Nový režim návštěv v nemocnici

09.06.2021

S účinností ode dne 8. 6. 2021 jsou usnesením vlády možné návštěvy pacientů za těchto podmínek:

dle bodu 1) 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením škol
h) osoba navštěvující pacienta prodělala onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace dle mimořádného opatření a neuplynulo více než 180 dní od testu prokazujícího pozitivitu onemocnění a doložením této skutečnosti.

 dle bodu 2)

se zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky: 
- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,  
- bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 
- třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle bodu 1.

 S ohledem na minimalizaci rizika přenosu nákazy a v souladu s aktuálními nařízeními MZČR platí dále tato režimová opatření:
- použití OOPP dýchacích cest a to respirátoru nebo obdobného prostředku bez výdechového ventilu (např. FFP2, KN95) naplňující požadované technické požadavky a příslušné normy – zajišťuje si návštěvník sám
- maximálně 2 osoby na jednoho pacienta či v případě nedostatečných prostorových možností odd. a rizika kumulace většího počtu osob pouze 1 osoba,
- pokud to lze, preferovat venkovní prostory či jiné adekvátní prostory,
- dodržování řádné dezinfekce rukou, pravidelného úklidu prostor a to zejména dotykových míst a dalších hygienicko-epidemiologických pravidel.

 

Celé znění Mimořádného opatření MZ naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf

Následující článek

Na Bulovce byl podán nový inovativní lék proti HIV
10. 6. 2021

S účinností ode dne 8. 6. 2021 jsou usnesením vlády možné návštěvy pacientů za zvláštních podmínek…

Číst dále