Ambulance

Všeobecná gynekologická ambulance

Umístnění: 2. patro
Kontakt: +420 26608 3250

Ordinační hodiny:
PO-ČT: 7.00–15.00, pohotovost 15.007.00.
PÁ: 7.0014.00, pohotovost 14.00–7.00.

Všeobecná gynekologická ambulance poskytuje v nepřetržitém provozu péči o akutní gynekologické pacientky a těhotné do 23. týdne těhotenství. Přijímáme pacientky k plánované i neodkladné hospitalizaci. Provádíme konziliární vyšetření pro registrující gynekology a lékaře jiných odborností. Plánujeme a objednáváme hospitalizace a malé gynekologické operace. Provádíme farmakologická i chirurgická ukončení těhotenství. Pokud jsou splněna zdravotní kritéria, nabízíme řešení mimoděložního těhotenství aplikací metotrexátu. Všeobecná ambulance neposkytuje běžnou preventivní a gynekologicko-porodnickou péči spadající do kompetencí registrujících gynekologů. Vyšetření na všeobecné ambulanci probíhají bez objednání.

K příjmu k „velké“ gynekologické operaci se dostavte den před plánovanou operací mezi 10.0011.00. S sebou si vezměte předoperační vyšetření a související zdravotnickou dokumentaci, pravidelně užívané léky, injekce na ředění krve (pokud jste dostaly předem recept na jejich vyzvednut v lékárně), hygienické potřeby.

K příjmu k „malé“ gynekologické operaci (kyretáž, hysteroskopie, přerušení těhotenství, konizace apod. ) se dostavte nalačno v den výkonu mezi 7.00 a 7.30. S sebou si vezměte předoperační vyšetření, související zdravotnickou dokumentaci, pravidelně užívané léky, hygienické potřeby. V případě nekomplikovaného výkonu budete týž den propuštěna. Pokud jde o výkon v celkové anestezii nebo analgosedaci, je třeba, aby vás při propuštění někdo vyzvedl.


Specializované ambulance

Indikační ambulance k onkogynekologickým operacím / onkogynekologické péči

Umístění: Všeobecná ambulance, 2. patro
Kontakt: +420 26608 3250
Ordinační hodiny: ÚT 09.00–15.00 bez objednání
Lékaři: prof. MUDr. Michal Zikán, MUDr. Olga Dubová

GPK poskytuje široké spektrum onkogynekologické péče. Provádíme jak běžné onkogynekologické výkony, tak výkony nejobtížnější, vyžadující pokročilou erudici a zkušenost s onkochirurgií. Spolupracujeme s odborníky z ostatních oborů, např. s urology a chirurgy. Pacientkám vyžadujícím neoadjuvantní nebo následnou léčbu po onkogynekologických operacích zajišťujeme návaznou péči ve spolupráci s Onkologickým oddělením a Ústavem radiační onkologie.

Naší předností jsou krátké čekací doby na vyšetření a naplánování léčby. Během vstupního vyšetření provádíme zároveň expertní onkogynekologické ultrazvukové vyšetření, v případě potřeby i tru-cut biopsie.

Indikační ambulance k laparoskopickým a ostatním ″velkým″ gynekologickým operacím

Umístění: Všeobecná ambulance, 2. patro
Kontakt: po objednání na +420 26608 3250
Ordinační hodiny: ST 10.00–15.00
Lékaři: MUDr. Peter Koliba, MHA

GPK nabízí širokou škálu gynekologických operací se změřením na minimálně invazivní techniky. V rámci indikační poradny s vámi zkonzultujeme navrhovanou operaci i alternativní možnosti. Na větší gynekologické operace máme krátké čekací doby; okolo tří týdnů. Kromě běžných operací operujeme i nálezy vyžadující pokročilou erudici a zkušenosti, např. těžké formy endometriózy, laparoskopické lymfadenektomie apod. Zaměřujeme se i na transsexuální pacienty podstupující chirurgickou přeměnu pohlaví z ženy na muže. U těchto pacientů provádíme kromě odstranění dělohy a vaječníků v některých případech zároveň i odstranění prsů.

Urogynekologické výkony a operace v dětské gynekologii konzultujeme a plánujeme v rámci odborných ambulancí – viz Urogynekologická ambulance a ambulance dětské gynekologie.

Onkogynekologické výkony v rámci indikační poradny v úterý – viz Indikační ambulance k onkogynekologickým operacím a onkogynekologické péči.

Urogynekologická ambulance

Umístění: 1. patro
Kontakt a objednání k návštěvě: +420 26608 3294 (PO–ČT dopoledne)
Lékaři: MUDr. Petr Hubka, prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. Ph.D., MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D., MUDr. Jiří Chaloupecký, MBA

Urogynekologické pracoviště je jedním z předních center české urogynekologie; náš tým je řešitelem řady grantových projektů, které umožnily rozšíření nejmodernějších postupů do české praxe.
Nabízíme kompletní diagnostiku a léčbu inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů. Pracoviště poskytuje rovněž superkonziliární činnost v oboru urogynekologie.
Operace provádíme jak laparoskopicky, tak pomocí vaginálního přístupu včetně použití implantátů.
Naše pracoviště má bohaté zkušenosti s operacemi v lokální anestezii, z čehož profitují zejména starší a interně nemocné pacientky.
Doporučujeme mít s sebou k prvnímu vyšetření v naší ambulanci výsledek kultivace moči, M CH+S a poslední cytologie (platí pro pacientky s dělohou).

Ambulance dětské gynekologie

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3293, ÚT a PÁ dopoledne po předchozím objednání na lince +420 26608 3250
Lékaři: MUDr. Helena Neumannová, IFEPAG; MUDr. Eva Homolková, IFEPAG; MUDr. Martina Pojarová; MUDr. Peter Koliba, MHA

V ambulanci poskytujeme péči děvčatům od narození až do období zahájení sexuálního života. Zabýváme se problematikou zánětů zevních a vnitřních rodidel, vývojových vad, poruch puberty, ošetřujeme poranění. V případě vážnějších stavů vyžadujících hospitalizaci spolupracujeme s dětským oddělením, které se nachází ve stejné budově. Provádíme i forenzní vyšetření pro policii.

Pracoviště dětské gynekologie má akreditaci MZ ČR 1. stupně pro výuku a vzdělávání v tomto oboru. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Dětská gynekologie.

Ambulance pro léčbu endometriózy a endokrinologická ambulance

Umístnění: 2. patro, všeobecná ambulance
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3250, ST 10.00–15.00 (indikační ambulance, operační léčba)
Lékař: MUDr. Peter Koliba, MHA

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3289, +420 26608 3250, PÁ 8.00–12.00 (dispenzarizace, konzervativní léčba)
Lékařka: MUDr. Jana Racková

V ambulanci poskytujeme komplexní péči pacientkám s endometriózou. V diagnostice využíváme zobrazení pomocí expertního ultrazvukového vyšetření zkušenými lékaři, v indikovaných případech doplňujeme vyšetření magnetickou rezonancí.

Pokud je nutná chirurgická léčba, operujeme technikami minimálně invazivní chirurgie s důrazem na maximální zachování plodnosti. Při závažném nálezu hluboké infiltrující endometriózy postihující trávicí nebo močový systém je k dispozici spolupráce s dalšími chirurgickými obory (chirurgie, urologie). Mezioborově spolupracujeme s centrem pro léčbu bolesti a naše pacientky mají v případě zájmu příležitost účastnit se klinických studií nabízejících nové metody léčby endometriózy. Při léčbě neplodnosti spolupracujeme s ověřenými centry asistované reprodukce. Pacientkám po operaci doporučujeme lázeňskou péči (balneoterapii).

V ambulanci se dále věnujeme řešení poruch menstruačního cyklu a endokrinologických poruch spojených se sníženou (ovariální selhání) nebo zvýšenou (hyperandrogenní stavy, hyperprolaktinemie apod.) produkcí některých hormonů. Nabízíme konzultace ohledně výběru vhodné formy antikoncepce a plánování rodičovství.

Dále se specializujeme na řešení klimakterických obtíží spojených s nástupem menopauzy (i u pacientek s předčasnou menopauzou po onkologické terapii).

Ambulance pro senologii

Umístnění: 2. patro, všeobecná ambulance
Kontakt a ordinační hodiny: ST 16.30–18.00 pouze po předchozím objednání na telefonu +420 26608 3230 nebo +420 26608 3284 (POČT 10.00–14.00)
Lékař: MUDr. Karel Rauš

Ambulance se zabývá kompletní diagnostikou a terapií benigních i maligních onemocnění prsu. Spolupracujeme s Chirurgickou klinikou, Klinikou plastické chirurgie, Radiodiagnostickou klinikou, Ústavem radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka, Medicomem Praha a.s.a dalšími odbornými pracovišti. Senologický tým pracuje v rozšířeném složení: radiodiagnostik, gynekolog, patolog, klinický onkolog, plastický chirurg, radioterapeut. Nedílnou součástí péče je poradenství ohledně kvality života po komplexní léčbě karcinomu prsu.

Centrum onkologické prevence

Umístnění: 1. patro, vpravo od hlavního vchodu
Kontakt a ordinační hodiny: +420 266 083 289, ÚT a ČT 9.00–15.00, objednání +420 26608 3284, +420 26608 3230 (PO–PÁ 10.00–14.00)
Lékař: MUDr. Vladimír Študent, MUDr. Olga Dubová, MUDr. Borek Sehnal, PhD.

Centrum onkologické prevence (COP) je specializovaná ambulance zabývající se primární a sekundární prevencí gynekologických nádorových onemocnění. Vyšetřujeme a léčíme přednádorové stavy ženského pohlavního ústrojí a provádíme pravidelné kontroly po onkogynekologické léčbě. Součástí vyšetření je i expertní kolposkopie, což znamená vyšetření děložního hrdla, pochvy nebo zevního genitálu expertem – držitelem certifikátu pro expertní kolposkopii. Po domluvě je zde možnost cytologického odběru do tekutého média (Liquid Base Cytology, LBC) a zpracování preparátu metodou ThinPrep, která výrazně zvyšuje kvalitu a přesnost výsledku. Cena tohoto vyšetření je 500 Kč, platit lze i kartou.
Ambulance COP pracuje v rámci tzv. Onkogynekologického centra (statut přidělený Ministerstvem zdravotnictví), které je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) při Fakultní nemocnici Bulovka. Díky tomu úzce spolupracujeme s dalšími diagnostickými a terapeutickými obory.

Klinická genetika

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3293, PÁ 8.00 – 10.00
Lékař: MUDr. Šípek

  • Spolupracujeme s genetickým oddělením Thomayerovy nemocnice Krč

Ultrazvuk

Umístnění: 3. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3250, PO–PÁ 8.00–14.00.
Lékaři: MUDr. Jan Matěcha, Ph.D.; MUDr. Peter Koliba, MHA; MUDr. Martina Mojhová; MUDr. Eva Homolková, IFEPAG; MUDr. Martin Dvořák

Ultrazvukové pracoviště je umístěno ve 3. podlaží kliniky, kromě vyšetřovací místnosti jsou jeho součástí čekárna, WC a 2 samostatné kabinky. Všechny místnosti jsou od sebe odděleny, takže intimita a soukromí pacientek je samozřejmostí.

UZ pracoviště je vybaveno nejmodernějším přístrojem Voluson E8 Expert s možností vyšetřovat všemi způsoby jak v porodnictví, tak v gynekologii, v módu 3D i 4D.

Náplní pracoviště jsou screeningová vyšetření v těhotenství, diagnostika odchylek ve vývoji, růstu a stavu plodu u fyziologických a rizikových těhotenství, vývojových vad plodu v graviditě, diagnostika možných příčin neplodnosti, při diagnostice příčin a v hodnocení pánevního dna u pacientek s inkontinencí, při léčbě endometriózy, při diagnostice a léčení nádorových onemocnění rodidel, dělohy a vaječníků, při upřesnění operační strategie a při následných pooperačních kontrolách.

Klientky se hlásí na gynekologické ambulanci ve 2. patře kliniky.

  • Prvotrimestrální screening těhotných provádíme včetně odběrů biochemických markerů v krvi ve spolupráci s certifikovanou laboratoří PREVEDIG každé pondělí a středu od 7.00–10.00 hod. – po telefonickém objednání na tel: +420 26608 3250 (13.00–15.00).  Odběry krve provádíme při velikosti těhotenství 11+0 až 11+5.
  • Při odběru krve vás objednáme na UZ ve 12.–13. týdnu. Cena UZ vyšetření je dle sazebníku GPK. Screening v prvním a druhém trimestru provádí certifikovaní lékaři s licencí Fetal Medicine Foundation.

 

  • Druhotrimestrální screening – hodnocení podrobné morfologie plodu ve 20.–22. týdnu těhotenství – vyšetření provádíme bez poplatku

 

  • Screening ve třetím trimestru (30.–32. týden) – vyšetření provádíme bez poplatku

 

  • Superkonziliální ultrazvukové vyšetření těhotných při podezření na vývojovou abnormalitu.
  • Genetická konzultace a odběr plodové vody (amniocentéza). Při nálezu zvýšeného rizika genetického postižení zajistíme genetickou konzultaci (pátky) a pokud bude indikován, pak i odběr plodové vody. Ten se provádí ambulantně pod ultrazvukovou kontrolou.

 

  • Superkonsiliární onkogynekologické UZ.

 

  • Všechna vyšetření jsou po objednání na určitý den a hodinu.

 

  • V odpoledních hodinách provádíme UZ vyšetření 4D – baby facing na žádost klientky. Toto vyšetření je zpoplatněno.

Centrum pro ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů

Umístnění: 1. patro, vpravo za hlavním vchodem
Kontakt a ordinační hodiny: pondělí 10.00–14.00, telefonní kontakt v ordinační dobu: +420 26608 3293, +420 26608 3289, po objednání na telefonu +420 26608 3230, +420 26608 3284
Lékaři: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Olga Dubová

Zabýváme se sledováním žen s genetickými mutacemi, jež zvyšují riziko vzniku gynekologických zhoubných nádorů, především rakoviny prsu a vaječníku, a žen se zvýšeným rizikem vzniku těchto nádorů, jež vyplývá z jejich rodinné anamnézy. Poskytujeme jim komplexní péči včetně edukace, expertního onkogynekologického ultrazvuku a spolupráce s jinými specialisty (např. genetik, radiodiagnostik, dermatolog, gastroenterolog, oftalmolog, plastický chirurg). Pacientkám nabízíme profylaktické (preventivní) operační výkony na naší klinice. Při operacích na prsou spolupracujeme také s oddělením plastické chirurgie FN Bulovka.