Oddělení ekonomických analýz

Oddělení ekonomických analýz je tvořeno vedoucím oddělení a jednotlivými referenty a je přímo podřízen Ekonomickému náměstkovi.

Náplň Oddělení ekonomických analýz spočívá zejména v těchto činnostech:

a. Plánování a rozpočtování: 
-  Zpracování finančního a produkčního plánu nemocnice, zdravotních i nezdravotních provozů, všech nákladových a výnosových položek, všech nákladových středisek.
-  Stanovuje a dále spravuje limity klinik pro jednotlivé sklady a položky podléhající omezení ročním limitem (např. Léky, SZM, MTZ atd.). Změny v limitech během roční správy provádí na základě odsouhlasení ekonomickým náměstkem.

b. Reporting: 
- Vůči vedení nemocnice a jednotlivým provozům nemocnice (hospodaření NNB, plnění produkčních a finančních plánů).
-  Zpracování ekonomických výkazů pro zřizovatele a třetí strany.

c. Controlling: 
-  Kontroluje kvalitu a správnosti účtování dle struktury účetní věty, využívání analytických účtů a nákladových středisek a navrhuje případné úpravy.

d. Ekonomické analýzy: 
-  Provádí analýzy ekonomických dat a ve spolupráci s oddělením zdravotních pojišťoven i analýzy výnosů a nákladů za zdravotní péči.
-  Spolupracuje s oddělením zdravotních pojišťoven na modelaci úhrad a tvorbě predikcí, případně dalších ukazatelů.
-  Podílí se na kalkulaci současných či nových produktů a služeb NNB.
-  Zpracovává kalkulace návratnosti investic (pro potřeby Investiční komise nemocnice či jiné)
-  Provádí plánování a modelaci výnosů za zdravotní služby.

Oddělení ekonomických analýz odpovídá za:
- Zpracování výše uvedené agendy.
- Číselníky: analytické účty, nákladová střediska
-  Reprezentování FNB v komunikaci s ÚZIS na projektu DRG Restart, případně na obdobných projektech).
- Kalkulací výkonů pro samoplátce a průzkum trhu a srovnávání cen s konkurencí,
- Správa ceníku FNB a jeho aktualizace na internetových stránkách a pracovištích FNB,
- aktualizace směrnic a metodických pokynů.

Oddělení ekonomických analýz je oprávněno:
- Požadovat od všech organizačních jednotek dodržování stanovených finančních plánů a v případě jejich překročení požadovat písemné zdůvodnění příslušného vedoucího zaměstnance.