Praxe

Pokyny pro zájemce o odbornou praxi

Odbornou praxi ve Fakultní nemocnici Bulovka je možné realizovat na základě oboustranně podepsané objednávky odborné praxe (pokud je uzavřená rámcová smlouva mezi školou/univerzitou a FNB), případně individuální smlouvy.

Odborné praxe v rámci povinné výuky mediků a studentů zdravotnických oborů jsou realizována bezplatně. Praxe nad rámec povinné výuky, praxe studentů nezdravotnických oborů a zahraničních studentů se řídí platným ceníkem FNB.

Nejméně 30 dní před zahájením praxe si zájemce domluví přesný termín na příslušné klinice/oddělení FNB (kontakty na www.bulovka.cz odkaz Kliniky a oddělení).

Následně na Oddělení vzdělávání zašlou případně osobně doručí kompletně vyplněnou a ze strany školy/univerzity potvrzenou:

 • Objednávku odborné praxe (v případě uzavřené rámcové smlouvy)

nebo

 • Individuální smlouvu (včetně povinných příloh)

Do smlouvy vyplnit:

 • Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2, 180 81 Praha 8, IČO: 00064211
  • zastoupena:
  • (medici 3.–6. ročník)  MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., NLPP – na základě pověření
  • (ostatní studenti)        Mgr. Soňa Mendlová, NOP – na základě pověření                       
 • přesný termín, název kliniky/oddělení, školitele apod.

 

POKYNY PRO ZÁJEMCE O ŠETŘENÍ V RÁMCI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

STUDENTŮ VOŠ/VŠ/univerzit

 

Odborné šetření v rámci závěrečné práce je ve FNB považováno za odbornou praxi nad rámec povinné výuky a je možné ji realizovat na základě uzavřené individuální smlouvy mezi studentem a Fakultní nemocnicí Bulovka.

Odborná praxe nad rámec povinné výuky se řídí platným ceníkem FNB. Zaměstnanci FNB a studenti škol/univerzit, se kterými má FNB uzavřenou rámcovou smlouvu o poskytnutí odborné praxe v rámci povinné výuky provádí šetření bezplatně.

Nejméně 30 dní před zahájením praxe si zájemce domluví přesný termín na příslušné klinice/oddělení NNB (kontakty na www.bulovka.cz  odkaz Kliniky a oddělení).

Následně  na Odd. vzdělávání FNB zašle, případně osobně doručí:

 

 • Žádost o umožnění šetření v rámci závěrečné práce studentů VOŠ/VŠ/univerzit – kompletně vyplněná a podepsaná ze strany studenta
 • Objednávka odborné praxe student – kompletně vyplněná a podepsaná ze strany studenta
 • vzor dotazníku, vzorové otázky rozhovoru, osnovu kazuistiky apod.
 • potvrzení o studiu

 

Šetření v rámci závěrečné práce je možné realizovat na základě oboustranně podepsané individuální smlouvy.

____________________________________

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze za účelem vyřízení odborné praxe/žádosti o šetření v rámci závěrečné práce studenta a v souladu s GDPR.

Kontaktní osoba:

Petra Svatošova, tel. 266 08 2533, e-mail: petra.svatosova@bulovka.cz

Formuláře: – použít stávající / po schválení směrnice aktualizujeme