Lékaři – výběrová řízení na rezidenční místa pro rok 2021

PROGRAM Č. 2

(dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů) 

Pediatrie – 1 rezidenční místo

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami do 30. 7. 2021 do 14.00 hod. včetně, přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. 

Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „Výběrové řízení na rezidenční místo 2021 - lékařské obory - Pediatrie“.

Místo podání přihlášky:

Fakultní nemocnice Bulovka, Oddělení vzdělávání, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Způsob doručení: poštou nebo osobně na Oddělení vzdělávání - budova č. 10 – INTERNA, 5.patro „B“, pondělí – čtvrtek od 7.00–15.00 hod., v pátek do 14.00.

Seznam dokladů: 

 • přihláška (zde)
 • osobní dotazník + fotografie + motivační dopis (zde)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců 
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel/ka získal/a
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti (diplom VŠ)
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe (na druhé straně dotazníku)

Při nesplnění požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zák. č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolán lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a v případě předložení neúplné přihlášky a dokladů, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Termín a místo výběrového řízení budou uchazečům oznámeny dopisem.

Kritéria pro hodnocení uchazeče: 

 • splnění podmínek pro podání žádosti k výběrovému řízení
 • osobní předpoklady uchazeče
 • motivace uchazeče (prokazuje se motivačním dopisem v osobním dotazníku)
 • Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 5 bodů.