Ústav radiační onkologie

Ústav radiační onkologie (ÚRO) Fakultní nemocnice Bulovka a 1. lékařské fakulty UK je největším pracovištěm Komplexního onkologického centra Praha. Zabývá se nechirurgickou léčbou solidních nádorů dospělých - radioterapií, systémovou léčbou (chemoterapií, hormonální léčbou, cílenou biologickou léčbou, imunoterapií), podpůrnou a paliativní léčbou a dispenzární péčí o onkologické pacienty. 

ÚRO pacientům nabízí nejmodernější léčebné postupy aplikované v souladu s úrovní poznání medicíny založené na důkazech. Léčba se opírá o systém léčebných protokolů, které jsou pravidelně aktualizovány a mezioborovou spolupráci v rámci multidisciplinárních odborných týmů. Pracoviště je akreditováno v oboru radiační a klinická onkologie.

Kromě komplexní onkologické léčby Ústav radiační onkologie

 • řeší mamární problematiku v celé šíři s důrazem na nádory prsu; provádí jednodenní diagnostiku mamárních lézí (klinické vyšetření, mamografie, sonografie prsů, stereobiopsie, magnetická rezonance), dispenzarizuje rizikové pacientky a provádí konzultační činnost mamárních lézí.
 • provádí superkonziliární konzultační činnost pro všechny typy solidních nádorů.
 • přebírá k léčbě pacienty, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou být léčeni v jiných zařízeních (např. při nedostatečném nebo nefungujícím technickém zázemí).
 • ve spolupráci s chirurgickou klinikou FN Bulovka zajišťuje provádění hypertermických cytostatických laváží břišní a hrudní dutiny (HIPEC, HIT-HOC).
 • spolupracuje s radiodiagnostickým oddělením v provádění intervenčních metod typu RFA (radiofrekvenční ablace) či TACE (transarteriální chemoembolizace).
 • v diagnostice a léčbě spolupracuje s ostatními odděleními FN Bulovka včetně velmi úzké odborné spolupráce s oddělením klinické farmacie.
 • zabývá se testováním nových léků a léčebných postupů v rámci Oddělení klinických studií ÚRO.
 • dispenzarizuje pacienty po ukončené onkologické léčbě.
 • školí pracovníky na všech úrovních (pregraduální a postgraduální výuka lékařů, fyziků, radiologických asistentů).
 • je územním pracovištěm Národního onkologického registru (NOR).
 • spolupracuje s pacientskými organizacemi, především s Ligou proti rakovině, jejíž sídlo je v areálu ÚRO.

 

Léčba je vedena multidisciplinárními odbornými týmy podle jednotlivých diagnostických skupin za účasti specialistů z chirurgických a diagnostických oborů. Pro všechny typy nádorů jsou vypracovány léčebné protokoly, které jsou koncipovány na základě dat medicíny založené na důkazech a vlastních klinických zkušeností. Léčebné výsledky jsou pravidelně zpracovávány a srovnávány s výsledky z vyspělých zemí a jsou publikovány v našich i zahraničních odborných časopisech. Dlouhodobé výsledky léčby pacientů ÚRO jsou srovnatelné s výsledky z vyspělých zemí Evropy a USA.

 

 • Ambulantní oddělení je umístěno v pavilonu 6 a zahrnuje 13 ambulancí a moderní stacionář k aplikaci systémové protinádorové léčby. 
 • Nemocniční oddělení má kapacitu 60 lůžek na třech lůžkových stanicích, které jsou umístěny v pavilonu 6 (1., 2. a 3. patro). 
 • Radioterapeutické oddělení, které plánuje a provádí léčbu teleradioterapií (zevním ozařováním) a brachyradioterapií (vnitřním ozařováním), je umístěno v pavilonu 16.