Dětské oddělení

Dětská ambulance: PO–PÁ 9.00–12.00
Kontakt: +420 26608 2984 (kartotéka, PO–PÁ 7.00–14.30)

Naše pracoviště je největším svého druhu v České republice. Navazuje na dlouholetou úspěšnou tradici v léčbě vrozených a získaných vad pohybového aparátu, se zaměřením na terapii vývojového postižení kyčelního kloubu, a to včetně Perthesovy choroby. Zvláštní pozornost je věnována diagnostice a léčbě vzácných klinických jednotek, jako jsou vrozeně krátký femur, vrozený pakloub bérce, artrogrypóza a porodní obrny pažní pleteně. K vysoce specializované léčbě pes equinovarus jsou na naše oddělení odesíláni pacienti z celé republiky. Superkonziliárně jsou u nás léčeni pacienti s dětskou mozkovou obrnou. 

Oddělení úzce spolupracuje s dalšími specializovanými pediatrickými pracovišti: ve spolupráci s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol jsou na našem oddělení léčeni pacienti s nádory pohybového aparátu, ve spolupráci Klinikou dětské neurologie FN Motol pak pacienti s myopatiemi. Na oddělení je léčeno také mnoho zahraničních dětských pacientů. 

V ambulantní péči zajišťuje Dětské oddělení konziliární vyšetření kyčelních kloubů novorozenců, narozených na Gynekologicko-porodnické klinice FNB a 1. LF UK; konziliárně jsou vyšetřovány též děti z Dětského oddělení a z Oddělení dětské chirurgie FNB a 1. LF UK. Zajišťujeme rovněž konziliární péči o pacienty z Gynekologicko-porodnické kliniky a z Ústavu péče o matku a dítě v Praze-Podolí. Naše oddělení pečuje také o registrované fotbalisty v dětském a adolescentním věku pro akreditované Medicinské centrum FIFA.

 

Výuka

Pracovníci oddělení se aktivně podílejí na pregraduální výuce studentů 4. ročníku 1. LF UK v české i anglické paralelce; pro studenty 5. a 6. ročníku jsou pořádány výběrové přednášky „Vybrané kapitoly z dětské ortopedie“.  V rámci postgraduální výchovy probíhají pravidelné kurzy „Sonografie dětského kyčelního kloubu“ a dvoutýdenní odborné stáže v dětské ortopedii.

 

Vědecko-výzkumná činnost

Oddělení dětské ortopedie je významně zapojeno do vědecko-výzkumné činnosti. Vedoucí oddělení je spoluřešitelem grantů MZ, které ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR a Histologickým ústavem 2 .LF UK řeší patogenetické mechanismy, které se podílejí na vzniku pes equinovarus congenitus; pokračuje rovněž multidisciplinární studie, zaměřená na vývoj originální látky k možné neinvazivní léčbě tohoto onemocnění. Výsledky těchto studií jsou publikovány v renomovaných zahraničních časopisech s impakt faktorem. Pracovníci oddělení jsou zváni k přednáškám na domácích i mezinárodních kongresech (např. EPOS, EFORT, SICOT). Profesoři Pavel Dungl a Jiří Chomiak jsou členy redakčních rad domácích i zahraničních časopisů, čestnými členy zahraničních ortopedických společností. 

Kontakty a provozní dobu našich ambulancí naleznete ZDE.