Pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

 

Jak žádat o pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace

Žádost o  vyhledání, pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace se podává na právní oddělení.

Žadatel vyplní Žádost o  pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (k dispozici zde). Při podání žádosti žadatel předloží doklad k ověření totožnosti a vztahu žadatele k pacientovi. Podaná žádost se zakládá do zdravotnické dokumentace.

Pořízené výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace Fakultní nemocnice Bulovka vydá žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku hrazených služeb Fakultní nemocnice Bulovka. Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně Fakultní nemocnice Bulovka (u žádostí podaných poštou na základě poštovní dobírky).

Pokud má pacient či jiná oprávněná osoba zájem o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, je toto možné přímo na klinice/oddělení v přítomnosti pověřeného zaměstnance. Z provozních důvodů s ohledem na pracovní povinnosti personálu je třeba si termín nahlédnutí předem dohodnout. Při nahlížení do zdravotnické dokumentace je možné pořizovat fotografie částí zdravotnické dokumentace na vlastní fotoaparát nebo mobilní telefon. Před nahlédnutím žadatel vyplní na místě žádost, která se zakládá do zdravotnické dokumentace.

 

Kdo může žádat o pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace (okruh osob oprávněných k nahlížení je stejný):

  • Pacient nebo zákonný zástupce pacienta

K ověření totožnosti je nutné předložit:

Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce osobně  – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti  a předá ji na právní oddělení. Pokud žádost podává opatrovník, ještě předloží originál či úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

Pokud pacient nebo zákonný zástupce žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti opatří úředně ověřeným podpisem. Pokud žádost podává opatrovník, je nutné kromě uvedeného ještě zaslat kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

  • Osoba určená pacientem

Takovým žadatelem je osoba, kterou pacient ve zdravotnické dokumentaci výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k pořizování výpisů nebo kopií.

K ověření totožnosti a oprávněnosti požadavku bude potřeba předložit:

Pokud žádost podává osoba určená pacientem osobně  – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti  a předá ji na právní oddělení. Pokud osoba určená pacientem žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti je třeba doplnit úředně ověřeným podpisem žadatele.

  • Výpisy a kopie zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta
    • Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. mohou osoby určené pacientem.
    • Podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. může osoba blízká zemřelému pacientovi, tzn. příbuzný zemřelého v řadě přímé – manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner – který spolu se žádostí předloží Fakultní nemocnice Bulovka úřední doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list, registrace). Jiná osoba blízká zemřelému – přítel, soused atp. – spolu se žádostí ještě předloží čestné prohlášení o tom, že je osobou blízkou zemřelému. Podává-li žadatel žádost poštou, doplní žádost úředně ověřeným podpisem a dále doloží fotokopii dokladu o vztahu k pacientovi (u jiných blízkých osob ještě žadatel doloží čestné prohlášení žadatele).
  • Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta, který vyslovil zákaz určité osobě blízké. Taková určitá osoba blízká může podat žádost způsobem uvedeným v bodu 1. avšak jen v případě, že současně se žádostí doloží Fakultní nemocnice Bulovka, že požadovaná informace je v zájmu ochrany zdraví žadatele nebo ochrany zdraví další osoby. Stejně postupuje žadatel, který přišel do styku s pacientem, a informace ze zdravotnické dokumentace pacienta jsou rozhodné pro ochranu zdraví žadatele.

 

Žádost o pořízení fotokopií a výpisu ze zdravotnické dokumentace 
Žádost o pitevní protokol 
Ceník pro poskytování údajů ze zdravotnické dokumentace 

 

Vyplněné formuláře pro Žádost o pořízení kopií a výpisů ze zdravotnické dokumentace či Žádost o pitevní protokol zašlete na adresu:

Fakultní nemocnice Bulovka
Právní oddělení
Budínova 67/2
180 81 Praha 8

Tel.: +420 26608 2239 nebo na e-mail: pravni@bulovka.cz

V případě pitevních protokolů ze zdravotních a soudních pitev se žádost podává na Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Bulovka, které i provádí přímo vydání těchto pitevních protokolů oprávněným osobám či orgánům.

Stanislava Venhodová
Fakultní nemocnice Bulovka
Ústav soudního lékařství
Budínova 67/8
180 81 Praha 8

Tel.: +420 26608 3434 nebo na e-mail: soudni@bulovka.cz