Etická komise

Etická komise (EK) zasedá pravidelně jednou měsíčně, podle potřeby i v jiných termínech (grantové projekty a projekty IGA MZ ČR). Na zasedání se projednávají nové lékové studie. 

Garanti vypracují posudek na klinická hodnocení lékových studií. Hlasováním vyjadřují svá stanoviska ke grantovým projektům, dodatkům ke studiím již řešeným, jsou oznamovány závažné nežádoucí účinky, hlavně ty, které byly zjištěny v nemocnici.

Dokumentace k žádosti o zahájení lékové studie v nemocnici je doručena sekretářce EK, PhDr. Boženě Zachovalové, která ji zaeviduje v knize došlé pošty. 

Máme jednoho externího spolupracovníka EK, a to p. Vladimíra Ondrise, který posuzuje informovaný souhlas ke studiím týkajícím se AIDS/HIV pozitivních pacientů. Souhlasné stanovisko je přijímáno hlasováním nadpoloviční většiny přítomných.

EK je registrována v USA (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS) Federalwide Assurance (FWA) for the Protection of Human Subjects for International (Non-U.S.) Institutions) od 4.8.2005. Průběžně připravujeme i aktualizaci údajů naší registrace. EK pracuje v souladu se zásadami ICH GCP (International Conference for Harmonization of Good Clinical Practice – E6) – správná klinická praxe.

 

Seznam členů EK FNB v roce 2024

Doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D. 
Doc. MUDr. Jan Fanta, CSc. 
MUDr. Alexandra Fajtová
Prim. MUDr. Peter Koliba, MHA 
MUDr. Radovan Kubeš
Prim. MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA
MUDr. Martin Pešta
MUDr. Jan Tesařík
PharmDr. Jana Gregorová
MUDr. Petra Holečková, Ph.D. MBA
PhDr. Irena Hušinová
Julie Městková            
PhDr. Božena Zachovalová

 

Termíny zasedání EK FNB 

Etická komise Fakultní nemocnice Bulovka v nové podobě funguje od 1.8. 1998. Členy EK jmenuje a odvolává ředitel nemocnice.

Sekretářka EK připravuje podklady pro fakturaci pro finanční účtárnu, kde jsou uvedeny tyto údaje:

  • Hlavní řešitel studie z FN Bulovka
  • Adresa farmaceutické firmy
  • IČO
  • DIČ
  • u zahraniční firmy, kde se neúčtuje DPH, uvádí se číslo VAT

 

Kontakty

MUDr. Ferdinand Třebický – předseda EK, e mail: ferdinand.trebicky@bulovka.cz
PhDr. Božena Zachovalová – sekretářka a členka EK: e-mail: bozena.zachovalova@bulovka.cz Fax/Tel. 266 08 2717

 

Další informace