Ambulance

Všeobecná gynekologická ambulance

Umístnění: 2. patro
Kontakt: +420 26608 3250

Ordinační hodiny:
PO-ČT: 7.00–15.00, pohotovost 15.007.00.
PÁ: 7.0014.00, pohotovost 14.00–7.00.

Všeobecná gynekologická ambulance poskytuje v nepřetržitém provozu péči o akutní gynekologické pacientky a těhotné do 23. týdne těhotenství. Přijímáme pacientky k plánované i neodkladné hospitalizaci. Provádíme konziliární vyšetření pro registrující gynekology a lékaře jiných odborností. Plánujeme a objednáváme hospitalizace a malé gynekologické operace. Provádíme farmakologická i chirurgická ukončení těhotenství. Pokud jsou splněna zdravotní kritéria, nabízíme řešení mimoděložního těhotenství aplikací metotrexátu. Všeobecná ambulance neposkytuje běžnou preventivní a gynekologicko-porodnickou péči spadající do kompetencí registrujících gynekologů. Vyšetření na všeobecné ambulanci probíhají bez objednání.

K příjmu k „velké“ gynekologické operaci se dostavte den před plánovanou operací mezi 10.0011.00. S sebou si vezměte předoperační vyšetření a související zdravotnickou dokumentaci, pravidelně užívané léky, injekce na ředění krve (pokud jste dostaly předem recept na jejich vyzvednut v lékárně), hygienické potřeby.

K příjmu k „malé“ gynekologické operaci (kyretáž, hysteroskopie, přerušení těhotenství, konizace apod. ) se dostavte nalačno v den výkonu mezi 7.00 a 7.30. S sebou si vezměte předoperační vyšetření, související zdravotnickou dokumentaci, pravidelně užívané léky, hygienické potřeby. V případě nekomplikovaného výkonu budete týž den propuštěna. Pokud jde o výkon v celkové anestezii nebo analgosedaci, je třeba, aby vás při propuštění někdo vyzvedl.


Specializované ambulance

Indikační ambulance k onkogynekologickým operacím / onkogynekologické péči

Umístění: Všeobecná ambulance, 2. patro
Kontakt: +420 26608 3250
Ordinační hodiny: ÚT 09.00-15.00 bez objednání
Lékaři: prof. MUDr. Michal Zikán, MUDr. Olga Dubová

GPK poskytuje široké spektrum onkogynekologické péče. Provádíme jak běžné onkogynekologické výkony, tak výkony nejobtížnější, vyžadující pokročilou erudici a zkušenost s onkochirurgií. Spolupracujeme s odborníky z ostatních oborů, např. s urology a chirurgy. Pacientkám vyžadujícím neoadjuvantní nebo následnou léčbu po onkogynekologických operacích zajišťujeme návaznou péči ve spolupráci s Onkologickým oddělením a Ústavem radiační onkologie.

Naší předností jsou krátké čekací doby na vyšetření a naplánování léčby. Během vstupního vyšetření provádíme zároveň expertní onkogynekologické ultrazvukové vyšetření, v případě potřeby i tru-cut biopsie.

Indikační ambulance k laparoskopickým a ostatním ″velkým″ gynekologickým operacím

Umístění: Všeobecná ambulance, 2. patro
Kontakt: po objednání na +420 26608 3250
Ordinační hodiny: ST 10.00-15.00
Lékaři: prim. MUDr. Peter Koliba

GPK nabízí širokou škálu gynekologických operací se změřením na minimálně invazivní techniky. V rámci indikační poradny s vámi zkonzultujeme navrhovanou operaci i alternativní možnosti. Na větší gynekologické operace máme krátké čekací doby; okolo tří týdnů. Kromě běžných operací operujeme i nálezy vyžadující pokročilou erudici a zkušenosti, např. těžké formy endometriózy, laparoskopické lymfadenektomie apod. Zaměřujeme se i na transsexuální pacienty podstupující chirurgickou přeměnu pohlaví z ženy na muže. U těchto pacientů provádíme kromě odstranění dělohy a vaječníků v některých případech zároveň i odstranění prsů.

Urogynekologické výkony a operace v dětské gynekologii konzultujeme a plánujeme v rámci odborných ambulancí – viz Urogynekologická ambulance a ambulance dětské gynekologie.

Onkogynekologické výkony v rámci indikační poradny v úterý – viz Indikační ambulance k onkogynekologickým operacím a onkogynekologické péči.

Urogynekologická ambulance

Umístění: 1. patro
Kontakt a objednání k návštěvě: +420 26608 3294 (PO-ČT dopoledne)
Lékaři: MUDr. Petr Hubka, prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. Ph.D., MUDr. Tomáš Brtnický, Ph.D., MUDr. Jiří Chaloupecký, MBA

Urogynekologické pracoviště je jedním z předních center české urogynekologie; náš tým je řešitelem řady grantových projektů, které umožnily rozšíření nejmodernějších postupů do české praxe.
Nabízíme kompletní diagnostiku a léčbu inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů. Pracoviště poskytuje rovněž superkonziliární činnost v oboru urogynekologie.
Operace provádíme jak laparoskopicky, tak pomocí vaginálního přístupu včetně použití implantátů.
Naše pracoviště má bohaté zkušenosti s operacemi v lokální anestezii, z čehož profitují zejména starší a interně nemocné pacientky.
Doporučujeme mít s sebou k prvnímu vyšetření v naší ambulanci výsledek kultivace moči, M CH+S a poslední cytologie (platí pro pacientky s dělohou).

Ambulance dětské gynekologie

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3293, ÚT a PÁ dopoledne po předchozím objednání na lince +420 26608 3250
Lékaři: MUDr. Helena Neumannová, MUDr. Pojarová Martina

V ambulanci poskytujeme péči děvčatům od narození až do období zahájení sexuálního života. Zabýváme se problematikou zánětů zevních a vnitřních rodidel, vývojových vad, poruch puberty, ošetřujeme poranění. V případě vážnějších stavů vyžadujících hospitalizaci spolupracujeme s dětským oddělením, které se nachází ve stejné budově. Provádíme i forenzní vyšetření pro policii.

Pracoviště dětské gynekologie má akreditaci MZ ČR 1. stupně pro výuku a vzdělávání v tomto oboru. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Dětská gynekologie.

Ambulance pro léčbu endometriózy a endokrinologická ambulance

Umístnění: 2. patro, všeobecná ambulance
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3250, ST 10.00–15.00 (indikační ambulance, operační léčba)
Lékař: prim. MUDr. Peter Koliba

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3289, +420 26608 3250, PÁ 8.00–12.00 (dispenzarizace, konzervativní léčba)
Lékařka: MUDr. Jana Racková

V ambulanci poskytujeme komplexní péči pacientkám s endometriózou. V diagnostice využíváme zobrazení pomocí expertního ultrazvukového vyšetření zkušenými lékaři, v indikovaných případech doplňujeme vyšetření magnetickou rezonancí.

Pokud je nutná chirurgická léčba, operujeme technikami minimálně invazivní chirurgie s důrazem na maximální zachování plodnosti. Při závažném nálezu hluboké infiltrující endometriózy postihující trávicí nebo močový systém je k dispozici spolupráce s dalšími chirurgickými obory (chirurgie, urologie). Mezioborově spolupracujeme s centrem pro léčbu bolesti a naše pacientky mají v případě zájmu příležitost účastnit se klinických studií nabízejících nové metody léčby endometriózy. Při léčbě neplodnosti spolupracujeme s ověřenými centry asistované reprodukce. Pacientkám po operaci doporučujeme lázeňskou péči (balneoterapii).

V ambulanci se dále věnujeme řešení poruch menstruačního cyklu a endokrinologických poruch spojených se sníženou (ovariální selhání) nebo zvýšenou (hyperandrogenní stavy, hyperprolaktinemie apod.) produkcí některých hormonů. Nabízíme konzultace ohledně výběru vhodné formy antikoncepce a plánování rodičovství.

Dále se specializujeme na řešení klimakterických obtíží spojených s nástupem menopauzy (i u pacientek s předčasnou menopauzou po onkologické terapii).

Ambulance pro senologii

Umístnění: 2. patro, všeobecná ambulance
Kontakt a ordinační hodiny: ST 16.30–18.00 pouze po předchozím objednání na telefonu +420 26608 3230 nebo +420 26608 3284 (POČT 10.00–14.00)
Lékař: MUDr. Karel Rauš

Ambulance se zabývá kompletní diagnostikou a terapií benigních i maligních onemocnění prsu. Spolupracujeme s Chirurgickou klinikou, Klinikou plastické chirurgie, Radiodiagnostickou klinikou, Ústavem radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka, Medicomem Praha a.s.a dalšími odbornými pracovišti. Senologický tým pracuje v rozšířeném složení: radiodiagnostik, gynekolog, patolog, klinický onkolog, plastický chirurg, radioterapeut. Nedílnou součástí péče je poradenství ohledně kvality života po komplexní léčbě karcinomu prsu.

Centrum onkologické prevence

Umístnění: 1. patro, vpravo od hlavního vchodu
Kontakt a ordinační hodiny: +420 266 083 289, ÚT a ČT 9.00–15.00, objednání +420 26608 3284, +420 26608 3230 (PO-PÁ 10.00–14.00)
Lékař: MUDr. Vladimír Študent, MUDr. Olga Dubová, MUDr. Borek Sehnal, PhD.

Centrum onkologické prevence (COP) je specializovaná ambulance zabývající se primární a sekundární prevencí gynekologických nádorových onemocnění. Vyšetřujeme a léčíme přednádorové stavy ženského pohlavního ústrojí a provádíme pravidelné kontroly po onkogynekologické léčbě. Součástí vyšetření je i expertní kolposkopie, což znamená vyšetření děložního hrdla, pochvy nebo zevního genitálu expertem – držitelem certifikátu pro expertní kolposkopii. Po domluvě je zde možnost cytologického odběru do tekutého média (Liquid Base Cytology, LBC) a zpracování preparátu metodou ThinPrep, která výrazně zvyšuje kvalitu a přesnost výsledku. Cena tohoto vyšetření je 500 Kč, platit lze i kartou.
Ambulance COP pracuje v rámci tzv. Onkogynekologického centra (statut přidělený Ministerstvem zdravotnictví), které je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) při Fakultní nemocnici Bulovka. Díky tomu úzce spolupracujeme s dalšími diagnostickými a terapeutickými obory.

Klinická genetika

Umístnění: 1. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3293, PÁ 8.00 – 10.00
Lékař: MUDr. Šípek

  • Spolupracujeme s genetickým oddělením Thomayerovy nemocnice Krč

Ultrazvuk

Umístnění: 3. patro
Kontakt a ordinační hodiny: +420 26608 3250, PO-PÁ 8.00–14.00.
Lékaři: MUDr. Jan Matěcha, prim. MUDr. Peter Koliba, MUDr. Martina Mojhová, MUDr. Eva Homolková, IFEPAG, MUDr. Martin Dvořák.

Ultrazvukové pracoviště je umístěno ve 3. podlaží kliniky, kromě vyšetřovací místnosti jsou jeho součástí čekárna, WC a 2 samostatné kabinky. Všechny místnosti jsou od sebe odděleny, takže intimita a soukromí pacientek je samozřejmostí.

UZ pracoviště je vybaveno nejmodernějším přístrojem Voluson E8 Expert s možností vyšetřovat všemi způsoby jak v porodnictví, tak v gynekologii, v módu 3D i 4D.

Náplní pracoviště jsou screeningová vyšetření v těhotenství, diagnostika odchylek ve vývoji, růstu a stavu plodu u fyziologických a rizikových těhotenství, vývojových vad plodu v graviditě, diagnostika možných příčin neplodnosti, při diagnostice příčin a v hodnocení pánevního dna u pacientek s inkontinencí, při léčbě endometriózy, při diagnostice a léčení nádorových onemocnění rodidel, dělohy a vaječníků, při upřesnění operační strategie a při následných pooperačních kontrolách.

Klientky se hlásí na gynekologické ambulanci ve 2. patře kliniky.

  • Prvotrimestrální screening těhotných provádíme včetně odběrů biochemických markerů v krvi ve spolupráci s certifikovanou laboratoří PREVEDIG každé pondělí a středu od 7.00–10.00 hod. – po telefonickém objednání na tel: +420 26608 3250 (13.00–15.00).  Odběry krve provádíme při velikosti těhotenství 11+0 až 11+5.
  • Při odběru krve vás objednáme na UZ ve 12.-13. týdnu. Cena UZ vyšetření je dle sazebníku GPK. Screening v prvním a druhém trimestru provádí certifikovaní lékaři s licencí Fetal Medicine Foundation.

 

  • Druhotrimestrální screening – hodnocení podrobné morfologie plodu ve 20.-22. týdnu těhotenství – vyšetření provádíme bez poplatku

 

  • Screening ve třetím trimestru (30.-32. týden) – vyšetření provádíme bez poplatku

 

  • Superkonziliální ultrazvukové vyšetření těhotných při podezření na vývojovou abnormalitu.
  • Genetická konzultace a odběr plodové vody (amniocentéza). Při nálezu zvýšeného rizika genetického postižení zajistíme genetickou konzultaci (pátky) a pokud bude indikován, pak i odběr plodové vody. Ten se provádí ambulantně pod ultrazvukovou kontrolou.

 

  • Superkonsiliární onkogynekologické UZ.

 

  • Všechna vyšetření jsou po objednání na určitý den a hodinu.

 

  • V odpoledních hodinách provádíme UZ vyšetření 4D – baby facing na žádost klientky. Toto vyšetření stojí 1.500,- Kč (v ceně tištěná fotka plodu a záznam vyšetření na vlastní USB disk).

Centrum pro ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů

Umístnění: 1. patro, vpravo za hlavním vchodem
Kontakt a ordinační hodiny: pondělí 10.00–14.00, telefonní kontakt v ordinační dobu: +420 26608 3293, +420 26608 3289, po objednání na telefonu +420 26608 3230, +420 26608 3284
Lékaři: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Olga Dubová

Zabýváme se sledováním žen s genetickými mutacemi, jež zvyšují riziko vzniku gynekologických zhoubných nádorů, především rakoviny prsu a vaječníku, a žen se zvýšeným rizikem vzniku těchto nádorů, jež vyplývá z jejich rodinné anamnézy. Poskytujeme jim komplexní péči včetně edukace, expertního onkogynekologického ultrazvuku a spolupráce s jinými specialisty (např. genetik, radiodiagnostik, dermatolog, gastroenterolog, oftalmolog, plastický chirurg). Pacientkám nabízíme profylaktické (preventivní) operační výkony na naší klinice. Při operacích na prsou spolupracujeme také s oddělením plastické chirurgie FN Bulovka.