nehladoví, ale přijímají potravu, večer pijí speciální sacharidový protistresový koktejl, který popíjejí ještě ráno 2 hodiny před operací.
Střevní příprava projímadly není ve většině případů nutná.
Velký důraz je kladen na pooperační léčbu bolesti. Ideální je zavedení epidurálního katétru (prostor kolem páteře) anesteziologem před operací. Dobré zvládnuté bolesti umožní nemocnému chůzi a pobyt mimo lůžko již v den operace.
Dalším principem je časný příjem potravy ústy, takže již v den operace mohou nemocní přijímat kašovitou dietu dle tolerance.

Proktologie

Návštěvní hodiny:

ST 8.40–14.00
MUDr. Petr Šlauf, MUDr. Filip Fröhlich

Objednání:

 • V ordinační době +420 26608 2249
 • Pro objednání do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře.

Proktologie, kolorektální chirurgie se zabývá inkontinencí stolice, poruchy pánevního dna, řitní píštěle. Diagnostika a léčba (chirurgická i konzervativní) inkontinence stolice a ostatních poruch pánevního dna (prolapsy konečníku, rektokély, enterokély, poruchy evakuace rekta atd.)

V rámci diagnostiky se provádí: anorektální manometrie, endoanální a endorektální ultrasonografie. V rámci nemocnice se dále provádí: defekografie, CT a NMR pánevního dna. V rámci konzervativní léčby mírného stupně inkontinence stolice i léčby poruchy evakuace konečníku je možné provádět speciální cvičení tzv. biofeedback.
Výsledky chirurgické rekonstrukce análních svěračů pro inkontinenci stolice mají úspěšnost 89 % (viz Rozhl. Chir., 2008, roč. 87,č. 8, s. 426 – 431). Provádíme Permanentní stimulace sakrálního nervu – novou metodu léčby inkontinence stolice zavedenou chirurgickou klinikou FNB jako první v ČR v roce 2010. Dosavadní výsledky ukazují 93% úspěšnost! Chirurgické řešení komplikovaných anorektálních a rektovaginálních píštělí.

Chirurgie žaludku, jater, žlučových cest a pankreatu

Návštěvní hodiny:

ČT 11.00–14.00
MUDr. Jozef Varga

Objednání:

 • V ordinační době +420 26608 2249
 • Pro objednání do poradny je nutné mít doporučení od praktického lékaře.

Zajišťujeme chirurgickou léčbu benigních i maligních onemocnění.
V rámci speciální ambulance indikujeme pacienty k operačním výkonům, provádíme kontroly po operacích a dispenzární péči.
Provádíme předoperační gastroskopické vyšetření, po operaci pak pravidelné gastroskopické vyšetření v rámci dispenzarizace.
Úzce spolupracujeme s gastroenterologickým pracovištěm FNB, dále onkologickým pracovištěm v rámci předoperačního onkochirurgického semináře.
K plánované konzultaci doporučujeme přinést celou kompletní dokumentaci (výsledky endoskopického vyšetření, rentgenologická vyšetření nejlépe přímo na CD).
Nově indikujeme pacienty s primárně inoperabilním nádorem v indikovaných případech k ošetření metodou IRE pomocí Nano Knife (bližší podrobnosti viz oddíl hrudní chirurgie).

Kýlní poradna

Návštěvní hodiny:

ST 7.00–8.00
MUDr. Zdeněk Janeček

ČT 9.00–11.00 
MUDr. Veronika Nevídalová

PÁ 9.00–12.00
MUDr. Josef Marx

Objednání:

 • V ordinační době +420 26608 2749 (pro ST), +420 26608 2249 (pro ČT a PÁ)
 • Do poradny je potřeba se objednat.

Operace kýl ve FNB mají už dlouholetou tradici. Důsledné sledování pacientů v kýlní poradně nám umožňuje snížení pooperačních recidiv, možnost řešení i komplikovanějších nálezů. Operační postupy při řešení kýl jsou v souladu s nejnovějšími závěry Evropské Herniologické Společnosti (EHS) z roku 2009.

Které kýly a jak operujeme:

 • Tříselné a stehenní kýly – klasická plastika bez síťky, se síťkou (dle velikosti defektu) laparoskopická plastika (TAPP)
 • Kýly pupeční (umbilikální), břišní stěny (ventrální) a v jizvě po předchozích břišních operacích (laparotomii) – klasická plastika bez síťky (převážně drobné pupeční kýly) – klasická plastika se síťkou (většina ostatních kýl)
 • Brániční kýly – laparoskopická plastika bráničního defektu + fundoplikace

Objednací doby k operačnímu výkonu se pohybují do 14 dnů od prvního vyšetření v naší poradně.

Co dále nabízíme:

 • konzultace – posouzení zdravotního stavu lokálního nálezu, posouzení nejvhodnějšího řešení
 • předpis kýlních pasů – výběr vhodného pasu na míru
 • pravidelné sledování – pooperační sledování po dobu 2 let + hodnocení klinického stavu

Operace vzácných nádorů a jejich rozšíření po dutině břišní

Návštěvní hodiny:

ST 10.00–14.00
prof. MUDr. František Antoš, CSc.

Objednání:

 • V ordinační době +420 26608 2429
 • Do poradny je potřeba se objednat.

Na klinice se touto problematikou zabýváme t jako jediné pracoviště v ČR. Kombinovaná operace se zároveň prováděnou hypertermickou chemoterapií je ve světě zlatým standardem léčení vzácný nádorů (pseudomyxom a mezotheliom pobřišnice), ale uplatňuje se i u diseminovaných nádorů střevních či gynekologických.

Hemikorporektomie

 • Jde o chirurgické oddělení dolní poloviny těla ve velmi vzácných případech jinak neřešitelné chronické sepse (otravy krve) způsobené rozsáhlým zánětem měkkých tkání a kostěnného skeletu pánve. Tuto vzácnou operaci na klinice provádíme jako jediné pracoviště v ČR a pravděpodobně i v Evropě.

Experimentální léčba nádorů – IRE

IRE/NanoKnife Nová unikátní operace nádorů v elektrickém poli. V srpnu 2011 byla provedena ve FN Bulovka první operace rakoviny plic tímto způsobem. Chirurgická klinika 1. LF UK a FNB je jedním z mála pracovišť na světě, kde byla IRE úspěšně použita v humánní medicíně a prvním pracovištěm v ČR, které metodu použilo k léčbě plicní rakoviny. Pomocí IRE je možné ošetřit nádory plic, slinivky a jater max. do velikosti 5 cm.

Pro více informací o léčbě:

doc. MUDr. Jan Fanta DrSc., email: jan.fanta@bulovka.cz