Informační povinnost obětem trestných činů

Podle nového zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů má nemocnice novou povinnost, a to poskytovat oběti (fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví a dále také příbuznému oběti, které byla trestným činem způsoben smrt, kterým je příbuzný oběti v řadě přímé, sourozenec, a dále osvojenec, manžel, registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou) informace.

Tuto povinnost má nemocnice tehdy, pokud je první kontaktním místem, které poskytuje oběti zdravotní péči po spáchání trestného činu, a to i bez žádosti oběti.

Pro splnění uvedené povinnosti zdravotnický pracovník předá oběti Seznamy pracovišť akreditovaných pro bezplatnou pomoc obětem. V současné době je k dispozici Seznam pracovišť Mediační a probační služby zřízené při soudech ČR.

O předání seznamu akreditovaných pracovišť oběti je nutno vždy učinit záznam do zdravotnické dokumentace.