Obecná informace o zpracování osobních údajů ve FNB

Dnem 25. května 2018 nabyla účinnost nová právní úprava ochrany osobních údajů, která se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „FNB“) jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách důsledně dbá na ochranu osobních údajů pacientů, zaměstnanců a třetích osob. FNB již v minulosti důsledně zajišťovala povinnosti správce osobních údajů v souladu s tehdy  platným  Zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. (zrušen s účinností od 24. 4. 2019 a nahrazen zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., který je prováděcím zákonem k Nařízení GDPR.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, je Fakultní nemocnice Bulovka, se sídlem Budínova 67/2,  PSČ 180 81, Praha 8 - Libeň, IČO: 000 64 211 (dále též jen „správce“).

 

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právní rámec zpracování osobních údajů subjektu údajů vycházející ze seznamu uvedeného v Nařízení a ve FNB je v současné době zpracování prováděno na základě:

 • souhlasu se zpracováním osobních údajů, který udělil subjekt údajů (jeho zákonný zástupce, atd.),
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (správce je poskytovatelem zdravotních služeb),
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zpracování kamerových záznamů).

 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je především  poskytování zdravotních služeb a služeb s tím souvisejících. 

Dominantními účely zpracování osobních údajů jsou:

 • poskytování zdravotní péče a zdravotních služeb,
 • pracovněprávní vztah nebo žádosti o zařazení do výběrového řízení,
 • klinické studie, vědeckovýzkumná činnost apod.,
 • proces dodání služby nebo zboží obsahující osobní údaje,
 • školení, vzdělávání, stáže,
 • smluvní vztahy obsahující osobní údaje,
 • zajištění  bezpečnosti zaměstnanců, pacientů,  třetích  stran,
 • navazující služby a činnosti obsahující osobní údaje.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy za vysokého technického, organizačního a personálního zabezpečení v souladu s legislativními požadavky. Osobní údaje zpracovávané ve FNB nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a interními předpisy FNB, v souladu s vyhláškou o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou uchovávány v souladu s časovým omezením obsaženým v souhlasu.

Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 14 dnů.

 

Zabezpečení údajů

 • Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, v souladu s doporučeními  NÚKIB.
 • Údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v řádně uzamčených  skříních a místnostech, k nimž mají přístup pouze oprávněné osoby.
 • Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány na zabezpečeném serveru FNB, přičemž přístup k nim je umožněn pouze oprávněným osobám v souladu s právními předpisy a je chráněn přísnými a pravidelně aktualizovanými hesly. Přístupy k záznamům  obsahujícím  osobní údaje jsou logovány.

 

Práva subjektů údajů

 • právo požadovat omezení zpracování (v rozsahu, v němž nám zpracování nepřikazuje právní předpis);
 • právo na opravu  či doplnění;
 • právo vznést námitku;
 • právo na  přenositelnost osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo odvolat  souhlas  se zpracováním osobních údajů – právo na  výmaz  (právo být „zapomenut“);
 • právo  subjektu údajů  nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

 

Kontakt

Pokud budete mít k tomuto zpracování jakékoliv otázky nebo připomínky, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů FNB, a to prostřednictvím e-mailu na adrese: dpo@bulovka.cz

 

Dozorový orgán pro ochranu osobních údajů v  ČR

V ČR  byl zřízen vrcholový orgán pro  dohled nad  zpracováním osobních  údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 70837627, 

tel: 420 234 665 111, www.uoou.cz