Ambulance

Akutní ambulance
Provozní doba: Nepřetržitý provoz 
Telefonní kontakt: +420 26608 2081, +420 26608 2077
E-mail: pneumoambulance@bulovka.cz
Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. Lýdia Slušná
Staniční sestra: Bc. Alena Kráľová

Chronické (specializované) ambulance
Provozní doba: PO–ST 8.00–15.00, ČT 8.00–12.00, PÁ 8.00–14.00.
Telefonní kontakt: +420 26608 2081, +420 26608 2077
E-mail: pneumoambulance@bulovka.cz
Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. Jaroslav Lněnička

Podmínky pro přijetí do chronického ambulantního sledování:

 • Příslušná plicní diagnóza nebo podezření (CHOPN, asthma bronchiale, komplikovaná zánětlivá onemocnění plic, intersticiální plicní procesy, závislost na tabáku, indikace vyšetření pro poruchy dýchání ve spánku a léčbu respirační nedostatečnosti – kyslíková terapie, neinvazivní ventilace plic).
 • Doporučení praktického lékaře nebo specialisty.
 • Pacient si musí přinést: kartičku pojištěnce, seznam léků a lékařské zprávy (dokumentaci týkající se vyšetřované problematiky)

Chronické (specializované) ambulance

Intersticiální plicní procesy

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Lékaři: odb. as. MUDr. Michaela Cimrová, MUDr. Daryna Hrek

 • diagnostika a léčba všech intersticiálních plicních nemocí
 • jsme centrem pro léčbu idiopatické plicní fibrózy (IPF) s možností podávat centrovou biologickou léčbu
 • diagnostický proces probíhá multioborově a týmově (pneumolog, radiolog, hrudní chirurg a případně patolog- hodnotí biopsie)
 • vyšetřujeme pacienty před transplantacemi plic
 • provádí klinická hodnocení v rámci prospektivních mezinárodních studií

Obtížně léčitelné astma

Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Lékaři: MUDr. Anastasiia Solodkova, odb. as. MUDr. Lýdia Slušná, odb. as. MUDr. Jaroslav Lněnička, MUDr. Věra Bártová

 • diagnostika a léčba těžkého refrakterního astmatu
 • jsme centrem pro léčbu refrakterního astmatu s možností podávat centrovou biologickou léčbu
 • provádí klinická hodnocení v rámci prospektivních mezinárodních studií

Diagnostika a léčba CHOPN

Vedoucí lékař: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Lékaři: MUDr. Barbora Novotná, MUDr. Anastasiia Solodková

 • diagnostika a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
 • provádí klinická hodnocení v rámci prospektivních mezinárodních studií

Centrum pro závislé na tabáku

Lékař: MUDr. Valeriya Filipová

 • Krátké intervence proti závislosti na tabáku probíhají na všech pracovištích naší kliniky, ale Centrum pro závislé na tabáku se věnuje nejvyšší formě léčby, tedy komplexní strategii pro odvykání od tabáku. Jde o kombinaci psychoterapie tréninku rizikových situací a obvykle i podporu odvykání pomocí léků. Průběh odvykání monitorujeme dotazníkovými testy a také měřením zplodin tabáku ve vydechovaném vzduchu.
 • Prvotní vyšetření v našem centru přibližně trvá 45–55 minut, další kontroly asi 15–20 minut.
 • Úspěšnost naší léčby se dlouhodobě pohybuje kolem 40–45 %, přičemž úspěšnost odvykání bez lékařské asistence se uvádí maximálně do 5 %.

Centrum diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku

Lékaři: odb. as. MUDr. Igor Jurikovič, MUDr. Karolina Peterová, MUDr. Alexander Golubov.

Provozní doba: PO–PÁ 8.00–15.00 (noví pacienti vyšetřováni 8.15–10.00)
Objednání: vyšetření se objednávají telefonicky na čísle +420 26608 2085 nebo prostřednictvím e-mailu igor.jurikovic@bulovka.cz

V laboratoři se provádí diagnostika poruch dýchání ve spánku a jejich léčba.

Noční spánková monitorace zahrnuje:

 1. Polygrafické monitorování přístrojem Porti 7, který monitoruje dýchání, saturaci krve kyslíkem, chrápání, dechové úsilí hrudníku a břicha, EKG křivku, transit pulz time, polohu těla ve spánku. Těchto přístrojů máme 3. Další přístroj stejné kategorie NOX T3 doplňuje výše uvedené přístroje a snímá stejně parametry kromě ekg křivky.
 2. Polysomnografické monitorování Porty 8 monitoruje kromě polygrafických parametrů čtyřmi elektrodami EEG, dvěma elektrodami pohyby očních bulbů a dvěma elektrodami svalové napětí brady. Monitorace je online záznamem obrazu a zvuku, který je přes noc snímán kamerou a mikrofonem.
 3. Léčba všech forem obstrukční spánkové apnoe a hypopnoe režimovými opatřeními, chirurgickými plastikami na ORL klinice FN Bulovka nebo léčbou pomocí podpůrné neinvazivní ventilace CPAP a VPAP v monitorovací místnosti s lůžkem. Monitoruje se obvykle 4 dny v týdnu.

Personál laboratoře tvoří lékař s plným úvazkem, dva lékaři s částečným úvazkem a jedna laborantka s částečným úvazkem. Laboratoř má dvě monitorovací místnosti s lůžkem. Monitoruje se obvykle každý všední den. Polysomnografické monitorování probíhá jednou týdně, vždy ve čtvrtek.

Laboratoř pro vyšetření plicních funkcí

Lékaři: odb. as. MUDr. Igor Jurikovič, odb. as. MUDr. Ondřej Balík

Provozní doba: PO–PÁ 7.30–15.00 (v pátek pouze spirometrie a vyšetření krevních plynů).

Vyšetření se objednávají telefonicky na čísle +420 26608 2067 nebo formou žádanky, se kterou se dostaví nemocní k vyšetření.

Laboratoř poskytuje následující vyšetření:

 1. Spirometrické vyšetření – základní vyšetření ventilace.
 2. Krevní plyny – vyšetření respirace a acidobazické rovnováhy z arterializované nebo tepenné.
 3. Vyšetření plicních objemů, odporů v dýchacích cestách pomocí celotělové pletysmografie BODYTEST.
 4. Vyšetření difusní kapacity plic.
 5. Zátěžovou spiroergometrii – zátěž, výdechové.
 6. Vyšetření FENO – test koncentrace oxidu uhelnatého v dechu (monitorace zánětlivých onemocnění průdušek, hlavně astmatu).
 7. Vyšetření síly dechových svalů.
 8. Oscilometrie - vyšetření odporů dýchacích cest.

Domácí neinvazivní ventilace

Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. Jaroslav Lněnička
Lékaři: MUDr. Karolina Peterová

Zabýváme se léčbou pacientů s chronickou hyperkapnickou respirační nedostatečností včetně neinvazivní ventilační podpory u nervosvalových onemocnění a „High-intensity NIV“ u CHOPN. Dále nabízíme indikaci a nastavení léčby přetlakem v dýchacích cestách (oxygenoterapie) domácí neinvazivní ventilace u pacientů s komplikovanými poruchami dýchání ve spánku (překryv CHOPN + OSA, OSA + hypoventilační syndrom při obezitě, OSA s hypoxií při komorbiditách atd.) či u pacientů, u nichž se ve spánkové laboratoři nepodařilo přetlakovou terapii uspokojivě nastavit.

Pacienti jsou vyšetřováni a zaváděni na léčbu buď ambulantně, nebo za hospitalizace v závislosti na schopnosti pacienta dojíždět, a především podle závažnosti onemocnění.

K vyšetření se lze objednat telefonicky na čísle 266 08 2081 či lépe e-mailem na jaroslav.lnenicka@bulovka.cz.

K vyšetření je zapotřebí doporučení odesílajícího lékaře a podrobná zdravotní dokumentace. U pacientů již vyšetřených ve spánkové laboratoři prosíme též o elektronická data z polygrafu a ambulantní titrace, abychom mohli plynule navázat a již provedená vyšetření neopakovali.

Pneumoonkologie

Vedoucí lékař: odb. as. MUDr. Jana Krejčí 
Lékaři: odb. as. MUDr. Daniel Krejčí, MUDr. Karolina Peterová,  prim. MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Provozní doba: PO–ČT 8.00–15.00, ST 8.00–14.00, ČT 8.00–12.30, PÁ 8.00–13.00 hod.
Objednání na telefonu: +420 26608 2267

Pneumoonkologická ambulance Kliniky pneumologie FNB je jedním ze specializovaných center v České Republice, která se věnují diagnostice a komplexní léčbě plicního karcinomu a jiných malignit oblasti hrudníku. Patříme k největším pracovištím svého typu u nás. Na základě řádně stanovené histologické diagnózy s podporou molekulárně-genetických vyšetření máme možnost indikovat pacienty k nejmodernější biologické léčbě, případně imunoterapii podle aktuálních terapeutických standardů. Pacienti splňující vstupní kritéria jsou také zařazováni do prospektivních mezinárodních klinických studií s přístupem k inovativním a u nás nehrazeným medikamentům. Aktivně spolupracujeme s Ústavem radiační onkologie FNB i Chirurgickou klinikou FNB, kdy cestou mezioborových seminářů indikujeme adekvátní chirurgické či radioterapeutické výkony podle rozsahu nádorového postižení a celkového stavu pacienta.

Bronchologické oddělení

Vedoucí oddělení: odb. as. MUDr. Michaela Cimrová, zástupce odb. as. MUDr. Ing. Jindřiška Martínková

Provozní doba: PO–ÚT 7.00–16.00, ST–ČT 7.00–15.30, PÁ 7.00–14.00 

Vyšetření se objednávají telefonicky na čísle 266 08 2467 nebo formou žádanky, se kterou se nemocní dostaví k vyšetření.

Oddělení je zaměřeno na diagnostiku plicních onemocnění pomocí bronchoskopického vyšetření, které se provádí převážně v lokální anestezii flexibilním bronchoskopem, mimořádně v celkové anestezii bronchoskopem rigidním. Bronchoskopické vyšetření slouží ke stanovení diagnózy onemocnění dýchacích cest a plicního parenchymu pomocí kartáčkové metody, endobronchiální aspirace a excize. Dále provádíme bronchoalveolární laváže a perbronchiální punkce. Bronchoskopicky se provádí toaleta dýchacích cest u dlouhodobě ležících nemocných, bronchoskopicky se odstraňují vdechnutá cizí tělesa.