Stížnosti, podněty a pochvaly

Naším cílem je spokojený pacient a velmi nás mrzí, pokud pacient či rodinný příslušník není s poskytovanými zdravotním službami spokojen. 

Stížnost proti postupu FNB při poskytování zdravotních služeb a proti činnostem souvisejícím s poskytovanými zdravotními službami je možno podat písemně, ústně nebo v elektronické podobě na e-mail: stiznosti@bulovka.cz (případně můžete využít elektronický formulář). Pro více informací nás kontaktujte telefonicky:

Stížnost je oprávněn podat: 

  • pacient;
  • zákonný zástupce;
  • osoba blízká v případě, že pacient nemůže sám ze zdravotních důvodů, nebo pokud zemřel;
  • osoba zmocněná pacientem.

Z podané stížnosti musí být zřejmé 

  • jméno a příjmení stěžovatele;
  • kontaktní adresa stěžovatele;
  • identifikace pacienta, pokud stížnost podala jiná osoba;
  • předmět stížnosti, tzn. uvedené skutečnosti, které vedly k podání stížnosti;
  • podpis stěžovatele.

 

Písemně – písemnou stížnost je možno zaslat poštou na adresu:

Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 2, 180 00 Praha 8 

Osobně – osobně lze stížnost podat přímo v kanceláři Oddělení ombudsmana FNB, budova č. 14, první patro, a to na základě potvrzení o převzetí stížnosti. 

Kancelář je také místem pro podání ústní stížnosti, podnětu či pochvaly. Nelze-li vyřídit ústní stížnost ihned při jejím podání, sepíšou pracovníci OIAK se stěžovatelem písemný záznam o podání stížnosti. S ústní stížností, o které byl sepsán písemný záznam, se dále nakládá jako s písemnou stížností. Jedno vyhotovení záznamu obdrží stěžovatel. 

Elektronicky – stížnost je možné podat i v elektronické podobě na adresu stiznosti@bulovka.cz nebo pomocí elektronického formuláře. Stížnost podaná elektronicky musí mít náležitosti písemné stížnosti zejména uvedeného jména a poštovní adresy stěžovatele (nebo jiný údaj zvolený pro způsob komunikace). S takto přijatou stížností se dále nakládá jako s písemnou stížností. Bez doplnění jména stěžovatele nebo poštovní adresy je se stížností nakládáno jako s anonymní. 

 

Stejným způsobem lze podat také podnět či pochvalu.

 

Ve všedních dnech mimo pracovní dobu, v sobotu, v neděli a o svátcích je možné se obrátit v případě stížností na vedoucího lékaře konajícího službu, vedoucí zdravotní sestru, vedoucího laboranta ve službě. Při nedohodě a při složitějších případech na odpovědného náměstka FNB, do jehož působnosti případ či nehoda náleží. 

Osoba, vůči které stížnost směřuje, nesmí stížnost vyřizovat. Ten, kdo stížnost vyřizuje, je však povinen s jejím obsahem seznámit osobu, proti které směřuje a umožnit jí vyjádřit se k uvedeným skutečnostem, předložit doklady, jiné písemnosti a uvést informace a údaje nezbytné k vyřízení stížnosti. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli nebo pacientovi na újmu. 

Stěžovateli je umožněno nahlížet do konkrétního spisu a pořizovat z něj kopie. Nahlížení do konkrétního stížnostního spisu se uskuteční v předem dohodnutém termínu na tel. číslo +420 26608 4627

Písemná zpráva o prošetření a vyřízení stížnosti je podána stěžovateli ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Za den doručení stížnosti se považuje datum přijetí stížnost do FNB. Stanovená lhůta k vyřízení stížnosti lze na základě řádného zdůvodnění prodloužit o dalších 30 dnů. Pokud pacient nebo stěžovatel nesouhlasí se závěry provedení šetření a s vyřízením stížnosti, může podat stížnost na Magistrát hlavního města Prahy, Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči.