Práva a povinnosti pacientů

Práva pacientů

1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon [1] jinak.

2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo:

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,

b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytování zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud zákon nebo právní předpisy nestanoví jinak,

c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo zabezpečovací detence,

d) být seznámen s domácím řádem daného zdravotnického pracoviště FN Bulovka,

e) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,

f) znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,

g) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,

h) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

4. Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:

a) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,

b) na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou s omezenou svéprávností tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí,

c) na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,
(Přítomnost shora uvedených osob musí být v souladu s právními předpisy a domácím řádem zdravotnického pracoviště FN Bulovka. Přítomnost těchto osob nesmí narušit poskytování zdravotních služeb a je možná pouze v případech, umožňuje-li to vybavení FN Bulovka.)

d) přijímat návštěvy v FN Bulovka, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s domácím řádem zdravotnického pracoviště FN Bulovka a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud právní předpisy nestanoví jinak,
(Pacient má právo přijímat návštěvy denně ve stanovenou dobu, nebo mimo ni, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav a provoz zdravotnického pracoviště FN Bulovka a neodporuje-li to nařízením nutným z hlediska hygienicko – epidemiologického režimu nebo narušujícím poskytování zdravotních služeb.
Při nepříznivé epidemiologické situaci může být rozhodnutím ředitele FN Bulovka návštěvní doba omezena nebo mohou být návštěvy zcela zrušeny).

e) přijímat v FN Bulovka duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v ČR nebo od osob pověřených výkonem duchovní činnosti v souladu s domácím řádem zdravotnického pracoviště NNB a způsobem, která neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li právní předpis jinak.

5. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou (použije se rovněž, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny).

6. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodicí pes nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v FN Bulovka, a to způsobem stanoveným domácím řádem zdravotnického pracoviště FN Bulovka tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li právní předpis jinak.

7. Pacient má právo být informován o zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Pacient nebo osoba jím určená může klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

8. Pacient má možnost vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být informace podána, jsou-li splněny zákonné podmínky. To neplatí v případě, kdy pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob.

9. Pacient má právo odmítnout vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nebo svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat, jsou-li splněny zákonné podmínky.

10. Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace
a) pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si její výpisy nebo kopie, a to v přítomnosti zaměstnance pověřeného FN Bulovka, přičemž nesmí být rušeno poskytování zdravotních služeb. Pro pořízení výpisu nebo kopie stanoví zákon lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti,

b) pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, a zda si mohou pořizovat výpisy nebo kopie těchto dokumentů,

c) pacient může při přijetí do péče (nebo kdykoliv poté) vyslovit zákaz podávání informací o jeho zdravotním stavu kterékoliv osobě,

d) určení osob nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu může pacient kdykoliv odvolat,

e) pacient má právo určit, v jakém rozsahu mají být informace o jeho zdravotním stavu poskytnuty jím určeným osobám a dále má právo sdělit, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu poskytovány (např. ústně, písemně apod.).

11. Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.

12. Pacient může zakázat přítomnost osob připravujících se na výkon zdravotnického povolání, které se mohou na poskytování zdravotních služeb podílet. Pacient má zároveň možnost zakázat nahlížení těchto osob do zdravotnické dokumentace o něm vedené.

13. Dříve vyslovené přání
a) pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání),

b) pacient může rovněž učinit dříve vyslovené přání při přijetí do péče FN Bulovka nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných FN Bulovka.

14. Pacient může podat stížnost proti postupu FN Bulovka při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Povinnosti pacientů

1. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:
a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,

b) řídit se domácím řádem daného zdravotnického pracoviště FN Bulovka,

c) uhradit FN Bulovka cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,

d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,

e) zdržet se během hospitalizace v FN Bulovka bez souhlasu ošetřujícího lékaře užívání vlastních léků. Veškeré vlastní léky je pacient povinen předat ošetřujícímu personálu FN Bulovka,

f) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,

g) na žádost zdravotnického pracovníka nebo jiného zaměstnance FN Bulovka prokázat svou totožnost občanským průkazem; jestliže pacient odmítne prokázání totožnosti, může FN Bulovka odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.

2. Zákaz kouření
a) kouření je v FN Bulovka zakázáno s výjimkou vyhrazených prostor pro kouření,

b) kouření pacienta může být navíc hodnoceno jako nedodržení navrženého individuálního léčebného postupu. Neuposlechnutí výzvy k okamžitému dodržení zákazu kouření může být v takovém případě důvodem k ukončení hospitalizace.

3. Zákaz vnášení zbraní a střeliva
Pacient má zakázáno do celého areálu FN Bulovka vnášet jakékoliv chladné zbraně, střelní zbraně a střelivo, a to bez ohledu na skutečnost, že je jejich oprávněným držitelem. V případě porušení tohoto zákazu, z důvodu zajištění ochrany osob a majetku FN Bulovka, budou zbraně a střelivo za součinnosti Policie ČR a pacienta vyneseny z areálu FN Bulovka.

[1] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů