Evropské fondy

FNB - Rozvoj a modernizace vybavení laboratoří

Realizace projektu: 2022 - 2023

Stručný obsah projektu: FN Bulovka v roce 2022 zahájila realizaci projektu „FNB - Rozvoj a modernizace vybavení laboratoří“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017512. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 102. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU.

Cíl projektu: pořízení vybavení za účelem posílení odolnosti poskytovatele zdravotní péče a zajištění dostatečné kapacity centrálních laboratoří FNB. 

Soupis pořízeného vybavení ZDE.

 

Obnova vybavení pracovišť s péčí o onkologické pacienty (2021-2023)

Název projektu: FNB - Obnova vybavení pracovišť s péčí o onkologické pacienty

Realizace projektu: 2021 – 2023

Stručný obsah projektu: FN Bulovka v roce 2021 zahájila realizaci projektu „FNB - Obnova vybavení pracovišť s péčí o onkologické pacienty“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016663. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 99. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU.

Cílem projektu je obnova a zkvalitnění komplexní diagnostické a léčebné péče v Komplexním onkologickém centru FNB. Tohoto cíle bude dosaženo obnovou a modernizací přístrojového vybavení v intencích standardů vybavenosti pro specializovaná centra:

 • Endoskopické vybavení - Dezinfektor (2 end.), (1 ks)
 • Endoskopické vybavení - Sušící skříň (16 end.), (1 ks)
 • Endoskopická věž - gastroskopie, (1 ks)
 • Endoskopická věž - ERCP, (1 ks)
 • Sono na mamografii, (1 ks)
 • Diagnostické CT na ONKO, (1 ks)
 • Tlaková stříkačka na kontrast (mamografie), (1 ks)
 • Klasický LU, (1 ks)

Rozvoj a modernizace KIPTN (2021-2023)

Název projektu: FNB – Rozvoj a modernizace KIPTN

Realizace projektu: 2021 – 2023

Stručný obsah projektu:

FN Bulovka v roce 2021 zahájila realizaci projektu „FNB – Rozvoj a modernizace KIPTN“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016677. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 100. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU.

Cílem projektu je obnova a rozvoj přístrojového vybavení za účelem posílení odolnosti poskytovatele zdravotní péče a zajištění dostatečné kapacity infektologického pracoviště FNB. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na zefektivnění, zkvalitnění a hlavně dostupnost zdravotní péče poskytované pacientům nejen ze spádové oblasti zdravotnického zařízení ale i z celé České republiky, a to s využitím nejmodernějších technologií:

 • Analyzátor automatický mikrobiologický nebo bakteriologický, (1 ks)
 • Centrální monitoring JIP, (1 ks)
 • Centrální monitoring Intermed, (1 ks)
 • Přístroj pro hemoeliminační metody kontinuální, (1 ks)
 • Defibrilátory s monitorem (resuscitační vozík), (4 ks)
 • Endoskopické vybavení pro flexibilní endoskopii, (1 ks)
 • Dezinfektor endoskopů, (1 ks)
 • Anesteziologický přístroj, (1 ks)
 • Vybavení izolačních boxů - Biobox na trubkové konstrukci, (3 ks)
 • Fibrobronchoskop, (2 ks)
 • Komunikační systémy sestra – pacient, (1 ks)
 • Operační stůl s příslušenstvím, (1 ks)
 • Myčky podložních mís, (3 ks)
 • Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence, (1 ks)
 • Mobilní RTG přístroj, (1 ks)
 • Sterilizátory, (1 ks)
 • Myčky nástrojů, (1 ks)
 • C-rameno, (1 ks)

Rozvoj a modernizace vybavení chirurgických a diagnostických oborů (2021-2023)

Název projektu: FNB - rozvoj a modernizace vybavení chirurgických a diagnostických oborů

Realizace projektu: 2021 – 2023

Stručný obsah projektu: FN Bulovka v roce 2021 zahájila realizaci projektu „FNB - rozvoj a modernizace vybavení chirurgických a diagnostických oborů“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016326. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl podpořen v rámci 98. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU.

Cílem projektu je obnova a rozvoj přístrojového vybavení za účelem posílení odolnosti poskytovatele zdravotní péče a zajištění dostatečné kapacity nemocnice. V rámci aktivit projektu bude pořízeno přístrojové vybavení, které podpoří obory a pracoviště Fakultní nemocnice Bulovka definované ve výzvě č. 98 IROP:  

 • Anestezilogický přístroj střední třídy (7 ks)
 • Anestezilogický přístroj vyšší třídy (7 ks)
 • Operační mikroskop na kliniku ortopedie (1 ks)
 • Centrální monotirovací systém na ARO (1 ks)
 • O-arm na ortopedické operčaní sály (1 ks)
 • C-rameno střední třídy (1 ks)
 • C-rameno vyšší třídy (2 ks)
 • Mobilní RTG (5 ks)
 • Skiagrafie na pavilon chirurgie (1 ks)
 • Skiagrafie na pavilon interny (1 ks)
 • Skiagrafie skiaskopie na pavilon ortopedie (1 ks)
 • Angiografie kombinovaná s CT (1 ks)

Integrace a konsolidace ICT podpory zdravotnických procesů (2017-2023)

Název projektu: Integrace a konsolidace ICT podpory zdravotnických procesů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006545

Realizace projektu: 7/2017 – 10/2023

Stručný popis projektu: Hlavním cílem projektu je implementovat nástroje pro konsolidaci kmenu dat, které budou předmětem bezpečné výměny dat mezi Fakultní nemocnicí Bulovka a dalšími poskytovateli zdravotní péče, jehož součástí bude i vybudování portálu pro poskytování informací o zdravotní péči pacientům prostřednictvím webového portálu a využití konsolidovaných dat pacientů. Důvodem realizace projektu je tedy elektronizace sběru zdravotnické dokumentace – od elektronizace obrazových dat jako součásti zdravotnické dokumentace až po možnost sdílení (exportu) vybraných dat z hlavního záznamu pacienta, resp. zdravotnické dokumentace pacienta.

V rámci projektu bude pořízeno a pro účely Fakultní nemocnice Bulovka implementováno nové dlouhodobé důvěryhodné úložiště (DDÚ), dojde k centrální elektronizaci zdravotnické dokumentace (EZD) a vytvoření integrační vrstvy (integrace IS Fakultní nemocnice Bulovka založené na Enterprise Service Bus – ESB, Master Patient Indexu – MPI, Centrálního registru zdravotní dokumentace, standardizovaných datových rozhraní dle platných zdravotnických standardů eHealth pro účely sdílení dat s dalšími poskytovateli zdravotní péče a poskytování informací pacientům, vytvořit nástroj (rozhraní) pro budoucí napojení regionálních či národního systému bezpečné výměny dat a zajistit propojení a vzájemné sdílení dat obsažených / vedených v interních IS Fakultní nemocnice Bulovka).

Projekt jako takový přispěje k rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti informačních systémů v ICT prostředí nemocnice; ke zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů; k zavedení elektronizace procesů a ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Zároveň bude zajištěna celoplošná dostupnost datových sad a vybraných zdravotních údajů o pacientech.

Realizací projektu bude odstraněna heterogenita jednotlivých pacientských dat a absence možnosti sdílet daná data všemi subjekty podílejících se na mechanismu diagnostiky, léčby a vykazování zdravotní péče populace ČR.

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti (2021-2022)

Název projektu: Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

Program podpory je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517).

Název pilotního ověření: Dobrovolnická činnost v Nemocnici Na Bulovce 

Realizace pilotního ověření: 1. 4. 2021 - 30. 9. 2022

Cíle pilotního ověření: Cílem pilotu je podpora dobrovolnictví a je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, který je financován z prostředků Evropské unie a Státního rozpočtu ČR.

Stručný obsah projektu/pilotního ověření: Součástí pilotního testování je odzkoušení návrhu aktualizace metodického doporučení pro realizaci dobrovolnického programu ve zdravotních službách.

 

Obnova a modernizace přístrojového vybavení pro onkogynekolgii (2018-2019)

Projekt: Obnova a modernizace přístrojového vybavení pro onkogynekolgii 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005471

Realizace projektu: 1/2018 – 12/2019

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřený na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii při Nemocnici Na Bulovce, na zlepšení podmínek pro zajišťování péče o pacientky. Jedná se o nutnou obměnu vybavení, jež je na hranici své životnosti, a pořízení nového moderního vybavení, které přispěje k zachování standardu kvality a bezpečnosti zdravotnické péče.

V rámci projektu bylo pořízeno níže uvedené vybavení v celkové hodnotě 55 380 330,45 Kč vč. DPH, z toho příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Státního rozpočtu ČR činil 48 834 375,39 Kč

Vybavení diagnostického komplementu ZDE.

KOC obnova přístrojů (2015)

Název projektu: Nemocnice Na Bulovce – KOC obnova přístrojů

Realizace projektu: 1. 5. - 31. 12. 2015

Cíl projektu: Projekt realizovaný Fakultní nemocnicí Bulovka je zaměřen na zkvalitnění péče o nemocné s onkologickým onemocněním, a to zejména v oblasti diagnostiky nádorových chorob.

Cílem projektu je zásadní zkvalitnění péče ve Fakultní nemocnici Bulovka o nemocné s onkologickými onemocněními ze spádové oblasti čítající více než 1 milión obyvatel.

Cílem projektu je zásadní zkvalitnění péče o nemocné s onkologickými onemocněními z Prahy, Středočeského kraje a celé České republiky.
Globální cíl naplňuje cíle IOP a požadavky na standardy technického a přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra daný 19. výzvou Ministerstva zdravotnictví ČR a koncepcí onkologické péče v ČR. NNB v rámci projektu obnoví a zmodernizuje zastaralé přístrojové vybavení Radiologické kliniky a obnoví zdravotnické přístroje nutné pro zvýšení standardu kvality poskytované péče.
Základními prioritami jsou:

 • zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče v oblasti diagnostiky modernizací a obnovou přístrojové kapacity – obnovou přístroje skiagrafického a skiaskopického RTG, skiaskopického RTG (s přímou digitalizací) a multidetektorového CT.

Popis projektu: V rámci projektu „Fakultní nemocnice Bulovka – KOC obnova přístrojů “ byly pořízeny přístroje v celkové hodnotě 42 227 185,00 Kč . Evropská unie poskytla dotaci ve výši 18 183 448,11 Kč prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbývající část uhradila nemocnice z vlastních prostředků

Fakultní nemocnice Bulovka se v rámci KOC poskytuje biologickou terapii pacientům s nádory prsu, ledvin, střev,pankreatu z Prahy a dále ze středočeského kraje. Fakultní nemocnice Bulovka v rámci předkládaného projektu chce obnovit a zmodernizovat zastaralé přístrojové vybavení Radiologické kliniky nutné pro udržení a zejména zvýšení standardu kvality poskytované péče. Základními prioritami jsou:

 • zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnické péče v oblasti diagnostiky modernizací a obnovou přístrojové kapacity – obnovou multidetektorového CT přístroje, skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny a skiagrafického RTG přístroje.
 • touto obměnou se výrazně sníží radiační zátěže pacientů při vyšetřeních a zvýší se interpretační přesností nálezů, a to díky nejmodernějším snímkovacím technikám. Zároveň dojde k plné digitalizaci provozu radiodiagnostické kliniky.

Obnova diagnostických přístrojů je nesmírně důležitá nejen pro primární diagnostiku, ale i pro sledování úspěšnosti léčby. Tento faktor přispívá u onkologicky nemocných k optimalizaci léčby efektivním využíváním léčebných prostředků v závislosti na vývoji onemocnění. Investice do projektu Fakultní nemocnice Bulovka je podložena jednak nárůstem četnosti onkologických onemocnění a tedy stoupající poptávce po diagnostice a léčbě těchto onemocnění v rámci celé ČR. Fakultní nemocnice Bulovka je nedílnou součástí koncepce onkologické péče v ČR.

Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí (dále jen CSOP) je komplexní a integrované pracoviště s celostátní působností.

Předmětem projektu je pořízení multidetektorového CT (1ks) , Skiaskopického a skiagrafického RTG (1ks) a Skiagrafického RTG s přímou digitalizací (1ks). V rámci projektu se jedná o obnovu.Obnovou a modernizací stávajících zdravotnických přístrojů dosáhne žadatel zkvalitnění péče v rámci spolupracujících komplexních onkologických center nemocnice, tj. KOC Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí, v rozsahu daném 19. výzvou MZ ČR.

Projekt je zaměřen na zajištění úrovně standardu vybavenosti KOC pro dospělé. Přínosem realizace projektu bude zkvalitnění péče o nemocné s onkologickým onemocněním, a to zejména v oblasti diagnostiky nádorových chorob.

Šance pro váš rozvoj

Tento projekt „Nemocnice Na Bulovce - KOC obnova přístrojů, reg. č. projektu CZ 1.06/3.2.01/19.09755“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.