Nelékaři – rezidenční místa pro rok 2021 – II. kolo

v oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 

(1 rezidenční místo)

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami: 

do 30. 7. 2021 do 14.00 včetně; přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo podaní přihlášky:

Fakultní nemocnice Bulovka, Oddělení vzdělávání, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Způsob doručení: poštou nebo osobně na Oddělení vzdělávání - budova č. 40 – vedle INTERNY č. 10, pondělí – čtvrtek od 7.00 – 15.00 hod., v pátek do 14.00 hod.

Seznam dokladů: 

 • přihláška (zde)
 • osobní dotazník + fotografie (zde)
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel/ka získal/a
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepřekládá zaměstnanec FNB)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nepřekládá zaměstnanec FNB)
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání, případně i pozvánku na zahájení specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe (na druhé straně dotazníku)

Při nesplnění požadavků na odbornou způsobilost stanovenou zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění a v případě předložení neúplné přihlášky a dokladů, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

Kritéria pro hodnocení uchazeče: 

 • splnění podmínek pro podání žádosti k výběrovému řízení
 • osobní předpoklady uchazeče
 • motivace uchazeče (prokazuje se motivačním dopisem v osobním dotazníku)

Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 5 bodů.