Bulovka bude mít asistenty onkologické péče

21.10.2021

Fakultní nemocnice Bulovka, která je provozovatelem největšího Komplexního onkologického centra v ČR, zahájila přípravu projektu asistentů onkologické péče. Pacientům by měli od jara příštího roku poskytovat veškerou potřebnou pomoc a podporu v celém procesu mnohdy náročné a zdlouhavé léčby.

Pacienti se závažným zdravotním problémem se často cítí ve zdravotnickém systému ztracení. Po stanovení diagnózy si musejí zajistit mnoho vyšetření na různých pracovištích. Objednací lhůty mohou být delší, pacientům není zřejmá návaznost jednotlivých vyšetření, mnohdy se v problematice hůře orientují a nechtějí v ordinaci a v čase věnovaném odbornému vyšetření lékaře zatěžovat dotazy souvisejícími s organizací léčby. V takové chvíli se pacienti nemají na koho obrátit s žádostí o pomoc a dostávají se do stresových situací v už tak psychicky náročné životní fázi. Nový projekt asistentů zdravotní péče, který má být pilotně spuštěn v rámci Mamodiagnostického centra FNB, si klade za cíl tento stav změnit.

Přínosy pro pacienty
„Asistenti pacientům pečlivě vysvětlí posloupnost všech kroků v léčebném procesu, zajistí objednání na potřebná vyšetření či zákroky, vše s pacientem společně naplánují,“ popisuje záměr projektu ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček. Pacienti získají větší pocit jistoty a ujištění, že je o vše perfektně postaráno. Asistenti jim budou plně k dispozici a v souladu s postupem stanoveným lékařem jim pomohou zorientovat se v problematice. V každé fázi léčebného procesu budou asistenti připraveni pacientovi poskytnout pomocnou ruku. Pacient si vždy musí být jistý, že přesně ví, kdy a kam se má dostavit na další vyšetření či zákrok, kdo se o něj postará a co bude následovat,“ doplňuje ředitel Kvaček.

Přínosy pro nemocnici
Plánování termínů vyšetření bude personalizované pro každého pacienta a budou tak efektivně využity kapacity jednotlivých pracovišť FNB. Optimalizací objednávacích termínů se zkrátí čekací lhůty na požadovaná vyšetření. Asistent na sebe vezme velké množství administrativní činnosti a tím uleví zdravotnickým pracovníkům, především pak zdravotním sestrám. Ty se budou moci více věnovat svému hlavnímu poslání – péči o pacienty.

Pilotní projekt v Mamologickém centru
Pro spuštění projektu byla záměrně vybrána oblast onkologické péče, protože onkologičtí pacienti absolvují velké množství vyšetření a zákroků v dlouhém časovém úseku. Po stanovení diagnózy jsou v obrovském stresu, jsou nejistí a mnohdy mají sníženou schopnost přijímat informace, plně se soustředit a cokoliv organizovat. „Vyslovení finální diagnózy může nastolit v hlavě pacienta zmatek, šok a spustit různé reakce,“ popisuje psychický stav diagnostikovaných onkologických pacientů psycholožka Mgr. Marcela Braunová. „Někdy se také stává, že sdělovaným informacím pacienti nerozumějí, jelikož lékaři mohou nevědomky používat příliš odborný jazyk. Také se stává, že v akutní stresové reakci po sdělení diagnózy člověk najíždí do tunelového myšlení a mnoho informací není schopen vnímat či je rychleji zapomene,“ doplnila psycholožka svou zkušenost s onkologickými pacienty.

Z celého spektra onkologické péče poskytované ve FNB bude projekt asistentů pilotně realizován v Mamologickém centru, a to u pacientek starších padesáti let s nově diagnostikovaným nádorem prsu. Každoročně v mamocentru na Bulovce lékaři vyšetří zhruba 12 000 pacientek, přičemž více než 8 000 je ve věku 45–69 let. Z celkového počtu vyšetřených žen je se zhoubným nádorem diagnostikována necelá stovka pacientek.

Po zapracování asistentů v rámci mamocentra bude nemocnice tuto službu rozšiřovat také pro pacienty s jinými onkologickými diagnózami. „Během letošního podzimu proběhne nábor zájemců o práci asistenta. Z nich pak vybereme nejvhodnější uchazeče a zajistíme jim potřebná interní školení, aby poznali systém práce v naší nemocnici. Asistenti by měli v mamocentru začít pracovat na začátku jara příštího roku,“ vysvětluje vedoucí projektu MUDr. Kateřina Vacková. „Asistent onkologické péče nemusí být zdravotník. Jeho role nespočívá v léčbě pacientů, ale v perfektní organizaci jejich léčebného procesu. Měl by být organizačně zdatný, naprosto spolehlivý a vůči pacientům empatický,“ doplňuje MUDr. Vacková.

Ochrana osobních údajů 
Ve vztahu k zajištění ochrany osobních údajů pacientů FNB, kteří budou mít zájem využít služby asistentů onkologické péče, bude FNB postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje pacienta budou využity pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění efektivní činnosti asistenta a pouze na základě předchozího písemného souhlasu pacienta s jejich zpracováním.
 

Pacientské příběhy Mamodiagnostického centra FNB

Paní Irena (58 let)
V Mamodiagnostickém centru FNB absolvovala běžnou preventivní prohlídku. Nepociťovala žádné obtíže, byla plná životního elánu. Při detailně provedené mamografii jí však lékaři diagnostikovali malé nehmatné ložisko těsně na okraji prsu. Ihned po diagnostice následovala ultrasonografická kontrola a bioptické ověření, které u pacientky potvrdilo nález maligního (zhoubného) nádoru do 7 mm. Onkologický tým složený z radiodiagnostika, onkologa a operatéra rozhodl za přítomnosti pacientky o dalším postupu. Operativně byla pacientce odstraněna jen nezbytná část prsu. Následovalo ozařování a pravidelné mamografické a ultrazvukové kontroly v Mamodiagnostickém centru, a stejně tak u onkologa. Zhruba 5 let po operaci pacientka žije aktivní život a do Mamodiagnostického centra dochází na pravidelné onkologické kontroly. „Měla jsem velké štěstí, že jsme se ocitla v péči skvělé lékařky MUDr. Livie Večeřové, která mi vše od počátku vysvětlila. V následné léčbě bych ale pomoc asistenta jistě ocenila, vnímám to jako velmi dobrý nápad,“ komentuje záměr projektu pacientka Irena.

Paní Šárka (56 let)
Pacientce byl diagnostikován maligní (zhoubný) nádor v prsu v rámci preventivní prohlídky. Ložisko bylo poměrně agresivní, rychle rostoucí, přičemž nádor zasáhl také uzliny. Pacientka absolvovala předoperační chemoterapii, bohužel však bez očekávaného efektu. Následovala radioterapie – ozařování na zmenšení nádoru, a dále zahájení biologické léčby. Po náročné operaci na Klinice plastické chirurgie FNB, kde jí byl nádor odstraněn, pokračuje v biologické léčbě. Pacientka se pozvolna vrací k běžnému životu, byť s mnoha omezeními. V současnosti pracuje jen na částečný úvazek a do mamocentra dochází na časté kontroly. „Mým andělem, který mi už od stanovení diagnózy obrovsky pomáhal, byla moje dobrá kamarádka. Po zkušenostech s onkologickým onemocněním v rodině měla dostatek informací a vše detailně nastudované. Člověk s těžší diagnózu má omezené možnosti příjmu informací, ona byla můj mozek, oči a uši. V tomto ohledu jsem měla štěstí a jsem jí za to vděčná. Zdaleka ne každý pacient má ale po sdělení diagnózy takového anděla k dispozici. Na onkologii i radiologii byli všichni skvělí, nicméně za asistenta onkologické léčby by byli jistě mnozí pacienti vděční,“ popisuje pacientka své zkušenosti s průběhem náročné léčby.
 

Modelový příklad práce asistenta onkologické péče v Mamologickém centru

 1. Pacientka přichází do nemocnice na preventivní vyšetření nádoru prsu na doporučení svého gynekologa nebo praktického lékaře.
 2. Pacientka je vyšetřena v mamocentru FNB s podezřením na výskyt nádoru. Po odběru tkáně z ložiska je toto podezření potvrzené histologickým nálezem. 
 3. Lékař pacientce vysvětlí situaci a nabídne jí pomoc asistenta. 
 4. Pokud pacientka souhlasí, odchází na recepci pracoviště asistentů.
 5. Asistent pacientce vše v klidu vysvětlí, sdělí jí termín klinického vyšetření na onkologii FNB, kde jí bude sdělen histologický výsledek a bude pohmatově vyšetřena klinickým lékařem – onkologem.
 6. Následně se pacientka sejde s mamárním multioborovým týmem, kde jí lékaři vysvětlí další postup v léčbě. 
 7. Asistent pacientce zajistí termíny na sebe navazujících vyšetření, která musí absolvovat před operačním výkonem nebo předoperační chemoterapií. 
 8. V jakékoliv fázi je asistent pacientce k dispozici a ochotně jí pomáhá s organizací léčby. Pro zodpovězení odborných dotazů asistent pacientce zajistí vysvětlení od zdravotníka.
   

Komplexní onkologické centrum FNB

Nejčastější, primární léčebnou terapii nádorových onemocnění představuje chirurgie. Komplexní onkologické centrum disponuje onkochirurgickými pracovišti se zaměřením na chirurgii břišní, hrudní, urologickou, gynekologickou, plastickou i chirurgii hlavy a krku.

Centrum má dostatečnou lůžkovou i ambulantní kapacitu, je vybaveno nejmodernějšími přístroji a má špičkové odborníky napříč obory. Díky tomuto spojení centrum dosahuje vynikajících výsledků v léčbě. U některých diagnóz dosahuje statisticky významně delšího přežití pacientů, než je mediánová hodnota České republiky.

Přístrojové vybavení Komplexního onkologického centra FNB

Centrum disponuje špičkovým přístrojovým vybavením, které se uplatňuje při screeningu, diagnostice i terapii zhoubných nádorů:

 • Lineární urychlovače – 2x Elekta Versa HD
 • 1x Varian Clinic DBX a Clinic 2100 C/D
 • Terapeutický rentgen T-200
 • Brachyterapie Flexitron
 • CT Siemens pro diagnostiku a plánování léčby
 • CT Siemens pro plánování a simulaci
 • Mamograf Siemens Mammomat Inspiration
 • Mamograf Hologic Selenia Dimension 3D
 • Hypertemie Alba 4000
 • Paxman chladicí čepice, které zmírňují následky chemoterapie (vypadávání vlasů)
 • Ultrasonografický přístroj Toschiba Aplio

Následující článek

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. získal cenu prezidenta ČLK
16. 11. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka, která je provozovatelem největšího Komplexního onkologického centra v ČR, zahájila přípravu projektu asistentů onkologické péče.

Číst dále